งานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองเขาสามยอด

 
การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลเมืองเขาสามยอด
 

- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ. 2-1)  วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2550

 

- รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในงวดปี งบประมาณ  2550  (ตามระเบียบฯข้อ6) แบบที่  2  กรณีพบจุดอ่อนที่นัยสำคัญ (แบบ ปอ.1)

  - สรุปผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  ณ  วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.2550 (แบบ ปอ.2)
 

- แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  ณ วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2550 (แบบ ปอ. 3)

  - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30  กันยายน  2550 (แบบติดตาม ค.4)
   
สำนักปลัด ข้อ การวางระบบควบคุมภายใน
  - รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อ 5  งวด
     ปีงบประมาณ   2550  ( 1 ตุลาคม  2549-30 กันยายน  2550)  (แบบ ค.1)
  - ความเสี่ยงทีมีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม  งวด   ณ   วันที่   30   เดือน  กันยายน   พ. ศ.   2549  (แบบ ค.2)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับส่วนงานย่อย  งวด  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ. ศ.  2549 (แบบ ค.3)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย  งวด  ณ  วันที่   30  กันยายน  พ. ศ.  2549 (แบบ ค.4)
  ข้อ 6 การติดตามระบบควบคุมภายใน
  - แบบประเมินการควบคุมภายใน  สำหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ. ศ.  2549   ถึง วันที่   30   เดือน   กันยายน   พ. ศ.  2550  (แบบ ปม.)
  - หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย  (ตามระเบียบฯ  ข้อ  6 ) แบบที่2 กรณี พบจุอ่อนที่มีนัยสำคัญ  (แบบ ป.ย.1)
  - สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ณ   วันที่   30   เดือน  กันยายน   พ. ศ.   2550 (แบบ ป.ย.2)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ณ  งวดวันที่   30   เดือน  กันยายน   พ. ศ.  2550  (แบบ ป.ย.3)
  - หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ( ตามระเบียบ ฯ  ข้อ 6) แบบที่ 2  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ (แบบ ปย.1 ร)
  - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ณ   วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2550  (แบบ ปย.2-1)
  - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย  สำหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ. ศ.  2550 
    (แบบติดตาม - ค 3)
  - แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  5   ด้าน
   
กองคลัง ข้อ การวางระบบควบคุมภายใน
  - รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ  คตงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  ข้อ  5  งวด
     ปีงบประมาณ   2550  ( 1 ตุลาคม  2549-30 กันยายน  2550)  (แบบ ค.1)
  - ความเสี่ยงทีมีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม  ประจำปีงบประมาณ  2550  งวด  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2549 30  กันยายน  2550  (แบบ ค.2)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับส่วนงานย่อย  ประจำปีงบประมาณ  2550  งวด  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2549 30  กันยายน  2550  (แบบ ค.3)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย  ประจำปีงบประมาณ  2550  (วันที่ 1 ตุลาคม  2549 30  กันยายน  2550)  (แบบ ค.4)
  ข้อ 6 การติดตามระบบควบคุมภายใน
  - แบบประเมินการควบคุมภายใน  สำหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ. ศ.  2549   ถึง วันที่   30   เดือน   กันยายน   พ. ศ.  2550  (แบบ ปม.)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ณ    งวดวันที่   30   เดือน  กันยายน   พ. ศ.  2550  (แบบ ป.ย.3)
  - หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย  (ตามระเบียบ  ฯ  ข้อ  6 )  แบบที่2 กรณี    พบจุอ่อนที่มีนัยสำคัญ  (แบบ ป.ย.1)
 

- หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส  ( ตามระเบียบ ฯ  ข้อ 6)  แบบที่    2   กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ (แบบ ปย.1 ร)

  - ผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ณ   วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2550  (แบบ ปย.2-1)
  - สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ณ   วันที่   30   เดือน  กันยายน   พ. ศ.   2550  (แบบ ป.ย.2)
  - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย  ประจำปีงบประมาณ  2550  งวด 
     ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2549 30  กันยายน  2550  (แบบติดตาม- ค 3)
  - แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  5   ด้าน
   
กองช่าง ข้อ การวางระบบควบคุมภายใน

 

- รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อ 5 งวด

 

   ปีงบประมาณ   2550  ( 1 ตุลาคม  2549-30 กันยายน  2550)  (แบบ ค.1)

 

- ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม  งวด  ณ วันที่ 30  เดือนกันยายน  พ. ศ. 2549  (แบบ ค.2)

  - ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม ประจำปีงบประมาณ  2550 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549 30 กันยายน 2550 (แบบ ค. 2)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อยประจำปีงบประมาณ  2550  งวด  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2549 30  กันยายน  2550 (แบบ ค.3)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย  งวด  ณ  วันที่   30  กันยายน  พ. ศ.  2549 (แบบ ค.4)
  ข้อ 6 การติดตามระบบควบคุมภายใน
  - แบบประเมินการควบคุมภายใน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่  1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549  ถึงวันที่  30  เดือนกันยายน  พ. ศ.2550  (แบบ ปม.1)
  - หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย(ตามระเบียบฯ  ข้อ  6 ) แบบที่2 กรณีพบจุอ่อนที่มีนัยสำคัญ (แบบ ป.ย.1)
  - สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ. ศ.   2550 (แบบ ป.ย.2)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยณ   งวดวันที่  30  เดือน กันยายน  พ. ศ. 2550  (แบบ ป.ย.3)
  - หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส (ตามระเบียบฯ  ข้อ 6) แบบที่  2  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ  (แบบ ปย.1 ร)
  - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ณ วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2550 (แบบ ปย. 2-1)
  - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 
     (แบบ ติดตาม ค. 3)
  - แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  5   ด้าน
   
กอง ข้อ การวางระบบควบคุมภายใน
สาธารณสุข - รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อ 5  งวด
และ    ปีงบประมาณ   2550  ( 1 ตุลาคม  2549-30 กันยายน  2550)  (แบบ ค.1)
สิ่งแวดล้อม - ความเสี่ยงทีมีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม  งวด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2549  (แบบ ค.2)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับส่วนงานย่อย งวด  ณ  วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2549 (แบบ ค.3)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย งวด  ณ  วันที่   30  กันยายน  พ. ศ.  2549 (แบบ ค.4)
  ข้อ 6 การติดตามระบบควบคุมภายใน
  - แบบประเมินการควบคุมภายใน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ. ศ.  2549   ถึง วันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2550 (แบบ ปม.)
  - หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) แบบที่ 2  กรณีพบจุอ่อนที่มีนัยสำคัญ (แบบ ป.ย.1)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ณ งวดวันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2550  (แบบ ป.ย.3)
  - หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย  (ตามระเบียบฯ ข้อ 6)  แบบที่ 2 กรณีพบจุอ่อนที่มีนัยสำคัญ
  - หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส (ตามระเบียบฯ  ข้อ 6)  แบบที่ 2  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ  (แบบ ปย.1 ร)
  - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ณ  วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2550  (แบบ ปย.2-1)
  - สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ณ   วันที่   30   เดือน  กันยายน   พ. ศ.   2550 (แบบ ป.ย.2)
  - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย สำหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ. ศ.  2550
      (แบบติดตาม-ค 3)
   
กองสวัสดิการ ข้อ การวางระบบควบคุมภายใน
สังคม - รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อ 5  งวด
     ปีงบประมาณ   2550  ( 1 ตุลาคม  2549-30 กันยายน  2550)  (แบบ ค. 1)
  - ความเสี่ยงทีมีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม  งวด   ณ   วันที่   30   เดือน  กันยายน   พ. ศ.   2549  (แบบ ค.2)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับส่วนงานย่อย  งวด  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ. ศ.  2549  (แบบ ค.3)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย  งวด  ณ  วันที่   30  กันยายน  พ. ศ.  2549  (แบบ ค. 4)
  ข้อ 6 การติดตามระบบควบคุมภายใน
  - แบบประเมินการควบคุมภายใน  สำหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ. ศ.  2549   ถึง วันที่   30   เดือน   กันยายน   พ. ศ.  2550  (แบบ ปม.)
  - หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย  (ตามระเบียบ  ฯ  ข้อ  6 )  แบบที่ 2  กรณี    พบจุอ่อนที่มีนัยสำคัญ  (แบบ ป.ย.1)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ณ  งวดวันที่   30   เดือน  กันยายน   พ. ศ.  2550  (แบบ ป.ย.3)
  - สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ณ   วันที่   30   เดือน  กันยายน   พ. ศ.   2550  (แบบ ป.ย.2)
  - หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส  ( ตามระเบียบ ฯ  ข้อ 6)  แบบที่    2   กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ  (แบบ ปย.1 ร)
  - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ณ วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2550  (แบบ ปย.2-1)
  - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย  สำหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ. ศ.  2550  
     (แบบติดตาม-ค 3)
  - แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  5   ด้าน
   
