ข้อมูลพื้นฐาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

038981
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
235
346
3368
32327
8604
11820
38981

Your IP: 34.205.93.2

Login Form

ข้อมูลหน่วยงาน

•  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

•  ที่ตั้งของเทศบาลเมืองเขาสามยอด

        › สำนักงานใหญ่เทศบาลเมืองเขาสามยอด  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๙/๔-๖หมู่ที่ ๑ ถนนนเรศวร ตำบลเขาสามยอด  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  ประกอบด้วยสำนักปลัด  กองคลัง  กองการศึกษา  กองวิชาการและแผนงาน  กองช่าง และกองประปา                 

   อาณาเขต

        › ทิศเหนือ         ติดต่อเขตกองบิน ๒ กองพลบินที่ ๑ กองบัญชาการยุทธทางอากาศฐานบินโคกกะเทียมตำบลเขาพระงาม

        › ทิศใต้            ติดกับถนนพหลโยธิน ตั้งแต่วงเวียนเทพสตรี (ที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์

                            สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) จนถึงทางแยกนิคมสร้างตนเอง ตำบลท่าศาลา

        › ทิศตะวันออก    ติดกับถนนสายยุทธศาสตร์  สายลพบุรี-พัฒนานิคม ตั้งแต่สามแยกนิคมสร้างตนเอง จนถึงสนามทดลองอาวุธ

                             ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบกบ้านท่ามะเดื่อ ตำบลนิคมสร้างตนเอง

        › ทิศตะวันตก      ติดกับถนนพหลโยธิน ตั้งแต่วงเวียนเทพสตรี กิโลเมตรที่ ๑๕๕  จนถึงเขตกองบิน ๒ กองพลบินที่ ๑

                             กองบัญชาการยุทธทางอากาศ กิโลเมตรที่ ๑๖๒  เขตติดต่อกับตำบลท่าแค ตำบลถนนใหญ่ ตำบลทะเลชุบศร

                             และศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีถนนพหลโยธินเป็นเส้นแบ่งเขต

 •  แบ่งการปกครองภายใน      มี  34  ชุมชน

 •  อาชีพของประชาชน             ส่วนใหญ่  รับราชการ รองลงมา คือ เกษตรกรรม

 •  รายได้ต่อหัวประชากร         39,700  บาท ต่อปี

 •  สถานศึกษา

        ›  โรงเรียนเอกชน   3   แห่ง

        ›  โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  4  แห่ง

        ›  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด  1  แห่ง คือโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

        ›  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง (โดย 3 แห่ง ใน 6 แห่งเทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้รับมอบจากหน่วยทหาร 3 แห่ง)

  •  วัด   9  วัด

 

  •  สถานพยาบาล

        › โรงพยาบาลของรัฐ   2   แห่ง  (โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และโรงพยาบาลอานันทมหิดล)

        ›  สถานีอนามัยเขาสามยอด สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด

  •  หน่วยทหาร    9  หน่วย

  •  กลุ่มอาชีพ     กลุ่มเกษตร , กลุ่มเย็บผ้า , กลุ่มปักเครื่องหมายทหาร ,กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา ,กลุ่มทำยาหม่องสมุนไพร ,กลุ่ม                                      ปั้นลิง,จากดินไทย ,กลุ่มจักรสาน ,กลุ่มทำขนมไทย ,กลุ่มปลูกผักฯ

  •  กลุ่มอาสาสมัครประชาชน

        ›  อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

        ›  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

        ›  สภาเด็กและเยาวชน

        ›  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เด็กและเยาวชน

        ›  ลูกเสือชาวบ้าน

  •  เส้นทางคมนาคม         ใช้ได้ทุกฤดูกาล

  •  แหล่งน้ำสาธารณะ     แก้มลิง         

  •  แหล่งท่องเที่ยว             ทุ่งทานตะวันบ้านน้ำจั้น , เกยช้าง , วัดพระบาทน้ำพุ , ประเพณีกำฟ้า ,

