การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269670
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
746
1697
3065
263164
20800
21658
269670

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

คู่มือประชาชน

 

             คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศใช้คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชนเทศบาลเมืองเขาสามยอด

ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 

คู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ดาวน์โหลด📌)


 คู่มือประชาชนเทศบาลเมืองเขาสามยอด

กองการศึกษา

-การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-การรับนักเรียนเข้าระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองคลัง

-การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
-การจดทะเบียนพาณิชย์  เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
-การจดทะเบียนพาณิชย์  เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
-การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
-การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
-การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
-การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
-การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
-การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
-การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
-ภาษีโรงเรือน
-ภาษีป้าย

กองช่าง

-การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน _ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
-การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน _ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต
-การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
-การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
-การแจ้งขุดดิน
-การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
-การแจ้งถมดิน
-การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
-การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
-การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
-การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
-การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
-การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
-การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
-การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
-การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
-การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
-การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
-การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
-การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

กองสวัสดิการ

-การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กองสาธารณสุข

-การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
-การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
-การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
-การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

งานทะเบียนราษฎร

-การเเจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
-การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
-การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
-การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
-การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
-การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
-การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร
-การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13
-การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย

-การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย
-การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
-การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
-การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
-การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

-การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
-การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
-การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
-การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
-การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อยเนื่องจากเป็นรายการที่
-การแก้ไขรายการชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดามารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิดในเอกสารทะเบียนประวัติ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง
-การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
-การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
-การขอมีบัตรของบุคคลได้รับสัญชาติไทย กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย
-การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดา เป็นคนต่างด้าว
-การขอมีบัตรของผู้ที่ได้รับการยกเว้น
-การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
-การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
-การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
-การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
-การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
-การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ
-การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
-การขอรับเงินช่วยพิเศษ _กรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม
-การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
-การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
-การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
-การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543
-การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง
-การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
-การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์
-การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
-การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
-การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
-การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
-การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ
-การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
-การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
-การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
-การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

-การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
-การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
-การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
-การรับแจ้งการย้ายเข้า
-การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
-การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
-การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
-การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
-การรับแจ้งการย้ายออก
-การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
-การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
-การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
-ผู้มีชื่อเเละรายการบุคคลในทะเบียนบ้านประสงค์จะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

สำนักปลัด

-การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
-การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

-การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
-การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
-การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
-การขอเลขที่บ้าน
-การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

-การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
-การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20
-การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
-การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
-การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
-การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน


ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน 1 

ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน 2