ถนนดี น้ำไหล ไฟสว่าง คืองานของกองช่าง กองประปา ขออนุญาติก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเดิม บริการรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
 
   ภาพกิจกรรม  
นายณัฐพล  เขียวทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

ข้อมูลกองช่าง

  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างบุคลากร
  โครงสร้างการทำงาน  ข่าว และ เอกสารประชาสัมพันธ์  
  ขั้นตอนการให้บริการ

  ข้อมูลถนนในพื้นที่

  แผนดำเนินการ ปี 52
  แผนผังการลดขั้นตอน

  แบบฟอร์ม

- หนังสือร้องทุกข์งานช่าง

ท่อระบายน้ำ,ถนนและงานไฟฟ้า

 - ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

   ดัดแปลง หรือรื้อถอน

-บ่อดักไขมัน

-หนังสือขอรับการสนับสนุน

-หนังสือร้องทุกข์ทั่วไป

  ข้อบัญญัติ เรื่อง กำหนดความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดินในเขต

    

  ใบแจ้งการขุดดินหรือถมตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  

 

   

ข้อมูลกองประปา

  ข้อมูลทั่วไป   เอกสารเผยแพร่   ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำ
  ข้อมูลพนักงาน   การติดตามและประเมินผลแผน   ขั้นตอนการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา
  โครงสร้างบุคลากร   แผนการใช้จ่ายเงิน   แบบคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา
 ข้อมูลพื้นฐาน   งบทดลอง   หนังสือร้องทุกข์งานประปา

  ตารางการทำงาน

  แบบสำรวจความพึงพอใจ  

  การแบ่งมอบภารกิจ

  สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ  

  แผนผังการลดขั้นตอน

  ขั้นตอนการขอใช้น้ำ  


 จัดทำและพัฒนาโดย
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองเขาสามยอด
104/17-19 ถนนนเรศวร ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-627377  แฟกซ์ 036-627377
E-mail : khaosamyod@hotmail.com