                                            การท่องเที่ยวค่ายทหาร เช่น โดดร่ม , ยิงปืน , การดำรงชีพในป่า

 

 

แผนที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด

 

Information about the Municipality

1. General Information

Area:    32.50 square kilometer (or 3,250 hectare)

Population: 29,741 persons (As of February 2015)

Male = 16,423 persons 

Female = 13,318 persons)

Household: 11,170 (As of  February 2015)

Administrative community: 34

Major occupations:  employee, agriculture, government officials       

Schools

 • Private school: 3
 • School under Office of the Basic Education

Commission, Ministry of Education: 4

 • School under the jurisdiction of KhaoSamyod Municipality: 1

Child care center       6 Child Care Center   the jurisdiction     of   khaosamyod   

Temple: 9 

 Hospital

 • Public hospital: 2
 • Medical center under the jurisdiction of Khaosamyod

Municipality: 1

Soldier Army in khaosamyod Muncipal  9

Occupational groups:Famer groups, sewing group, artificial flower making from fish scale group, herbal balm making groups,  Thai-clay molding groups, bamboo weaving groups,  dessert making group, etc.

Public Voluntary Groups:

 • Voluntary Civil Emergency Relief Center;
 • Village health volunteer
 • Local boy scout

Accessibility of Public Road: Paved, accessible all year round

Natural Water Resources: Flood Retention Project

Tourist Attractions: Sunflower field, WatPrabatNampu Temple (The temple that is dedicated to helping HIV positive patients), Military Base Camp

2. Establishment of the Municipality

The Khaosamyod Municipality was officially upgraded from the sub-district administrative organization on August 23, 2007 and formerly promulgated in the Decree of the Ministry of Interior

3. Local Administration System

 • Town-level Municipality
 • Administration consists of 2 major branches: executive and legislative

3.1 Executive Branch (Mayor, Deputy Mayors, Mayor’s Secretary, Counselor to the Mayor). The Mayor is elected and has a 4-year term and can be re-elected.

Authority:

1. Develop policy and in charge of responsibilities under the Municipal Act, Decree, and Policy;

2. Instruct and approve municipal duties;

3. Appoint and discharge those of executive branch;

4. Enforce other municipal laws and regulations;

5. Other responsibilities as specified by laws

3.2      Legislative Branch (municipal assembly council). The councilors are elected to a 4-year term and the number is depending on the type of the municipality. Here, there are 18 councilors from 3 administrative constituencies. Among councilors, some are elected to be: 

 • President of the council (1)
 • Vice President of the council (1)
 • Secretary of the council (1)

Authority:

1. Approve the development plan of the municipality;

2. Approve the draft annual budget and other additional

budget for municipal expenditures;

3. Approve other development plans proposed by municipal administrative divisions, such as public health division, education division, etc.

4. Monitor overall performance of the mayor

3.3      Civil servants (government officials) headed by municipal clerk

3.4      Organization Structure of Administrative Divisions. There are generally 8 administrative divisions including municipal clerk office (as shown in the Figure)

4.      By-law Authority

       4.1      Authority according to Municipal Act of 1953 and its subsidiaries

4.2      Authority according to the Decentralization Act of 1999

The two Acts cover two types of authority and responsibilities:

 • Development of basic infrastructure such as roads, electricity, piped water supply, drainage system, water resources for domestic and agricultural uses
 • Development of social infrastructure such as education, public health, income generation activities for the people, protecting and conserving natural resources and environment, public safety and social welfare

4.3      Laws related to responsibilities of Municipalities such as Building Control Law, Civil Registration Law, Public Health Law, and National Education Law, etc.

