หน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 2562

 กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน ปี 2563

แผนการตรวจสอบระยะยาว 2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส