การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269595
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
671
1697
2990
263164
20725
21658
269595

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

กองช่าง

กองช่าง 

                 มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรม  การควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย และงานสาธารณูปโภคงานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงานจัดตกแต่งสถานที่ใน งานราชพิธี งานรัฐพิธี และงานประเพณีท้องถิ่น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานไฟฟ้าสาธารณะ  ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกองช่างได้แบ่งงานออกเป็น 2 งาน ดังนี้
1.  ฝ่ายการโยธา
2.  งานธุรการ 

 
1.  ฝ่ายการโยธา  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ  และงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
      1.1  งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                        (1)  งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
                        (2)  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
                        (3)  งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
                        (4)  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
                        (5)  งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
                        (6)  งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
                        (7)  งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
                        (8)  งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา
                        (9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     1.2  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                        (1)  งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ
                        (2)  งานประมาณการ
                        (3)  งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ
                        (4)  งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
                        (5)  งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
                        (6)  งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
                        (7)  งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
                        (8)  งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
                        (9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
    1.3  งานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                        (1)  งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ
                        (2)  งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                        (3)  งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่างๆ
                        (4)  งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ
                        (5)  งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ
                        (6)  งานให้คำแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
                        (7)  งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
                        (8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
2.  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้
                        (1)  งานสารบรรณ
                       (2)  งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อ
                        (3)  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
                        (4)  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                        (5)  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                        (6)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
                        (7)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
                        (8)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
                        (9)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
                        (10)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
                        (11)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  

 กองช่าง