INDEX        WEBBOARD       ผู้ดำเนินงานศูนย์บริบาลสัตว์
เชิญท่านผู้เลี้ยงสัตว์ ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปี 2560 ได้ที่ประธานชุมชนทุกชุมชน
 
ศูนย์บริบาลสัตว์ เทศบาลเมืองเขาสามยอด
ได้รับรางวัลการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นระดับจังหวัดลพบุรี 10 ปีต่อเนื่อง
และได้รับรองให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับ A
เป็น อปท. ต้นแบบให้กับเทศบาลเมือง,เทศบาลตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบล 126 แห่งในจังหวัดลพบุรี
เรื่องการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น 10 ปีซ้อน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับเขต
จากการประกวดรางวัลการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นประจำปี 2555
จากสำนักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที่ 1 กรมปศุสัตว์

 

ศูนย์บริบาลสัตว์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขาสามยอด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2551
 
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. การป้องกันควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง ได้แก่ การให้้ภูมิคุ้มกันโรคด้วยการฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยง
2. ควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง ได้แก่ การทำหมัน การฉีดยาคุมกำเนิด
3. การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยในพื้นที่ตำบลเขาสามยอด 7 หมู่บ้าน 35 ชุมชน
ข้อกฎหมาย
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (4) การป้องกันและระงับโรคติดต่อและ
มาตรา 54 (7) แก้ไขมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2511 จัดทำกิจการซึ่งจำเป็น
เพื่อการสาธารณสุข
 
แผนการดำเนินงาน ศูนย์บริบาลสัตว์

    แบบบันทึกการงานตามโครงการปีงบประมาณปี

    แผนดำเนินการประจำปี 

     ปฏิทินงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขาสามยอด

    ระเบียบ  กองทุนศูนย์บริบาลสัตว์เทศบาลเมืองเขาสามยอด

    สถิติการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

    บรรยายสรุป ศูนย์บริบาลสัตว์

   ปฏิทินงาน เดือนพฤศจิกายน 

 
 

 

 
 
 จัดทำและพัฒนาโดย
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด 104/17-19 ถนนนเรศวร ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร. 036-627377  แฟกซ์ 036-627377
E-mail : khaosamyod@hotmail.com