การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269582
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
658
1697
2977
263164
20712
21658
269582

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

อำนาจหน้าที่

logo2

“ 4 ปีต่อไปนี้ คุณภาพชีวิตจะดีทุกด้าน การศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นเลิศ”

วิสัยทัศน์

 

 

 

     

      1. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน และคงความเป็นมาตรฐาน
      2. สร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนพออยู่พอกินอย่างทั่วถึง
      3. สร้างเขาสามยอดให้เป็นเมืองที่มีสุขภาวะที่ดี ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตและสังคม
      4. พัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน
      5. พัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการให้ได้ทันสมัยมีมาตรฐานระดับประเทศ

อำนาจหน้าที่

 

 

 

 

      อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองไว้ ดังนี้
      มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
      1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
      2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
      3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
      4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
      5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
      6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
      7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
      8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
      9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
             การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
      และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจ
      สอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
      และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

      มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
      (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50
      (2) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
      (3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
      (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
      (5) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
      (6) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
      (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
      (8) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

      พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
      หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

      มาตรา 16 ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
      ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
      (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
      (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
      (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
      (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
      (5) การสาธารณูปการ
      (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
      (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
      (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
      (9) การจัดการศึกษา
      (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
      (11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
      (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
      (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
      (14) การส่งเสริมกีฬา
      (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
      (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
      (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
      (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
      (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
      (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
      (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
      (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
      (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
      (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      (25) การผังเมือง
      (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
      (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
      (28) การควบคุมอาคาร
      (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด


 สำนักงานเขาสามยอด