การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269605
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
681
1697
3000
263164
20735
21658
269605

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

กองวิชาการและแผนงาน

            กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำ
      แผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายและแผนงาน และโครงการ
      ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายและแผนงานของเทศบาล ภายใน
      กองวิชาการและแผนงาน แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 4 งาน คือ

      1. งานธุรการ
      2. งานแผนและงบประมาณ
      3. งานนิติการ
      4. งานบริการและเผยแพร่
      ซึ่งแต่ละงานมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

      งานธุรการ
      * งานสารบรรณ
      * งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อให้ความ สะดวกในด้านต่างๆ
      * งานการประสานงาน
      * งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
      * งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
      * งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      งานแผนและงบประมาณ
      * งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ
      * งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
      * งานวิเคราะห์ และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
      * งานวิเคราะห์และคาดคะเน รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต
      * งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะยาว ระยะปานกลาง และแผนประจำปี
      * วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนับสนุนหน่วยงาน หรือองค์กรที่ เกี่ยวข้อง
      * งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ สาธารณูปโภคในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียง
        เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลงานตามแผน
      * งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงาน และผู้บริหาร
      * งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
      * งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
      * งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล และงบประมาณเพิ่มเติม
      * งานศึกษาค้นคว้าหาแหล่งรายได้ หรือฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล
      * งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      งานนิติการ
      * งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและตรวจ ร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่
        เกี่ยวข้อง
      * งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตาม กฎหมาย
      * งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลในการร้อง ทุกข์ หรืออุทธรณ์
      * งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
      * งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      งานบริการและเผยแพร่
      * งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
      * งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
      * งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
      * งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์โดยรวบรวมข้อมูลหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อ
        เสนอฝ่ายบริหารพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายในระดับสูงขึ้นไป
      * งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
      * งานสารนิเทศ
      * งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 กองแผน