นางจรรยงค์  ธราสิทธิ์
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

   บรรยายสรุป

   วิสัยทัศน์  พันธกิจ

    โครงสร้างองค์กร

   บุคลากร

    แผนผังการลดขั้นตอน
    ปฏิทินกิจกรรม 52
    ปฏิทินกิจกรรม 53
    แผนดำเนินการ ปี 52
    แผนดำเนินการ ปี 53
    การติดตามและประเมินผลแผน
    ตารางสรุป CAR งบปี 52
    CAR Score ไตรมาสที่ 2 งบ 53
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    คกก.ที่ปรึกษาเทศบาลด้านการศึกษา

    คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม     

    ภาพกิจกรรมสภาวัฒนธรรมฯ

   คกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ขว.

   ฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม

 
จำนวนนักเรียนโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด
สถานศึกษา ชาย หญิง รวม
โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา      
ชั้นอนุบาล 1/1 15 16 31
ชั้นอนุบาล 1/2 18 16 34
ชั้นอนุบาล 2/1 15 14 29
ชั้นอนุบาล 2/2 16 13 29
รวม 64 59 123
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 20 20 40
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 19 18 37
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 12 8 20
รวม 51 46 97
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ฯ ชุบศร      
ห้อง 1 20 15 35
ห้อง 2 12 15 27
ศูนย์ฯ รร.วัดดงสวอง 13 12 25
ศูนย์ฯ รร.วัดหนองบัวขาว 12 10 22
ศูนย์ฯ กรมรบพิเศษที่ 3      
2 ขวบ 12 16 28
3 ขวบ 15 12 27
ศูนย์ฯ ร.31 พัน 1 รอ.      
2 ขวบ 9 12 21
3 ขวบ 14 6 20
       
       

สรุปข้อมูลการติดตาม และประเมินผลแผนดำเนินการ กองการศึกษา
ประจำเดือนธันวาคม
2554

ยุทธศาสตร์ ผลการติดตามและประเมินผล
นำหนัก คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
จำนวน
โครงการ
ดำเนินการแล้ว กำลัง
ดำเนินการ
ดำเนินการแล้ว
แต่ติดขัด
ยังไม่ได้
ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 20 1 20 4 (20%) 16 (80%) - -
ยุทธศาสตร์ที่ 2 - - - - - - -
ยุทธศาสตร์ที่ 3 - - - - - - -
ยุทธศาสตร์ที่ 4 - - - - - - -
ยุทธศาสตร์ที่ 5 - - - - - - -
รวม 20 1 20 4 16 - -
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2553
       
         
 

นิทานสอนใจ   (ดูทั้งหมด คลิก)

นิทานงูกำเริบ
งูตัวหนึ่ง เมื่อมันยังเล็ก มันก็ได้แต่กินแมลงตามพื้นดิน พอมันโตขึ้นในช่วงเจริญวัยเจ้างูก็ล่าสัตว์บกต่าง ๆ ที่ตัวเล็กกว่ามันเป็นอาหาร ครั้นมั...
นิทานหนูนากับหนูบ้าน
ความสุขในบ้าน มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กันจิตใจของผู้อยู่อาศัยโดยแท้...
นิทานราชสีห์ หมี และหมาป่า
เป็นธรรมดาของโลกที่ผู้มีสติปัญญาจะหาจังหวะเข้ามาฉกฉวยโอกาสจากการวิวาทของผู้ที่โง่เขลา...
นิทานความสามัคคีของมด
มีแมลงตัวหนึ่งได้ตกลงท่ามกลางฝูงมด ประมาณ 10 ตัว แม้ว่าแมลงจะมีขนาดใหญ่กว่ามด แต่เมื่อถูกฝูงมดรุมกัด ในขณะที่มันพยายามดิ้นเพื่อให้รอดพ้นจากก ...

 
                   
 
 
จัดทำและพัฒนาโดย
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองเขาสามยอด
104/17-19 ถนนนเรศวร ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-627377  แฟกซ์ 036-627377
E-mail : khaosamyod@hotmail.com