เทศบาลเมืองเขาสามยอดนำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษา จักรยาน อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬารวมถึงการแจกอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนขาดแคลน ยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

เทศบาลเมืองเขาสามยอดนำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษา จักรยาน อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬารวมถึงการแจกอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนขาดแคลน ยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะนักศึกษาหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่น11 โดยได้รับเกียรติจากท่านวชิระ เกตุพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นตัวแทนผู้รับมอบทุนการศึกษา จักรยานและอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเขาสามยอด

 

3     2      1