การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269675
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
751
1697
3070
263164
20805
21658
269675

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

นโยบายการเมือง         • นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

                   เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาล  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และตอบสนอง
        ภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการดำเนินนโยบาย  ดังนี้

         ›  เทิดทูน จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   สร้างความรักความสามัคคีปรองดองในองค์กรและชุมชน
         › ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรและชุมชน
         ›  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลในลักษณะ “ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ  และร่วมรับผล
            ประโยชน์”
         ›  มุ่งเน้นการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
         ›  มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ  เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชนทุกคน 
         ›  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการบริหารงานโดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและการบริหารงาน
            เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่หลากหลายกับองค์กร
            ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น
         ›  ดำเนินการบริหารจัดการทุกภารกิจของงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในภารกิจของเทศบาลโดยมีเป้าหมาย
            แผนการทำงาน  ระยะเวลา  โดยมุ่งเน้นการติดตาม  การประเมินค่าของงานอย่างสม่ำเสมอ
         ›  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล  ผู้นำหรือตัวแทนกลุ่มต่างๆ ให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  เสริมสร้างสมรรถนะ
            พนักงานในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิท
            ธิผล 
         ›  นำเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
         › มุ่งเน้นการติดตาม  และการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ  เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้า
           หมาย
        ›  ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนวางระบบการป้องกัน และระงับอัคคีภัย และภัยธรรมชาติอย่าง
           มีประสิทธิภาพ
        ›  ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  สามารถเป็นแนวร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง  ตรงตาม
           ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
        ›  พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   กิจกรรม  ภารกิจและผลงานของเทศบาลเมืองเขาสามยอดเพื่อให้มี
           มาตรฐาน    โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
        ›  เร่งรัดให้มีอาคารสถานที่ให้บริการ     และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

การศึกษา

        •  นโยบายด้านการศึกษา

                   เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างเสริมสังคมให้มีคุณภาพ  โดยมีการ
         ดำเนินนโยบายดังนี้
         ›  ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัดผล
            ประเมินผล  ด้วยเทคนิค วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง  เพื่อยกระดับการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
         ›  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม  รวมถึงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา             
         ›  ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน   เรียนดี  พิการ และด้อยโอกาส  ให้ได้รับการ
            สงเคราะห์ช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
        ›   ส่งเสริม  สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมพัฒนา  ด้านความมีระเบียบวินัย   คุณธรรม  จริยธรรม  ควบคู่กับการ
            เรียนการสอน
        ›   ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยนำประสบการณ์   และภูมิปัญญามาใช้ให้เกิด  ประโยชน์
            ทางการศึกษา
        ›   สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา   ทั้งภายใน    และ  ภายนอกประเทศ  เพื่อพัฒนา   คุณภาพทางการศึกษาของ
            โรงเรียนเขาสามยอดวิทยาและสถานศึกษาในสังกัดให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ความเป็นสากล
        ›   สนับสนุนและการจัดการศึกษาในระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย และฝึกอบรมวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประ
            ชาชนในท้องถิ่น
        ›   ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ด้านศิลปะ กีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์อย่างกว้างขวางเพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
            งาม เพื่อนำไปสู่ชีวิตที่เป็นสุข
        ›   ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน  มีส่วนร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาอย่างใกล้ชิด

ศิลปะ

         • นโยบายด้านศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม

                   เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นความเป็นคนดี  มีศีลธรรม  มีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในขนบธรรม
         เนียมประเพณี ของความเป็นไทย   โดยมีการดำเนินนโยบาย  ดังนี้
        ›  ส่งเสริมและสืบทอด  เอกลักษณ์  ค่านิยม   แห่งความเป็นไทยให้แนบแน่นกับวิถีชีวิตของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่
        ›  ทำนุบำรุง และส่งเสริมศาสนาทุกศาสนา  ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
        ›  ส่งเสริมสนับสนุน  เผยแพร่ให้เด็ก   เยาวชน  ประชาชนในท้องถิ่น มีความรักและหวงแหนในศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี
           วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        ›  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมด้านประเพณี และวัฒนธรรม ของประเทศ  เพื่อธำรงรักษาและสืบทอดคุณค่าความดีงาม

