โครงการล้างห้องน้ำต้อนรับสงกรานต์ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดหาอุปกรณ์การเรียน สื่อการศึกษา
1  เมษายน  2554 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
   
กีฬาสีภายใน รร.เขาสามยอดวิทยา โครงการภาษาอังกฤษสัญจร (English Trip)
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ เมื่อ 9 ธ.ค.53 ณ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
เมื่อ 17 ธ.ค.53  
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พิธีเปิดป้ายโรงเรียนและอาคารเรียน
เมื่อ 29 พ.ย.53 โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา
ณ วัดหนองบัวขาว ต.เขาสามยอด เมื่อ 16 พ.ย.53
กฐินสามัคคี วัดหนองบัวขาว การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
เมื่อ 14 พ.ย.53 เมื่อ 16 ก.ย.53
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 พิธีเปิดมหกรรม กศน.ตำบลฯ
โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา เมื่อ 10 ส.ค.53
พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา พิธีไหว้ครูโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา
ประจำปี 2553 ประจำปีการศึกษา 2553
นายกเทศมนตรีฯ และครู รร.ขว. ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดย คกก. จาก รพ.อานันทมหิดล
  เมื่อ 8 มิ.ย.53
การประชุม คกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
รร.เขาสามยอดวิทยา อบต.เชิงเนิน จ.ระยอง
เมื่อ 2 มิ.ย.53 เมื่อ 27 พ.ค.53
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พิธีมอบทุน แจกสื่อ และประชุมผู้ปกครอง
เมื่อ 13-14 พ.ค.53 เมื่อ 12 พ.ค.53
ณ หองประชุม ทม.เขาสามยอด ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดสระเกลือ
เทศบาลเมืองเขาสามยอด มอบเงินสนับสนุนตามโครงการ
อุดหนุนวัดในตำบลเขาสามยอด โดยมอบให้วัดน้ำจั้น และวัดคาทอลิค
คกก.ทุนการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจริง โครงการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์
นักเรียนที่ขอรับทุน ปี 53 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศึกษาพื้นถิ่นบ้านน้ำจั้น
เมื่อ 19, 22, 26 เม.ย.53  ต.เขาสามยอด
การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมที่ปรึกษาด้านการศึกษาฯ
เมื่อ 21 เม.ย.53 เมื่อ 21 เม.ย.53
ณ ห้องประชุม ทม.เขาสามยอด ณ ห้องประชุม ทม.เขาสามยอด
การประชุมกองการศึกษา โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี
เมื่อ 21 เม.ย.53 และวัฒนธรรม วันสงกรานต์
ณ ห้องประชุม ทม.เขาสามยอด เมื่อ 15 เม.ย.53
    
กองการศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่  12  มี.ค.53  เวลา 10.30-12.30 น.
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา
วันที่  8-9  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลเมือง
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด เขาสามยอด เมื่อ 29 ม.ค.53
งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย-พวน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553
บ้านน้ำจั้น เมื่อ 18 ม.ค.53 เมื่อ 8 ม.ค.53 ณ วัดสระมะเกลือ
พิธีทำบุญใส่บาตร วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 การประชุมกองการศึกษาฯ
เมื่อ 8 ม.ค.53 ณ วัดสระมะเกลือ เมื่อ 6 ม.ค.53 ณ รร.เขาสามยอดวิทยา
show6
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ให้การสนับสนุน รายงานความคืบหน้า
ของขวัญ ของรางวัล แก่ชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน โครงการก่อสร้าง
เมื่อ  6  ม.ค.53 โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา
กองการศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. งานมุทิตาคารวะ
BIG CLEANING DAY ผอ.วันชัย ฉ่ำพึ่ง  เมื่อ 25 ก.ย. 52
เมื่อ 21 ต.ค.52 ณ รร.เขาสามยอดวิทยา
การประชุมผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา รร.ขว. คณะที่ปรึกษาด้านการศึกษา ฯ
 เมื่อ 10 ก.ย.52 เมื่อ 29 ส.ค.52
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552 โครงการ "วิชาการสัญจร"
ณ โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา ณ หมู่บ้านน้ำจั้น ต.เขาสามยอด
เมื่อ 11 ส.ค.52 เมื่อ 5 ส.ค.52
โครงการ "วิชาการสัญจร" โครงการ "วิชาการสัญจร"
ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จ.ลพบุรี ณ หมู่บ้านสระมะเกลือ และแปลงนาสาธิต
 เมื่อ 4 ส.ค.52 รร.วัดสระมะเกลือ เมื่อ 29 ก.ค.52
ศึกษาดูงาน โครงการ "วิชาการสัญจร"
"มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2552" ณ วัดสระมะเกลือ ตำบลเขาสามยอด
เมื่อ 24 ก.ค.52 เมื่อ 21 ก.ค.52
ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม พิธีไหว้ครู และประชุมผู้ปกครอง
(แห่เทียนจำนำพรรษา) โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เมื่อ 3 ก.ค.52    ณ วัดดงสวอง เมื่อ 18 มิ.ย.52
เทศบาลตำบลสระโบสถ์  อ.สระโบสถ์ รองนายกฯ ประชุมเตรียมรับมือปัญหา
นำโดยรองนายกเทศมนตรี มาศึกษาดูงาน ไข้หวัดใหญ่ และมอบหน้ากากอนามัยและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุบศร เมื่อ 17 มิ.ย.52 ย่าฆ่าเชื้อแก่ รร.และศูนย์ฯ เมื่อ 12 มิ.ย.52
มอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่ ศูนย์การเรียน งานทำบุญโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา
พัน. สร. 1 พล. 1 รอ. เมื่อ 11 มิ.ย.52 เมื่อ 10 มิ.ย.52
โครงการส่งเสริมการศึกษา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา ฯ ณ จ.สมุทรปราการ และ จ.ชลบุรี
เมื่อ 16 พ.ค.52 เมื่อ 30 มี.ค.52
นายชูโชค เจริญผล รองนายกฯ นำนักเรียน รร.ขว. การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2552
ที่ผ่านการทดสอบกลางไปรับประทานอาหารที่ MK สุกี้ เมื่อ 12 มี.ค.52 ณ ศูนย์ฯ ชุบศร
ห้าง Big C เมื่อ 13 มี.ค.52  
การประชุมจัดทำแผนและงบประมาณ การแข่งขันกีฬาสี รร.เขาสามยอดวิทยา
สนับสนุนการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เมื่อวันที่ 11 ก.พ.52
เมื่อวันที่ 6 มี.ค.52 ณ กรมรบพิเศษที่ 3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุบศร กองการศึกษาฯ ร่วมประเพณีกำฟ้า
จัดกิจกรรมสัปดาห์วันมาฆบูชา ณ บ้านน้ำจั้น ต.เขาสามยอด
เมื่อวันที่ 6 ก.พ.52 เมื่อวันที่ 28 ม.ค.52
   
โครงการวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุบศร จัดงานวัน Christmas
เมื่อวันที่ 9 ม.ค.52 ณ กรมรบพิเศษที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.51
   
นายวันชัย  ฉ่ำพึ่ง ได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกร นายไมตรี  อินทุสุต รอง ผวจ.ลบ.
ในการประกวดนางงามฤดูหนาว เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุบศร
วันที่ 4 ธ.ค.51 ณ รร.พิบูลวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 พ.ย.51
อบต.หัวสำโรง จ.ลพบุรี บุคลากรกองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุบศร รร.เขาสามยอดวิทยา อบรมการตัดกระดาษ
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.51 และการผูกผ้า เมื่อวันที่ 27-28 พ.ย.51
บุคลากรกองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเขาสามยอด
รร.เขาสามยอดวิทยา ศึกษาดูงานมหกรรมหนังสือ ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขนาดกลาง
ระดับชาติ  ครั้งที่ 13  เมื่อวันที่ 16 ต.ค.51 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.51