4.4      Functioning of the Mayor must be in accordance with the laws, rules, regulations, and guidelines of the Government

5.    Promotion on People’ Participation

Background

5.1 The Thai Constitution of 2007 stipulated the Government policy on people’s participation in Article 78 that the Government must implement the policy on people’s participation as follows:

(1)        Promote involvement of the people in formulating both policy and economic and social development plan at national and local levels

(2)        Promote and encourage involvement of people in political decision making, formulating of economic and social development plan and including development of public services

(3)        Promote and encourage participation of people in reviewing the uses of authorities at all levels through various professional societies/institutions

(4)        Promote the strengthening of people in politics and providing support to establish Political Development Fund for the people to support public activities of the communities including support activities of the groups that form networks to express their ideas and propose the needs of their local community

(5)        Promote and educate people on Political Development and Monarchical democratic system and including exercise their right to vote legally and fairly                      

                   5.2 National Administration Act of 1991 and its addendum of 2007 stipulated that functioning of government must be based on Good Governance Principles particularly on the functioning of the officials, participation of the people, and openness to information, monitoring and evaluation of work performances relevance to individual nature of the tasks 

                5.3 Municipality Act of 1953 and its addendum of 2003 stipulated that utilization of municipal authorities must be through good governance principles and for the well-being of the people and keeping in mind of people involvement in the development planning, preparing budget, procurement, monitoring and evaluation of work performances and open access to the information. 

6. Approaches for Promoting People’ Participation

1. Through monthly meeting with the community leaders, municipal executives, councilors, and heads of divisions

2.  Established Community Committee with assigned responsibility to oversee various aspects of municipal functions such as social welfare, education, public health, etc,

3.  People with certain specific knowledge and experiences can be counselors to the municipality

4. People can be appointed as committee member for procurement process

5. Municipal Website that provide general information to the public and can be used as channel for any grievance or assistance needed

6. The Municipal disseminate information to the people as follow:

                   6.1 Municipal Journal

                   6.2 Leaflets

                   6.3 Instruction Manual for Municipal Services

                   6.4 Information broadcasting tower

                   6.5 Comments Box

                   6.6 Community Meetings

                                   6.7 Posted information

7. People can request for information according to Information Act

of 1997

8. There are people representatives in the committee for developing Municipality development plan

9. Monitor and evaluate the performance of the community throughCAR Score (Community Assessment Report)

          10. Promote formation of interest groups such as Senior Citizen

Group, Disable Citizen Group, Youth Group, etc

          11. Organized Mobile Municipality Meeting at various communities

to disseminate information as well as get feedback from the community

          12. Arranged comment boxes

          13. Provided “Hot Line” telephone number for emergency calls

          14. Acceptance of requests from the community/people

          15. People can sit in the listen to the Municipal Council meeting.

7. Good Governance Principles being practiced

          1. The Rule of Law      2. Morality             3. Transparency

          4. Participation             5. Accountability  6. Value for Money

8. Services Provided by the Municipality

          8.1 Education

 • 6 Childcare Centers
 • Kindergarten 1 and 2 in Kaosarmyod School (Under   the jurisdiction of the municipality)

                 8.2 Public Health – A medical ambulance is provided for

        emergency and speedy medical care at the hospital

         8.3 Piped Household Water Supply System is provided with user

charge

8.4    Civil Registration Services – to issue birth and death certificates, ID cards, etc.

8.5    Public Security Administration – Organize volunteer surveillance team to accompany police officer for night surveillance. The Municipal supports the team by providing transportation, communication equipments, uniforms, etc.

8.6    Disaster and Calamities Support Services – on such incidents as fire, drought, flood, typhoon, etc.

8.7    Solid Waste Management – fee for garbage collection is Bht.40 per household and higher for larger volume; promote separation and recycle to minimize the waste

8.8    Social Welfare support for the senior citizen (60) at Bht.600 per person Social Welfare support for the senior citizen (70)   at Bht.700 per person Social Welfare support for the senior citizen (80)   at Bht.800  per person Social Welfare support for the senior citizen (90+) at Bht.1,000 per person Social Welfare support for the Disabled citizen at Bht.800 per person and HIV positive patients at Bht.500 per person

8.9    Establish Website to provide information to the public

8.10Establish Computer Center for students and the public to learn computers and to search for information, etc.