ข้อมูลพื้นฐาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

065827
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
43
229
1742
62153
7063
14775
65827

Your IP: 3.238.184.78

Login Form

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ตามมาตรา 9 (8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด ตามมาตรา 9 (8) ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด ตามมาตรา 9 (8) ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย- ประกาศประกวดราคา สอบราคา, สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) http://www.oic.go.th/content/download.htm , ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ- ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส ประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศทุกประเภท


2020-11-25 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง เพื่อใช้ในการพาคณะผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงาน และฝึกอบรมตามโครงการฯ ณ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-25 จ้างถ่ายเอกสาร เอ๔ ตามโครงการฝึกอบรมพลเมืองยุคใหม่กับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-24 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-24 ซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของสำนักปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-24 ซื้อกระดาษ เพื่อใช้ในการทำงาน ถ่ายเอกสาร พิมพ์งานและเอกสารราชการต่างๆ ภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-18 จ้างรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเดินทางศึกษาดุงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-17 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.11) แบบตอกเสาเข็มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรมรบพิเศษที่ 3) สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด จำนวน 1 หลัง

2020-11-17 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด จำนวน 1 หลัง

2020-11-17 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านหนองบัวขาว) สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด จำนวน 1 หลัง

2020-11-13 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๒๕๕ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-13 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๒๕๕ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานเอกสารภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-12 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ โดยลงหินคลุกบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการเดินทางสัญจรให้ได้รับความสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-10 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานเอกสารภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-06 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการทำงานต่างๆ ในฝ่ายพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-30 ซื้อภาชนะใส่อาหารประเภทซุปเปอร์แวร์ เพื่อใช้ในงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-28 จ้างจัดตกแต่งสถานที่พร้อมตกแต่งไฟประดับบริเวณงานและเวที พร้อมอุปกรณ์ แสง สี เสียง ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-27 ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP 220 w จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-26 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๓๗๓ เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ที่มีสภาพชำรุด สึกหรอ จากการใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-26 ซื้อวัสดุสำหรับการสาธิตการประดิษฐ์กระทง ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-22 จ้างเหมาแต่งหน้าทำผม พร้อมชุดการแสดงพิธีเปิด เสียง ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-22 จ้างจัดตกแต่งสถานที่พร้อมตกแต่งไฟประดับบริเวณงานและเวที พร้อมอุปกรณ์ แสง สี เสียง ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-22 ซื้อภาชนะใส่อาหารประเภทซุปเปอร์แวร์ เพื่อใช้ในงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-21 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน บว ๓๗๗๒ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-21 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๖๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-21 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๘๐ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-21 จ้างทำกระทงสำหรับพิธีเปิดงาน ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีแและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-21 จ้างการแสดงดนตรีลูกทุ่ง ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-20 ซื้อภาชนะใส่อาหารประเภทซุปเปอร์แวร์ เพื่อใช้ในงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านโนนมะกอก (ข้างบ้านนายมณี พันธบาย) ชุมชนเขาสามยอด ๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-10-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเมตตา ชุมชนเขาสามยอด ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-10-16 จ้างประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-16 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๒๕๕ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-15 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บย ๕๘๑ ลพบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๗ เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ที่มีสภาพชำรุด สึกหรอ จากการใช้งานสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านเอราวัณนคร ซอย ๑, ซอย ๒ และซอย ๓ ชุมชนเขาสามยอด ๓๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-10-07 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมเขตที่ดินของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ชุมชนเขาสามยอด ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-06 ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-10-02 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเมตตา ชุมชนเขาสามยอด ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-10-02 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านโนนมะกอก (ข้างบ้านนายมณี พันธบาย) ชุมชนเขาสามยอด ๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-10-02 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูงจากโรงงานแบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-30 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด(ร.31 พัน 3 รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-30 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ 4 โรงเรียน ปิดเทอม 1/2564 จำนวนนักเรียน 482 คนx30 วันx7.37 บาท

2020-09-30 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจอมพล ป. (ขยายผิวจราจร) ชุมชนเขาสามยอด 3

2020-09-30 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักหมู่บ้านน้ำจั้น ชุมชนเขาสามยอด 7

2020-09-30 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดงชายเขา ซอย 3 ชุมชนเขาสามยอด 21

2020-09-30 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านดงชายเขาสายหลังต่อจากเดิม ชุมชนเขาสามยอด 21

2020-09-30 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยกรุณาแยก 3 ซอยกิตติปรีดา ชุมชนเขาสามยอด 1

