ข้อมูลพื้นฐาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

065833
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
49
229
1748
62153
7069
14775
65833

Your IP: 3.238.184.78

Login Form

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่

     วิสัยทัศน์ (Vission)

“๔ ปีต่อไปนี้ คุณภาพชีวิตจะดีทุกด้าน การศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นเลิศ”

        พันธกิจ  (Mission)

                    ๑. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน และคงความเป็นมาตรฐาน

                   ๒. สร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนพออยู่พอกินอย่างทั่วถึง

                   ๓. สร้างเขาสามยอดให้เป็นเมืองที่มีสุขภาวะที่ดี ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตและสังคม

                   ๔. พัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน

                   ๕. พัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการให้ได้ทันสมัยมีมาตรฐานระดับประเทศ

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

   ๑.อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๔๖

     ๑.๑ มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้

           เทศบาลตำบล

                   (๑)รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                   (๒)ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

                   (๓)รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                   (๔)ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                   (๕)ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

                   (๖)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

                   (๗)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                   (๘)บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                   (๙)หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

           เทศบาลเมือง

          มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับเทศบาลตำบลตามข้อ(1) – (9)และมีหน้าที่เพิ่มอีกดังนี้

              (๑๐)ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

              (๑๑)ให้มีโรงฆ่าสัตว์

              (๑๒)ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

                   (๑๓)ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

                   (๑๔)ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

                   (๑๕)ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า  หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                   (๑๖)ให้มีการดำเนินการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

          ๑.๒ มีหน้าที่อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

       เทศบาลตำบล

 • ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 • ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
 • ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
 • บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 • ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
 • ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 • ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 • เทศพาณิชย์

       เทศบาลเมือง

 • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
 • ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
 • บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 • ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
 • ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
 • ให้มีการสาธารณูปการ
 • จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
 • จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
 • ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
 • ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
 • เทศพาณิชย์