การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

186934
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
496
643
4694
175691
15287
29838
186934

Your IP: 35.170.64.36

Login Form

รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

        ตามที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้จัดทำนโยบายพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ให้ได้รับทราบถึงระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตย และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ดี โดยดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 4 ด้าน ได้แก่
1.ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง
2.ด้านการพัฒนาบุคลากร
3.ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
4.ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของเทศบาลเมืองเขาสามยอดให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของเทศบาลเมืองเขาสามยอด


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดาวน์โหลด📕)