การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269666
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
742
1697
3061
263164
20796
21658
269666

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

กองสวัสดิการสังคม

     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านสวัสดิการสังคมใน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด  การส่งเสริมกีฬา  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา  งานห้องสมุด และงานสวนสาธารณะ  การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม  โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  2  ฝ่าย  ดังนี้
 
 ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
  • งานส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
  • งานพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย  สุขาภิบาล                       
  • งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
  • งานจัดระเบียบชุมชน
  • งานจัดทำโครงการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
  • งานสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
  • งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้  เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
  • งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
  • งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
  • งานประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ - งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์

กองสวัส