แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงวันที่

เรื่อง

   
ปี 2561

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  (เพิ่มเติม  1  )  (เพิ่มเติม  2  )  (เพิ่มเติม  3  )
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  2561
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)
   

 ปี 2559

 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   
     ม.ค. - มี.ค. 58  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

ต.ค. - ธ.ค. 57

 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  

 ปี 2558