ศูนย์บริบาลสัตว์ เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดทำโครงการ"รักสัตว์รักษ์สังคม"เพื่อดูแลรักษาสุนัขและแมวจรจัด ทั้งสุนัขและแมวจรจัดในซอย/ชุมชน/วัด
/โรงเรียน ทั้งในพื้นที่ตำบลเขาสามยอดและพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ..จึงขอเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆร่วมบริจาค อาหารสุนัข/อาหารแมว/เวชภัณฑ์ใน
การรักษาพยาบาลสัตว์..สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริบาลสัตว์เทศบาลเมืองเขาสามยอด (ข้างสถานีอนามัยตำบลเขาสามยอด)
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี    หรือโทร.081-6994868    (หมอลภ)
บทความน่ารู้   << คลิก >>
  1. มารู้จักโรคไข้เลือดออกและวิธีป้องกันเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออก
  2. มารู้จักโรค ชิคุนกุนยา (Chikungunya) และวิธีป้องกันเฝ้าระวังควบคุมโรคชิคุนกุนยา
  3. มารู้จักโรค ไข้หวัด2009 ไข้หวัดหมู และวิธีป้องกันเฝ้าระวังควบคุมโรค
  4. มารู้จักโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีป้องกันเฝ้าระวังควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า
หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป
การเลี้ยงแมว
การดูแลสุนัข
โรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ
ข้อมูลจำนวนผู้เลี้ยงสัตว์ และจำนวนสัตว์เลี้ยงในเขตพื้นที่ตำบลเขาสามยอด  ข้อมูลงานระบาดวิทยา
สมุนไพรทางเลือกใหม่สำหรับการเลี้ยงสัตว์
วิธีกำจัดเห็บหมัด
โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza)
ข่าวแจ้งเตือนโรคระบาดช่วงฤดูฝน
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2552  ศูนย์บริบาลสัตว์ เทศบาลเมืองเขาสามยอด  จัดทำโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2552
  ขอเชิญท่านนำสุนัข และแมว มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี  ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด
 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2552  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำตำบลเขาสามยอด  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 34 คน 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิษสุนัขบ้า  
ชมรมเสริมสร้างสุขภาพพระนารายณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดกิจกรรมตรวจวัดสมรรถภาพ (โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
  จังหวัดลพบุรี)  โดยการทดสอบการทรงตัว การตรวจหามะเร็งเต้านม กิจกรรมการออกกำลังกาย และมอบรางวัลแก่ผู้ที่มาออกกำลังกายมากที่สุด ในวันที่
  15 ธันวาคม 2551 เวลา 15.00 น. ณ  สนามกีฬาบ้านโดนหัวช้าง ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอดจึง
  ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมตาม วัน เวลา สถานที่ดังกล่าว
ศูนย์บริบาลสัตว์ เทศบาลเมืองเขาสามยอด ออกให้บริการฉีดยาแก้ปาก เท้า เปื่อย ในสัตว์ อาทิ โค กระบือ แพ แกะ ในตำบลเขาสามยอด ระหว่าง
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 19 ธันวาคม 2551 ท่านเกษตรกรเจ้าของสัตว์ท่านใดที่ยังไม่ได้รับการบริการ กรุณาติดต่อที่ ศูนย์บริบาลสัตว์ เทศบาลเมืองเขาสามยอด
  ด่วน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น
25 ธันวาคม 2551 ประชุม สภา อสม.เขต เขาสามยอด เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด (อาคารหลังเก่า)