การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269585
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
661
1697
2980
263164
20715
21658
269585

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองเขาสามยอด


สามารถดาวน์โหลดเอกสารโดยคลิกที่ชื่อไฟล์

-การมอบอำนาจให้รองปลัดแทนปลัดเทศบาล
-คำสั่งแต่งตั้งเจ้ากน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเขาสามยอด
-การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

-ข้อบังคับเทศบาลเมืองเขาสามยอดว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
-ข้อบังคับเทศบาลเมืองเขาสามยอด
-ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
-พระราชบัญญัติ_ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ_พ.ศ.2550

-พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
-พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร_พ.ศ.2522
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560
-พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร_พ.ศ.2534
-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข_พ.ศ.2535
-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542
-พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตอง์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2562
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย_พ.ศ.2550
-พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ_พ.ศ.2546
-พระราชบัญญัติเทศบาล_พ.ศ.2496
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542 
-เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองเขาสามยอด เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2563
-เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองเขาสามยอด เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563
-เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองเขาสามยอด เรื่องควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563
-เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองเขาสามยอด เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
-เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองเขาสามยอด เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563
-เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองเขาสามยอด เรื่องควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563
-เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองเขาสามยอด เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาหาร พ.ศ.2563
-เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองเขาสามยอด เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2563
-เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองเขาสามยอด เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563
-เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองเขาสามยอด เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่4 พ.ศ. 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2548
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พงศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559