2020-09-30 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดีสุด ชุมชนเขาสามยอด 8

2020-09-30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านเอราวัณนคร ซอย ๑, ซอย ๒ และซอย ๓ ชุมชนเขาสามยอด ๓๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น (อาคาร ๒ และอาคาร ๓) โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-29 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด ทั้ง 6 ศูนย์ เปิดเทอม 2/2563 จำนวนนักเรียน 270 คนx100 วันx7.37 บาท

2020-09-29 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด ทั้ง 6 ศูนย์ ปิดเทอม 2/2563 จำนวนนักเรียน 270 คนx30 วันx7.37 บาท

2020-09-29 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด ทั้ง 6 ศูนย์ เปิดเทอม 1/2564 จำนวนนักเรียน 270 คนx100 วันx7.37 บาท

2020-09-29 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด ทั้ง 6 ศูนย์ ปิดเทอม 1/2564 จำนวนนักเรียน 270 คนx30 วันx7.37 บาท

2020-09-28 จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีคัดเลือก

2020-09-28 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ปิดเทอม 1/2564 จำนวนนักเรียน 849 คนx30 วันx7.37 บาท

2020-09-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านโนนมะกอก (ข้างบ้านนายมณี พันธบาย) ชุมชนเขาสามยอด ๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเมตตา ชุมชนเขาสามยอด ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-28 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 เปิดเทอม 2/2563 จำนวนนักเรียน 849 คนx100 วันx7.37 บาท

2020-09-28 โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 เปิดเทอม 2/2563 จำนวนนักเรียน 849 คน x 100 วัน x 7.37 บาท

2020-09-28 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ปิดเทอม 2/2563 จำนวนนักเรียน 849 คนx30 วันx7.37 บาท

2020-09-28 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 เปิดเทอม 1/2564 จำนวนนักเรียน 849 คนx100 วันx7.37 บาท

2020-09-25 จ้างทำวีดิทัศน์บรรยายสรุปเทศบาลเมืองเขาสามยอด เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชน คณะศึกษาดูงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-24 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านเอราวัณนคร ซอย 1, ซอย 2 และซอย 3 ชุมชนเขาสามยอด 31

2020-09-24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านเอราวัณนคร ซอย ๑, ซอย ๒ และซอย ๓ ชุมชนเขาสามยอด ๓๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ทางเข้าหมู่บ้านน้ำจั้น ชุมชนเขาสามยอด ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนภายในหมู่บ้านกายสิทธิ์วิลล์ ชุมชนเขาสามยอด ๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยกรุณาสายหลัก ชุมชนเขาสามยอด ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยกรุณา ชุมชนเขาสามยอด ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-22 จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อแจกให้ สมาชิก คณะผู้บริหาร และส่วนราชการต่างๆ สำหรับเป็นข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-21 ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-21 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูงจากโรงงานแบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น (อาคาร ๒ และอาคาร ๓) โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-17 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๗๘ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-16 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน คณะศึกษาดูงาน และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการดำเนินงาน การบริหารงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบการบริหารงานและข้อมูลสำคัญของเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-16 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู เพื่อทดแทนเครื่องเก่าภายในห้องพัสดุ เนื่องจากชำรุดและไม่คุ้มแก่การซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-16 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในการพิมพ์งานและเอกสารราชการต่างๆ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-16 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๖๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-15 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๖๙๐๙ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมในการใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-15 โครงการจัดซื้อรถกระเช้าเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน

2020-09-15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านโนนมะกอก (ข้างบ้าน นายมณี พันธบาย) ชุมชนเขาสามยอด 23

2020-09-15 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูงจากโรงงานแบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-15 ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-14 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๒๕๕ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมในการใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น (อาคาร ๒ และอาคาร ๓) โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-11 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-10 ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมเลนส์ เพื่อใช้ในการถ่ายภาพการสำรวจของฝ่ายพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-10 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ ๗๗๙๙ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-10 ค่าจ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด

