การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269640
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
716
1697
3035
263164
20770
21658
269640

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

แผนพัฒนาท้องถิ่น

          เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยมีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2. ยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิบัติ และส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล และได้เพิ่มเติม ครั้งที่1 – 9, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 – 3, แก้ไข ครั้งที่ 1 – 3 เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมือง เขาสามยอด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนด และเพื่อเป็นการจัดทำโครงการบริการสาธารณะแก่ประชาชน ในพื้นที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร 01

ระกาศเทศบาลเมืองเขาสามยอด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ครั้งที่ 1-9) (ดาวน์โหลด📌) 
ประกาศเทศบาลเมืองเขาสามยอด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1-3) (ดาวน์โหลด📌)    
ประกาศเทศบาลเมืองเขาสามยอด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข (ครั้งที่ 1-3) (ดาวน์โหลด📌)   

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด (พ.ศ. 2561- 2565)  (ดาวน์โหลด📌)
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด (พ.ศ. 2561- 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1     (ดาวน์โหลด📌)
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด (พ.ศ. 2561- 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2     (ดาวน์โหลด📌)
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด (พ.ศ. 2561- 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3     (ดาวน์โหลด📌) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด (พ.ศ. 2561- 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4     (ดาวน์โหลด📌)
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด (พ.ศ. 2561- 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 5     (ดาวน์โหลด📌)
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด (พ.ศ. 2561- 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 6     (ดาวน์โหลด📌)
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด (พ.ศ. 2561- 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 7     (ดาวน์โหลด📌)
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด (พ.ศ. 2561- 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 8     (ดาวน์โหลด📌)
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด (พ.ศ. 2561- 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 9     (ดาวน์โหลด📌)

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด (พ.ศ. 2561- 2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1     (ดาวน์โหลด📌)
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด (พ.ศ. 2561- 2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2     (ดาวน์โหลด📌)
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด (พ.ศ. 2561- 2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3     (ดาวน์โหลด📌)

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด (พ.ศ. 2561- 2565)  แก้ไข ครั้งที่ 1     (ดาวน์โหลด📌)
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด (พ.ศ. 2561- 2565)  แก้ไข ครั้งที่ 2     (ดาวน์โหลด📌)
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด (พ.ศ. 2561- 2565)  แก้ไข ครั้งที่ 3     (ดาวน์โหลด📌)