กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรฯ

 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเทศบาลเมืองเขาสามยอด

 ข้อบังคับเทศบาลเมืองเขาสามยอดว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

 

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล

 

 กฎหมาย  ระเบียบ   ข้อบังคับ  ที่เกี่ยวข้อง