ท่องเที่ยว

          • นโยบายด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

                   เป็นนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพียงพอ ต่อการดำรงชีวิตมีอาชีพที่มั่นคง  เรียนรู้ในการนำ
          หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  เพื่อให้ทุกคนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยมีการดำเนินนโยบาย  ดังนี้
        ›  ส่งเสริมและปลูกฝังแนวทางในการดำรงชีวิตของประชาชนให้อยู่ บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
        ›  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน  โดยการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชา
           ชนในชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง
        ›  ส่งเสริมให้พื้นที่บริเวณสองข้างทางถนนในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอดเป็นศูนย์อาหารของจังหวัดลพบุรีที่มีการบริหาร
           จัดการ ที่ถูกสุขลักษณะและเกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค
        ›  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการผลิต  และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  รวมถึงการจัดให้มีลานค้าชุมชน       
        ›  ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าชุมชนสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพื่อพัฒนารายได้
           และเผยแพร่เอกลักษณ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป
        ›  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  สนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาอาชีพ  เช่น  กลุ่มเกษตร  กลุ่มผู้ค้าของเก่า  กลุ่มประกอบอาหารกลุ่ม
           หัตถกรรม ฯลฯ
        ›  จัดตั้งสถานธนานุบาล เพื่อพัฒนารายได้ของเทศบาล      เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน

โครงสร่างพื้นฐาน

        • นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                 นโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นนโยบายที่มุ่งสร้าง  ความสะดวกสบายที่ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาล  พึงได้
        รับโดยเท่าเทียมกัน  โดยมีการดำเนินนโยบาย  ดังนี้
        ›  จัดทำผังเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
        ›  สานต่อโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล   ทั้งระบบให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกันเพื่อความสะดวกขอ
           ประชาชนในการสัญจร
        ›  เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมวางระบบการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด
        ›  สานต่อโครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง   ทุกแหล่งชุมชนของเทศบาล  เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต
           และทรัพย์สินของประชาชน
        ›  ดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำประปาให้มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน   และขยายเขตประปาให้ทั่วถึงทุกชุมชน

สาสุข

        • นโยบายด้านการสาธารณสุข

                  เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง  โดยมี
         การดำเนินนโยบาย ดังนี้
                   มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะการดูแล
          ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
         ›  ดำเนินการให้บริการด้านการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและคุณภาพ สามารถบริการประชาชนได้ตลอดเวลาราชการและรับการ
            รักษาเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         › ดำเนินการด้านการป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานเป็นแกนหลักในการ
           ดำเนินงาน
         › ดำเนินการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาส ออกกำลังกาย  เล่นกีฬา  นันทนาการทุกประเภท 
         › ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ด้วยกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  
         ›  สนับสนุนให้มีลานกีฬาและอุปกรณ์กีฬาตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสออกกำลังกายเป็นประจำ

สวัสดิการ

         • นโยบายด้านสังคมและสวัสดิการ

                 นโยบายด้านสังคมมุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจน  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสถาบัน
          ครอบครัวให้เป็นรากฐานที่ดีของสังคม โดยมีการดำเนินนโยบายดังนี้
         ›  จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน  ผู้ด้อยโอกาส
         ›  เสริมสร้างความอบอุ่นของครอบครัว  สร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว
         ›  ส่งเสริมการจัดตั้งและดำเนินการของกลุ่มต่างๆเช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ฯลฯ
         ›  ส่งเสริมสนับสนุนให้    เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน  ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสุขภาวะที่ดี

สิ่งแวดล้อม

        • นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม

                   การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการรักษาความสะอาด     ความเป็น
         ระเบียบ  ความร่มรื่นสวยงามอย่างยั่งยืน   โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าดังกล่าว และมีจิตสำนึกในการร่วมมือ
         รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินนโยบาย  ดังนี้
        ›  ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล  โดยเฉพาะถนนสายหลัก  เพิ่มการรักษาความสะอาด  และความสวยงามในเขต
            พื้นที่รับผิดชอบ
        ›  มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
        ›  มุ่งเน้นพัฒนาเทศบาลเมืองเขาสามยอดให้เป็นเมืองน่าอยู่
        ›  ดำเนินการสร้างเสริมการรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  โดยจัดหาที่รองรับขยะมูลฝอยประจำ
            ครัวเรือนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่