การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269593
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
669
1697
2988
263164
20723
21658
269593

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

สำนักงานปลัดเทศบาล


สำนักปลัดเทศบาล

         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการของเทศบาล การบริหารงานบุคคล การทะเบียนราษฎรและทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน การจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการ เลือกตั้ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 สำนักปลัดเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

       1.ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่กำกับ  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่   งานบริหารงานทั่วไป  และงานเลขานุการ

               1.1  งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  สรุปรายงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ  เช่น  การจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาล  การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน  การสรรหา การจัดสอบ  และการบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  การย้าย  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การเลื่อนตำแหน่ง  การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ  การดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน  การจัดทำทะเบียนประวัติ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ  การประเมินผลงานบุคคล  และการขออนุมัติ  วินิจฉัยและแก้ปัญหาขัดข้องในเรื่องเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  ก.ท.  หรือมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ให้คำปรึกษาและนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

         1.2  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและงานธุรการ  งานด้านการเงิน  งบประมาณงานด้านพัสดุงานด้านอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบและควบคุมการใช้ยานพาหนะส่วนกลางติดต่อประสานงาน วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ไขปัญหา  ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  ติดตามแก้ไข  เปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารและเอกสารสำคัญของส่วนราชการ  การดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะและงานพัสดุทางช่าง  กำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการ  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

            1.3  งานเลขานุการสภา  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมต่างๆ  การติดต่อ  ประสานงาน  ดูแลความเรียบร้อยการจัดการประชุม  การรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารและจดทะเบียน  บันทึกรายงานการประชุม  ทำความเห็นสรุป รายงาน  เสนอแนะและดำเนินงานที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับงานเลขานุการ  งานธุรการและงานสารบรรณ  ตลอดจนเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการ ประชุมคณะกรรมการต่างๆและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

           2.  ฝ่ายปกครอง  มีหน้าที่กำกับ  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานอื่นที่เกี่ยว ข้องในความรับผิดชอบ

              2.1  งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการทะเบียนและงานบัตรประชาชน  พิจารณา  ทำความเห็น สรุปรายงาน  เสนอแนะปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการอนุญาต  การจดและจัดทำทะเบียนราษฎร  การจัดทำบัตรประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน  การพิจารณาอนุญาตการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน  การออกใบแทนบัตรประจำตัวประชาชน  การจัดทำทะเบียนบ้าน  ทะเบียนคนเกิด  ทะเบียนคนตาย  การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย  การจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน  ควบคุม  ให้คำปรึกษาแนะนำ  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

       3.  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  มีหน้าที่กำกับ  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ  งานป้อง กันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานรักษาความสงบ

            3.1  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดอุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้รักษาและบำรุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชน  ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          3.2  งานรักษาความสงบ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  ควบคุมตรวจสอบและ จัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ระวังเหตุรำคาญวางแผนปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนผู้ค้า  ชี้แจงประชาสัมพันธ์  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  การควบคุม  ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การศึกษาและวิเคราะห์  เพื่อวางแผนโครงการเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของเทศบาล  ประสานงานการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงให้คำปรึกษาแนะนำ  และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักลัด