ให้ความรู้หน่วยทหาร2 ๒๐๐๕๑๘ 0001    ให้ความรู้หน่วยทหาร2 ๒๐๐๕๑๘ 0002    ให้ความรู้หน่วยทหาร2 ๒๐๐๕๑๘ 0005

เจ้าหน้าที่ศุนย์บริบาลสัตว์ลงพื้นที่ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก

โรคพิษสุนัขบ้าให้กับกำลังพลภายในหน่วยทหารในพื้นที่9หน่วย