การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269684
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
760
1697
3079
263164
20814
21658
269684

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

แบนเนอร์ประวัติเทศบาล

logo

          ประวัติความเป็นมาเทศบาลเมืองเขาสามยอด เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งตำบลทะเลชุบศรแต่ต่อมาได้แยกออกเป็นตำบลเขาสามยอดเพราะพื้นที่ตำบลทะเลชุบศรนั้นกว้างใหญ่มากทำให้ ดูแลทุกข์สุขของราษฏรได้อย่างทั่วถึง สำหรับชื่อตำบลเขาสามยอดนั้น มีที่มาจากชื่อของภูเขาลูกโต 3 ลูก ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนี้เป็นป่ารกชาวบ้านจึงต้องทำมาหากิน  โดยการหาของป่าบนภูเขา ทำให้ภูเขาทั้ง   3   ลูก  นี้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชน   จึงเป็นที่มาของชื่อว่า  ตำบลเขาสามยอด  จนถึงปัจจุบัน เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด จัดตั้ง ขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่  111 ต อนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2538  และ  ได้ทำการเลือกตั้งสมาชิก   สภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ.  2538 เป็น อบต.ชั้น 2 ปรับเป็น   อบต.ขนาดกลาง และปรับเป็น  อบต.  ขนาดใหญ่ ตามมติประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี  ครั้งที่   1/2547   ลงวันที่  6 มกราคม พ. ศ. 2547  ด้วยความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ   การขยายตัวของเมือง   และชุมชน  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ  พระราชบัญญัติสภาตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537  ถึงแก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 5 พ.ศ.  2546 มาตรา 42 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 มาตรา 7 และ 10 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550จัดตั้ง องค์กรการบริหารส่วนตำบลเขาสามยอดเป็นเทศบาลเมืองเขาสามยอด ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2550

สำนักงานเขาสามยอด