ข้อมูลพื้นฐาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

065871
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
87
229
1786
62153
7107
14775
65871

Your IP: 3.238.184.78

Login Form

โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองเขาสามยอด

  • นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

                   เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาล  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการดำเนินนโยบาย  ดังนี้

                  ›  เทิดทูน จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   สร้างความรักความสามัคคีปรองดองในองค์กรและชุมชน

                  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรและชุมชน

                   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล

ในลักษณะ “ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์”

                   มุ่งเน้นการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

                   มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ  เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชนทุกคน 

                   สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการบริหารงาน  โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร  เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและการบริหารงาน   เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล      เสริมสร้างประสบการณ์   แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

ที่หลากหลายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น 

                   ดำเนินการบริหารจัดการทุกภารกิจของงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในภารกิจของเทศบาล  โดยมีเป้าหมาย  แผนการทำงาน  ระยะเวลา  โดยมุ่งเน้นการติดตาม  การประเมินค่าของงานอย่างสม่ำเสมอ

                   ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล  ผู้นำหรือตัวแทนกลุ่มต่างๆ ให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  เสริมสร้างสมรรถนะพนักงานในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                   นำเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ

                  มุ่งเน้นการติดตาม  และการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ  เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย

                   ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   ตลอดจน

วางระบบการป้องกัน และระงับอัคคีภัย และภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

                   ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  สามารถเป็นแนวร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง  ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

                   พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรม 

ภารกิจและผลงานของเทศบาลเมืองเขาสามยอด    เพื่อให้มีมาตรฐาน    โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

                   เร่งรัดให้มีอาคารสถานที่ให้บริการ     และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 •  นโยบายด้านการศึกษา

                   เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างเสริมสังคมให้มีคุณภาพ  โดยมีการดำเนินนโยบายดังนี้

                   ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผล  ประเมินผล  ด้วยเทคนิค วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง  เพื่อยกระดับการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                   พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม  รวมถึงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา             

                   ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษา                  แก่นักเรียนที่ยากจน  เรียนดี  พิการ และด้อยโอกาส  ให้ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

                   ส่งเสริม  สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมพัฒนา ด้านความมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ควบคู่กับการเรียนการสอน

                   ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                        โดยนำประสบการณ์ และภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา

                   สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภายใน   และภายนอกประเทศ  เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนเขาสามยอดวิทยาและสถานศึกษาในสังกัดให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ความเป็นสากล

                   สนับสนุนและการจัดการศึกษาในระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย และฝึกอบรมวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

                   ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ด้านศิลปะ กีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์ 

อย่างกว้างขวางเพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีงาม เพื่อนำไปสู่ชีวิตที่เป็นสุข

                   ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน  มีส่วนร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาอย่างใกล้ชิด

 • นโยบายด้านศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม

                   เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นความเป็นคนดี  มีศีลธรรม  มีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ของความเป็นไทย   โดยมีการดำเนินนโยบาย  ดังนี้

                   ส่งเสริมและสืบทอด  เอกลักษณ์  ค่านิยม   แห่งความเป็นไทยให้แนบแน่นกับวิถีชีวิตของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่

                   ทำนุบำรุง และส่งเสริมศาสนาทุกศาสนา  ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน

                   ส่งเสริมสนับสนุน  เผยแพร่ให้เด็ก   เยาวชน  ประชาชนในท้องถิ่น มีความรักและหวงแหนในศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมด้านประเพณี และวัฒนธรรม ของประเทศ  เพื่อธำรงรักษาและสืบทอดคุณค่าความดีงาม

 • นโยบายด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

                   เป็นนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพียงพอ ต่อการดำรงชีวิตมีอาชีพที่มั่นคง  เรียนรู้ในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  เพื่อให้ทุกคนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยมีการดำเนินนโยบาย  ดังนี้

                   ส่งเสริมและปลูกฝังแนวทางในการดำรงชีวิตของประชาชนให้อยู่ บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

                   ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน  โดยการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง

                   ส่งเสริมให้พื้นที่บริเวณสองข้างทางถนนในเขตเทศบาลเมือง               เขาสามยอด  เป็นศูนย์อาหารของจังหวัดลพบุรี  ที่มีการบริหารจัดการที่ถูกสุขลักษณะและเกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค

                  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการผลิต  และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  รวมถึงการจัดให้มีลานค้าชุมชน       

                   ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าชุมชนสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพื่อพัฒนารายได้และเผยแพร่เอกลักษณ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป

                   ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  สนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาอาชีพ  เช่น  กลุ่มเกษตร  กลุ่มผู้ค้าของเก่า  กลุ่มประกอบอาหารกลุ่มหัตถกรรม ฯลฯ

                   จัดตั้งสถานธนานุบาล เพื่อพัฒนารายได้ของเทศบาล      เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน

 • นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   นโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นนโยบายที่มุ่งสร้าง  ความสะดวกสบายที่ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาล  พึงได้รับโดยเท่าเทียมกัน  โดยมีการดำเนินนโยบาย  ดังนี้

                   จัดทำผังเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่

                   สานต่อโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล   ทั้งระบบให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกันเพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจร

                   เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมวางระบบการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด

                   สานต่อโครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง   ทุกแหล่งชุมชนของเทศบาล  เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                   ดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำประปาให้มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน   และขยายเขตประปาให้ทั่วถึงทุกชุมชน

 • นโยบายด้านการสาธารณสุข

                   เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง  โดยมีการดำเนินนโยบาย ดังนี้

  • มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาพ

อนามัยที่ดีและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี  โดยเฉพาะการดูแล    ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

                  ›  ดำเนินการให้บริการด้านการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและคุณภาพ

สามารถบริการประชาชนได้ตลอดเวลาราชการและรับการรักษาเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                  ดำเนินการด้านการป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานเป็นแกนหลักในการดำเนินงาน

                  › ดำเนินการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาส ออกกำลังกาย  เล่นกีฬา  นันทนาการทุกประเภท 

                   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ด้วยกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  

                    สนับสนุนให้มีลานกีฬาและอุปกรณ์กีฬาตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสออกกำลังกายเป็นประจำ

 • ด้านสังคม

          นโยบายด้านสังคมมุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจน  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสถาบันครอบครัวให้เป็นรากฐานที่ดีของสังคม โดยมีการดำเนินนโยบายดังนี้

                   ›  จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน  ผู้ด้อยโอกาส

                    ›  เสริมสร้างความอบอุ่นของครอบครัว  สร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว

                      ส่งเสริมการจัดตั้งและดำเนินการของกลุ่มต่างๆเช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ฯลฯ

                      ส่งเสริมสนับสนุนให้    เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน  ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสุขภาวะที่ดี

 • นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม

                   การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบ  ความร่มรื่นสวยงามอย่างยั่งยืน   โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าดังกล่าว และมีจิตสำนึกในการร่วมมือรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินนโยบาย  ดังนี้

                     ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล  โดยเฉพาะถนนสายหลัก  เพิ่มการรักษาความสะอาด  และความสวยงามในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

                     มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

                     มุ่งเน้นพัฒนาเทศบาลเมืองเขาสามยอดให้เป็นเมืองน่าอยู่

                     ดำเนินการสร้างเสริมการรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  โดยจัดหาที่รองรับขยะมูลฝอยประจำครัวเรือนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่