การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269645
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
721
1697
3040
263164
20775
21658
269645

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

 

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการแจ้งเตือนภัย (ดาวน์โหลด 📌)

ระเบียบปฏิบัติประจำด้านการแจ้งเตือนภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน(น้ำป่าดินโคลนถล่ม) (ดาวน์โหลด 📌)

ระเบียบปฏิบัติประจำด้านการแจ้งเตือนภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน(พายุฤดูร้อน)(ดาวน์โหลด 📌)

ระเบียบปฏิบัติประจำด้านการแจ้งเตือนภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน(ภัยแล้ง)(ดาวน์โหลด 📌)

ระเบียบปฏิบัติประจำในการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำวัน(ดาวน์โหลด 📌)

ระเบียบปฏิบัติประจำเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดาวน์โหลด 📌)

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดาวน์โหลด 📕 )

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล (ดาวน์โหลด 📕 )

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง (ดาวน์โหลด 📕)

 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและเบาะแสการแจ้งการทุจริต (ดาวน์โหลด📕)

คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง (ดาวน์โหลด 📕)

คู่มือการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (ดาวน์โหลด 📕)

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ (ดาวน์โหลด 📕)

คุ่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ดาวน์โหลด 📕)

แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดาวน์โหลด 📕)

มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดาวน์โหลด 📕)

คู่มือมาตรฐานศูฯย์เด็กเล็กแห่งชาติ (ดาวน์โหลด 📕)

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ (ดาวน์โหลด 📕)

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า
  มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
  มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
  มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก
  มาตรฐานทางระบายน้ำ
  มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
  มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
  มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน
  มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย
  มาตรฐานระบบน้ำสะอาด
  มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
  มาตรฐานการควบคุมอาคาร
  มาตรฐานการวางผังเมือง
  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
  มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
  มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
  มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
  มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
  มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
  มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ
  มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน
  มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
  สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท.
  มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  มาตรฐานสะพาน
  มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
  มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก
  มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ
  มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต
  มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ
  มาตรฐานหอกระจายข่าว
  มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
  มาตรฐานหอพัก
  มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน
  มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
  มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
  มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น
  มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
  มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
  มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
  มาตรฐานการตลาด
  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
  มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
  มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 01