การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269642
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
718
1697
3037
263164
20772
21658
269642

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

กองการศึกษา

       กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ 
    ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริม ทำนุบำรุง  รักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว


  ฝ่ายบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
    - งานบริหารงานบุคคล 
    - งานบริหารทั่วไป 
    - งานบริหารการศึกษา 
    - งานวางแผนและสถิติ 
    - งานการเงินและบัญชี 

  ฝ่ายระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
    - งานอาคารสถานที่ 
    - งานนิเทศน์ 
    - งานกิจรรมเด็กและเยาวชน 
    - งานบริการผลิตสื่อการสอน 

  ฝ่ายระดับมัธยมศึกษา 
    - งานอาคารสถานที่ 
    - งานนิเทศน์ 
    - งานกิจการนักเรียน 
    - งานบริการผลิตสื่อการสอน

  ฝ่ายการศึกษาไม่กำหนดระดับ
    - งานการศึกษานอกโรงเรียน 
    - งานกิจการนักเรียน
    - งานนิเทศน์
    - งานบริการสนับสนุนการศึกษา 
    - งานกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 
    - งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
    - งานศึกษาอื่นๆ    

 

กองศึกษา