2020-09-09 ซื้อวัสดุสำนันกงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-09 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-08 ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และผ้าระบายสีส้ม เพื่อสำหรับใช้ในการการประดับตกแต่งงานรัฐพิธีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม เหมาะสม และสมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยกรุณาสายหลัก ชุมชนเขาสามยอด ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ทางเข้าหมู่บ้านน้ำจั้น ชุมชนเขาสามยอด ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยกรุณา ชุมชนเขาสามยอด ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนภายในหมู่บ้านกายสิทธิ์วิลล์ ชุมชนเขาสามยอด ๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-02 จ้างรถแบ็คโฮและรถบรรทุก ๖ ล้อ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพลันให้ครอบคลุมและอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่ตำบลเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-02 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-02 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน กธ ๖๙๐๙ ลพบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-02 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-02 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมฉซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-01 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๒๕๕ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานเอกสารภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-31 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยกรุณาสายหลัก ชุมชนเขาสามยอด ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-08-31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ทางเข้าหมู่บ้านน้ำจั้น ชุมชนเขาสามยอด ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-08-31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยกรุณา ชุมชนเขาสามยอด ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-08-31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนภายในหมู่บ้านกายสิทธิ์วิลล์ ชุมชนเขาสามยอด ๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-08-27 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๗๗ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมในการใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-27 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ทางเข้าหมู่บ้านน้ำจั้น ชุมชนเขาสามยอด 7

2020-08-27 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยกรุณาสายหลัก ชุมชนเขาสามยอด 3

2020-08-27 โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยกรุณา ชุมชนเขาสามยอด 3

2020-08-27 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านมะกอก (ข้างบ้านนายมณี พันธบาย) ชุมชนเขาสามยอด 23

2020-08-26 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร 2 และอาคาร 3) โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

2020-08-24 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-24 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Mulyifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-24 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เพื่อใช้ติดตั้งภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-20 จ้างถ่ายเอกสาร ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-18 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด(ร.31 พัน 3 รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-18 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด(กรมรบพิเศษที่ 3)

2020-08-18 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-18 ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด(ร.31 พัน 3 รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-17 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท ๗๑๒๗ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-17 จ้างล้างทำความสะอาดถังบรรจุน้ำและทรายกรองน้ำระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-17 จ้างโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำไปใช้ในการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-14 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด สำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-14 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พิมพ์เอกสารต่างๆ เพื่อตรียมนำข้อมูลไปใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี ๒๕๖๓ และข้อมูลต่างๆในการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-13 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสำหรับเดินทางนำคณะเข้ารับการศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขาสามยอดประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-11 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งงถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-11 ซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆของสำนักปลัด สำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-11 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-11 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในฝ่ายต่างๆของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-10 จ้างเหมาการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะ เพื่อให้ดำเนินการวิจัยและประเมินความพึงพอใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-07 ซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ เพื่อสำหรับใช้ในการประดับตกแต่งงานรัฐพิธีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยของเทศบาลเมืองเขาสามยอดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม เหมาะสม และสมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-07 ซื้อเสาธง และผ้าระบายสีขาวและสีฟ้า เพื่อสำหรับใช้ในการประดับตกแต่งงานรัฐพิธีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม เหมาะสม และสมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-07 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กบ ๕๕๓๕ ลพบุรี เพื่อให้รถมีสภาพพร้อมในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-06 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารและด้านที่เกี่ยวภายในกองวิชาการและแผนงานได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-06 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารและด้านที่เกี่ยวภายในกองวิชาการและแผนงานได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-06 จ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-03 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-03 ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-31 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๕๗๒๐ ลพบุรี เพื่อให้รถมีสภาพพร้อมในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-31 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูงจากโรงงาน แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-30 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานราชการภายในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-30 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-30 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในชุมชนตำบลเขาสามยอด ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในชุมชนเล่นกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-21 ซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ เพื่อสำหรับใช้ในการประดับตกแต่งงานรัฐพิธีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม เหมาะสม และสมเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-21 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Epson l๑๓๐๐ เลขครุภัณฑ์ ๔๙๘-๕๘-๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสังวาลย์สายหลังเชื่อมต่อท้ายซอย ๔ ชุมชนเขาสามยอด ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองบัวขาว - วัดพระบาทน้ำพุ ชุมชนเขาสามยอด ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านโนนหัวช้างสายหลัก ชุมชนเขาสามยอด ๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ซอยเถลิงขวัญ ชุมชนเขาสามยอด ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-17 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-16 ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน เพื่อใช้จัดเก็บฎีกาและเอกสารในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของฝ่ายการเงิน กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-14 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูงจากโรงงาน แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับโรงเรียนเทศบาเมืองเขาสามยอด๑ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ ศูนย์ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-14 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง (Ink Tank Printer) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-10 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนสายน้ำมันไฮโดรลิครถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๙๒๑๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-10 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้กับกล้องได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-09 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๗๙๖๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-08 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูงจากโรงงาน แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-08 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูงจากโรงงาน แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน

