ลงพื้นที่ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก โรคพิษสุนัขบ้าให้กับกำลังพลภายในหน่วยทหารในพื้นที่9หน่วย

          ให้ความรู้หน่วยทหาร ๒๐๐๕๑๘ 0002     ให้ความรู้หน่วยทหาร ๒๐๐๕๑๘ 0003     ให้ความรู้หน่วยทหาร ๒๐๐๕๑๘ 0006

เจ้าหน้าที่ศุนย์บริบาลสัตว์ลงพื้นที่ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก

โรคพิษสุนัขบ้าให้กับกำลังพลภายในหน่วยทหารในพื้นที่9หน่วย