การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดเนินหน่วยงานของรัฐ

-การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564
-การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

101026
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
379
422
2555
94000
1992
12383
101026

Your IP: 3.231.102.4

Login Form

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับ ตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 ด้าน

 
  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานสุขาภิบาลทั่วไป
          - งานสุขาภิบาลโรงงาน
          - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
          - งานอาชีวอนามัย
  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานอนามัยชุมชน
          - งานสาธารณสุขมูลฐาน
          - งานสุขศึกษา
          - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
          - งานป้องกันยาเสพติด
  งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
          - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
          - งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานส่งเสริมและเผยแพร่
          - งานควบคุมมลพิษ
          - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
          - งานติดตามตรวจสอบ
  งานควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานการเฝ้าระวัง
          - งานระบาดวิทยา
          - งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
          - งานโรคเอดส์
  งานบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานรักษาและพยาบาล
          - งานชันสูตรสาธารณสุข
          - งานเภสัชกรรม
          - งานทันตกรรม
          - งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์

 

 

 

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองเขาสามยอด

สถิติการให้บริการ