ปฏิทินกิจกรรม เทศบาลเมืองเขาสามยอด
  ทุกศุกร์แรกของเดือนแจกเบี้ยยังชีพ
  ทุกวันที่  3    ของเดือนประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  ทุกวันที่  5    ของเดือนประชุมพนักงานเทศบาล
  ทุกวันที่  20   ของเดือนประชุมประชาคม
   
เดือนธันวาคม  
ธันวาคม 2560  5  ธันวาคม  2560   วันพ่อแห่งชาติ
   8  ธันวาคม 2557 พิธีทำบุญ / มุทิตาสักการะ
  30 ธันวาคม 2560-5 มกราคม 2561 ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
เดือนมกราคม  
มกราคม 2561 14 มกราคม 2561 วันเด็กแห่งชาติ
   15 มกราคม 2561 เดินรณรงค์แต่งไทย
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  29 มกราคม 2561 พิธีบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาต
ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาท
เดือนกุมภาพันธ์  
กุมภาพันธ์ 2561 10 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  16 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวง
  10-19 กุมภาพันธ์ 2561 การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ
เดือนมีนาคม  
     
     
     
เดือนเมษายน  
     
เมษายน 2561  24 เมษายน  2561 วันเทศบาล
     
     
     
เดือนพฤษภาคม  
     
     
     
     
     
เดือนมิถุนายน  
     
     
     
     
เดือนกรกฎาคม  
     
     
     
     
เดือนสิงหาคม  
     
สิงหาคม 2561  12 สิงหาคม  2561 วันแม่แห่งชาติ
     
     
     
     
เดือนกันยายน  
     
     
     
     
     
เดือนตุลาคม  
     
     
     
เดือนพฤศจิกายน