เทศบาลเมืองเขาสามยอดรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2551

 
  เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2551  นายชูโชค  เจริญผล  รองนายกเทศมนตรี  รักษาการแทน  นายกเทศมนตรี
เมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี นำทีมคณะที่ปรึกษา ข้าราชการ และผู้นำชุมชนเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี
 2551 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของสถาบันพระปกเกล้า จากศาสตราจารย์ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
 หอประชุมองค์การสหประชาชาติ
  นายชูโชค  เจริญผล กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวถือเป็นเกียรติภูมิท้องถิ่น และเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของ
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ซึ่งจากทั่วประเทศมีเพียง 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นที่ได้รับรางวัลนี้ รางวัลพระปกเกล้า
ทองคำนี้สถาบันพระปกเกล้าโดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เกณฑ์การคัดเลือกได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคย
ได้รับรางวัลพระปกเกล้าในระดับเป็นเลิศมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จึงจะสามารถเข้าร่วมรับการพิจารณา
โดยมีการตรวจสอบว่าองค์กรส่วนท้องถิ่นไม่มีการทุจริต คอรัปชั่น หรือมีการฟ้องร้องที่เกี่ยวกับการทุจริต คอรัปชั่นหรือไม่
ต้องเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นที่มีการปฏิบัติกิจกรรมด้านความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ
และร่วมรับผิดชอบที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง และมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานใหม่ๆ อันเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในประเทศไทย รวมถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อคณะผู้บริหาร ที่มีความน่าไว้วางใจ
มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
  นายชูโชค  เจริญผล กล่าวต่อว่า จากผลงานของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าติดต่อ
กันมาถึง 3 ปี (ปี 2548-2550) และปี 2551นี้ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ เคล็ดลับที่ทำให้เทศบาลเมืองเขาสามยอด
ประสบความสำเร็จ คือ การที่เทศบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นเจ้าของท้องถิ่น มีจิตสำนึกรัก
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นบริหารงานด้วยความจริงใจให้กับประชาชน  และเทศบาลเมืองเขาสามยอดจะรักษามาตรฐาน
ที่ดีเช่นนี้ตลอดไป