การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269699
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
775
1697
3094
263164
20829
21658
269699

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

     ตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 11 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1)  ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(2)  วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(3)  ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(4)  รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

       เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามวรรคหนึ่งแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น


 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดาวน์โหลด📕)