การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269599
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
675
1697
2994
263164
20729
21658
269599

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            เทศบาลเมืองเขาสามยอด  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่  ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   เช่น   หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร   การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล   และระเบียบ หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1.คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดาวน์โหลด 📕 )

2.ประกาศเทศบาลเมืองเขาสามยอด เรื่องมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ดาวน์โหลด 📕)

3.ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดาวน์โหลด 📕)

4.แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วยท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภท
   ทั่วไปและวิชาการ (ดาวน์โหลด📕)

5.ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 (ดาวน์โหลด 📕)

6.ประกาศ กจ กท และ ก อบต เรื่องประกาศมาตรฐายทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อถงิ่นกรณีมีเหตุผลความ
     จำเป็น พ.ศ.2560 (ดาวน์โหลด📕)

7.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
     พ.ศ.2557 (ดาวน์โหลด 📕)

8.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและ
     ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลด📕)

9.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและ
     ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลด📕)

10.หลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลด 📕)

11.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542 (ดาวน์โหลด 📕)

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

1.คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล (ดาวน์โหลด 📕 )

2.ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 (ดาวน์โหลด 📕)

3.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไจการสอบ
     แข่งขัน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลด 📕)

4.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่3)
     พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลด 📕)

5.หลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 (ดาวน์โหลด 📕)

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

1.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดาวน์โหลด 📕)

2.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (ดาวน์โหลด 📕)

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

1.คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง (ดาวน์โหลด 📕)

2.ประกาศเทศบาลเมืองเขาสามยอด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล (ดาวน์โหลด 📕)

3.หลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลพ.ศ.2558(ดาวน์โหลด📕)

4.ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2)พ.ศ.2563 (ดาวน์โหลด📕)

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

1.หลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 (ดาวน์โหลด📕)

2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้อทุกข์ พ.ศ.2558 (ดาวน์โหลด📕)

3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 (ดาวน์โหลด 📕)

4.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 (ดาวน์โหลด📕)

5.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและกำหนดการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานลูกจ้างเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 (ดาวน์โหลด📕)

6.ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ดาวน์โหลด📕)

                                           ดาวน์โหลดเอกสาร 01