ข้อมูลพื้นฐาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

082811
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
168
310
1689
78809
6393
9598
82811

Your IP: 3.239.236.140

Login Form

กองวิชาการและแผนงาน

 

 ตัวชี้วัดการประเมิน  ITA   ประจำปี  2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA  ประจำปี  2563

1.     โครงสร้างหน่วยงาน

2.     ข้อมูลผู้บริหาร

3.     อำนาจหน้าที่

4.    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  

        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะสนับสนุนการจัดทำแผน

        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะพัฒนาการจัดทำแผน

        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะติดตามและประเมินผลแผน

5.    ข้อมูลการติดต่อ        >แผนที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด

6.     กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

7.     ข่าวประชาสัมพันธ์

8.   Q & A

9.    Socail Network

10.  แผนดำเนินงานประจำปี       บทที่1-บทที่5

11.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6  เดือน      

12.  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี               

13.  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

       - คู่มือร้องเรียนการทุจริต/เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       - คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์

14.  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

      - คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก

      - คู่มือการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

      - คู่มือจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน

15.  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ     

          -   แบบสอบถามความพึงพอใจ 

          -   รายงานความพึงพอใจของประชาชน 

          -   สรุปจากแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมบริการ

17.  E - Sevice 

18.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      - งบประมาณรายจ่ายประจำปี63

      - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  

         -   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ    ไตรมาสที่ 1      ประจำปี 2563

         -   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ    ไตรมาสที่ 2     ประจำปี  2563

        -   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ     ไตรมาสที่ 3     ประจำปี  2563

        -   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ    ไตรมาสที่ 4     ประจำปี  2563  

20.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22.  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

       - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563

       - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

       - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

       - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562

       - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

       - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ประกอบด้วย * แผนพัฒนาบุคลากร    * แผนอัตรากำลัง

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

      รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33 .การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

      ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน EIT

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

      ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

     แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

40.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41.  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

42.  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43.  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน