ถนนดี น้ำไหล ไฟสว่าง คืองานของกองช่าง กองประปา ขออนุญาติก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเดิม บริการรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
 
 ภาพกิจกรรม  
ส.ต.ต.สินชัย ขวัญเขียว
ปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด

รก. ผอ. กองช่างและกองประปา

 

ข้อมูลกองช่าง

  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างบุคลากร
  โครงสร้างการทำงาน  ข่าว และ เอกสารประชาสัมพันธ์  
  ขั้นตอนการให้บริการ

  ข้อมูลถนนในพื้นที่

  แผนดำเนินการ ปี 52
  แผนผังการลดขั้นตอน

  แบบฟอร์ม

- หนังสือร้องทุกข์งานช่าง

ท่อระบายน้ำ,ถนนและงานไฟฟ้า

 - ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

   ดัดแปลง หรือรื้อถอน

-บ่อดักไขมัน

-หนังสือขอรับการสนับสนุน

-หนังสือร้องทุกข์ทั่วไป

  ข้อบัญญัติ เรื่อง กำหนดความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดินในเขต

    

  ใบแจ้งการขุดดินหรือถมตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  

 

   

ข้อมูลกองประปา

  ข้อมูลทั่วไป   เอกสารเผยแพร่   ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำ
  ข้อมูลพนักงาน   การติดตามและประเมินผลแผน   ขั้นตอนการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา
  โครงสร้างบุคลากร   แผนการใช้จ่ายเงิน   แบบคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา
 ข้อมูลพื้นฐาน   งบทดลอง   หนังสือร้องทุกข์งานประปา

  ตารางการทำงาน

  แบบสำรวจความพึงพอใจ  

  การแบ่งมอบภารกิจ

  สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ  

  แผนผังการลดขั้นตอน

  ขั้นตอนการขอใช้น้ำ  


 จัดทำและพัฒนาโดย
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองเขาสามยอด
104/17-19 ถนนนเรศวร ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-627377  แฟกซ์ 036-627377
E-mail : khaosamyod@hotmail.com