ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมศูนย์บริบาลสัตว์เทศบาลเมืองเขาสามยอด
เชิญทุกท่านร
่วมกิจกรรม วันที่ 20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 -11.30 น.
ขอเชิญทุกๆท่านร่วมกิจกรรมร
ณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโร
คพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี! บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฟรี!!!ฟรีโครงการดีๆ!!เกิดขึ้นที่นี่...เทศบาลเมืองเขาสามยอด 
 
 
         
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ศูนย์บริบาลสัตว์ เทศบาลเมืองเขาสามยอด
จัดโครงการวันพิษสุนัขบ้าโลก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานในพิธี สวมปลอดคอให้สุนัข และมอบเกียรติบัตรให้ผู้ชนะการแข่งขันวาดภาพระบายสี
และรางวัลการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นระดับจังหวัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และได้รับรองให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับ A
         
         
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ศูนย์บริบาลสัตว์ เทศบาลเมืองเขาสามยอด
ได้รับรางวัล การบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นระดับจังหวัดลพบุรี
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และได้รับรองให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับ A
   
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 - 15.00 น.
ศูนย์บริบาลสัตว์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จัดทำโครงการWorld Rabies day วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2554
มีเยาวชนจากโรงเรียนเขาสามยอดวิทยาเข้าร่วม จำนวน 70 คน
ณ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา
เมื่อวันที่  23-34  สิงหาคม  พ.ศ. 2554  เวลา  8.30 - 15.00 เมื่อวันที่ 5-30 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 8.30 - 12.00 น.
ศูนย์บริบาลสัตว์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริบาลสัตว์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จัดทำโครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลเขาสามยอด จัดทำโครงการควบคุมการเจริญพันธุ์แมวจรจัดสุนัขเร่ร่อนบริเวณวัด
มีตัวแทนจาก34 ชุมชนตำบลเขาสามยอด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 68 คน ในตำบลเขาสามยอด จำนวน 10 วัด
ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา โดยการทำหมันให้กับสุนัขและแมว
       
การควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก บรรยากาศการมีส่วนร่วมศึกษาการทำหมันแมวจรจัดสุนัขเร่ร่อน
โดยเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังควบคุมโรค ภายในวัดพระบาทน้ำพุของสมาชิกสภาเยาวชนตำบลเขาสามยอด
โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลเขาสามยอด ภาคทฤษฎี โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลเขาสามยอด ภาคปฏิบัติ
       
ผ่าตัดสุนัขเพศเมียเป็นมดลูกอักเสบ ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้

เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชีววิถีตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

       
ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่  ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าสุนัข/แมวพื้นที่ 9 วัด ปี 52
       
รักษาสุนัขจรจัดที่ถูกมีดฟัน บรรยากาศงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี 52
       
การทำคลอดโคที่ลูกตายในท้อง รักษาโคมดลูกทะลัก
       
       
ศูนย์บริบาลสัตว์ เทศบาลเมืองเขาสามยอด ออกให้บริการฉีดยาแก้ปาก เท้า เปื่อย ในสัตว์ อาทิ โค กระบือ แพ แกะ

 ในตำบลเขาสามยอด ระหว่าง วันที่ 27 พฤศจิกายน 19 ธันวาคม 2551

       
       

โครงการประชุมจัดตั้งศูนย์บริบาลสัตว์ ตำบลเขาสามยอด  พื้นที่ 7 หมู่บ้าน พื้นที่ตำบลเขาสามยอด

       
       
   
ชมรมคนรักสัตว์ตำบลเขาสามยอด ร่วมกับ ศูนย์บริบาลสัตว์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทม.เขาสามยอด  จัดทำ โครงการเมตตาและเอื้ออาทรต่อชีวิตสัตว์เร่ร่อน  เพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในการช่วยเหลือชีวิตสุนัขและแมว  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 ณ วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
       
       
   
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกกัด ประำจำปี 2551
เมื่อวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ศอว.ศอพท. ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
       
   
  การผ่าตัดทำหมัน ฟรี!