กองการศึกษา ข้อ การวางระบบควบคุมภายใน
  - รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อ 5  งวด
     ปีงบประมาณ   2550  ( 1 ตุลาคม  2549-30 กันยายน  2550)  (แบบ ค.1)
  - ความเสี่ยงทีมีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม  ประจำปีงบประมาณ  2550  งวด   ณ   วันที่   1   ตุลาคม  2549- 30   กันยายน    2550  (แบบ ค.2)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับส่วนงานย่อย  ประจำปีงบประมาณ  2550  งวด  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2549 30  กันยายน  2550  (แบบ ค.3)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย  ประจำปีงบประมาณ  2550  งวด   ณ   วันที่   1   ตุลาคม  2549- 30   กันยายน  2550 
     (แบบ ค.3)
  ข้อ 6 การติดตามระบบควบคุมภายใน
  - แบบประเมินการควบคุมภายใน  สำหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ. ศ.  2549   ถึง วันที่   30   เดือน   กันยายน   พ. ศ.  2550  (แบบ ปม.)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ณ  งวดวันที่   30   เดือน  กันยายน   พ. ศ.  2550  (ป.ย.3)
  - หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย  (ตามระเบียบฯ  ข้อ  6 )  แบบที่2  กรณี  พบจุอ่อนที่มีนัยสำคัญ  (ป.ย.1)
  - หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส  ( ตามระเบียบฯ  ข้อ 6)  แบบที่ 2  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ (แบบ ปย.1 ร)
  - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ณ วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2550  (แบบ ปย.2-1)
  - สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ณ  วันที่   30   เดือน  กันยายน   พ. ศ.   2550  (แบบ. ป.ย.2)
  - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย  สำหรับงวดตั้งแต่วันที่  1 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2549 
     ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ. ศ.  2550  (แบบติดตาม- ค 3)
  - แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  5   ด้าน
   
กองวิชาการ ข้อ การวางระบบควบคุมภายใน
และแผนงาน - รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อ 5 งวด
     ปีงบประมาณ   2550  ( 1 ตุลาคม  2549-30 กันยายน  2550)  (แบบ ค.1)
  - ความเสี่ยงทีมีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม  งวด   ณ   วันที่   1   เดือน  มกราคม   พ. ศ.   2550  (แบบ ค. 2)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับส่วนงานย่อย  งวด  ณ  วันที่  1  มกราคม  พ. ศ.  2550  (แบบ ค.3)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย  งวด  ณ  วันที่   30  กันยายน  พ. ศ.  2549  (แบบ ค. 4)
  ข้อ 6 การติดตามระบบควบคุมภายใน
  - หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย  (ตามระเบียบ  ฯ  ข้อ  6 )  แบบที่2      กรณี    พบจุอ่อนที่มีนัยสำคัญ  (แบบ ป.ย.1)
  - สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ณ   วันที่   30   เดือน  กันยายน   พ. ศ.   2550  (แบบ ป.ย.2)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ณ  งวดวันที่   30   เดือน  กันยายน   พ. ศ.  2550  (แบบ ป.ย.3)
  - แบบประเมินการควบคุมภายใน  สำหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ. ศ.  2549   ถึง วันที่   30   เดือน   กันยายน   พ. ศ.  2550  (แบบ ปม.)
  - หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส  ( ตามระเบียบ ฯ  ข้อ 6)  แบบที่    2   กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ  (แบบ ปย. 1 ร)
 

- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ณ   วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2550 (แบบ ปย.2-1)

  - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย  สำหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ. ศ.  2550
     (แบบติดตาม- ค 3)
  - แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  5   ด้าน
   
กองประปา ข้อ การวางระบบควบคุมภายใน
  - รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อ 5  งวด
  ปีงบประมาณ   2550  ( 1 ตุลาคม  2549-30 กันยายน  2550)  (แบบ ค.1)
  - ความเสี่ยงทีมีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม ประจำปีงบประมาณ  2550  งวด  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2549 30  กันยายน  2550  (แบบ ค.2)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ  2550  งวด  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2549 30  กันยายน  2550  (แบบ ค.3)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย  งวด  ณ  วันที่   30  กันยายน  พ. ศ.  2549
  ข้อ 6 การติดตามระบบควบคุมภายใน
  - แบบประเมินการควบคุมภายใน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ. ศ.  2549   ถึง วันที่   30   เดือน   กันยายน   พ. ศ.  2550  (แบบ ปม.)
  - หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย (ตามระเบียบฯ  ข้อ  6 ) แบบที่ 2  กรณีพบจุอ่อนที่มีนัยสำคัญ  (แบบ ป.ย.1)
  - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ณ  งวดวันที่   30   เดือน  กันยายน   พ. ศ.  2550  (แบบ ป.ย.3)
  - หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส  ( ตามระเบียบ ฯ  ข้อ 6)  แบบที่  2  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ (แบบ ปย.1 ร)
  - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ณ วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2550 (แบบ ปย.2-1)
  - สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ณ  วันที่   30   เดือน  กันยายน   พ. ศ.   2550  (แบบ ป.ย.2)
  - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย  สำหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ. ศ.  2550 
     (แบบ-ค 3)
  - แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  5   ด้าน