2020-07-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านโนนหัวช้างสายหลัก ชุมชนเขาสามยอด ๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ซอยเถลิงขวัญ ชุมชนเขาสามยอด ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสังวาลย์สายหลังเชื่อมต่อท้ายซอย ๔ ชุมชนเขาสามยอด ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองบัวขาว - วัดพระบาทน้ำพุ ชุมชนเขาสามยอด ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-06-29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองบัวขาว - วัดพระบาทน้ำพุ ชุมชนเขาสามยอด ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-06-29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสังวาลย์สายหลังเชื่อมต่อท้ายซอย ๔ ชุมชนเขาสามยอด ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-06-29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ซอยเถลิงขวัญ ชุมชนเขาสามยอด ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-06-29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านโนนหัวช้างสายหลัก ชุมชนเขาสามยอด ๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-06-29 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสังวาลย์สายหลังเชื่อมต่อท้ายซอย 4 ชุมชนเขาสามยอด 16

2020-06-29 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเถลิงขวัญ ชุมชนเขาสามยอด 18

2020-06-24 ซื้ออะไหล่พร้มเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ ๕๒๖๙ ลพบุรี เพื่อให้รถมีสภาพพร้อมในการใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-24 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๙๒๑๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-22 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานชั่วคราวเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-17 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-16 จ้างโครงการปรับปรุงอาคาร ๔ ชั้น (อาคาร ๑) โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-15 ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๙๒๑๕ ลพบุรี เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งานทำให้รถสตาร์ทไม่ติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-15 ซื้อปั้มน้ำอัตโนัติ เพื่อใช้สำหรับเป็นอุปกรณ์ระบบการทำงานของห้องน้ำเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ทดแทนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าที่เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-12 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสิงห์หนุ่ม ชุมชนเขาสามยอด ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-12 จ้างโครงกางซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ โดยลงหินคลุกบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด จำนวน ๑๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-10 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า เพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องตัดหญ้า ในงานทำความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา เพื่อใช้ในงานจัดเก็บค่าขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-04 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงและรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-02 ซื้อวัสดุก่อสร้างเนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นต้องทำประตูรั้วบริเวณที่จอดรถขยะในหมู่บ้านน้ำจั้น เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-02 ซื้อธงชาติ สำหรับใช้ในการตกแต่งงานรัฐพิธีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม เหมาะสม และสมเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-01 จ้างถมดินกลบบ่อ เพื่อก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ชุมชนเขาสามยอด ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-01 จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในฝ่ายต่างๆของสำนักปลัด เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-01 จ้างก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยพิมพ์พา ชุมชนเขาสามยอด ๒ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขาสามยอดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-28 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด สำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด (คุณลักษณะพื้นฐานตามรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-28 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-27 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการพิมพ์งานและเอกสารราชการต่างๆ ในฝ่ายพัสดุ สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-27 ซื้อวัสดุก่อสร้างเนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นต้องทำประตูรั้วบริเวณที่จอดรถขยะในหมู่บ้านน้ำจั้น เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองเขาสามยอด (ปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานสถานธนานุบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-25 ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-25 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารและด้านที่เกี่ยวภายในกองวิชาการและแผนงานได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๐๗ ซอยประคองคุณ ชุมชนเขาสามยอด ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-22 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดดงสวอง สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-22 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน ๑ รอ. อุปถัมภ์) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-22 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดสระมะเกลือ สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-22 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรบรบพิเศษที่ ๓) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-22 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-22 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านหนองบัวขาว) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-22 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-21 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๑ รอ.) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-21 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-21 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ชุบศร) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ภายในงานเอกสารภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-20 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-19 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-13 จัดซื้อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 สำหรับภาคเรียนเปิดเทอม 1/2563

2020-05-13 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ สำหรับภาคเรียนเปิดเทอม 1/2563

2020-05-13 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563

2020-05-13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองเขาสามยอด (ปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานสถานธนานุบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๐๘ ถนนสายหลักบ้านดงชายเขา ชุมชนเขาสามยอด ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๐๗ ซอยประคองคุณ ชุมชนเขาสามยอด ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-07 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-05 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนราษฎร์ ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-05 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองเขาสามยอด (ปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานสถานธนานุบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-01 โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขาสามยอด จำนวน 1 แห่ง

2020-04-30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ชุมชนเขาสามยอด ๒๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเขาสามยอด ๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเขาสามยอด ๒๔ (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-29 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย การผจญภัยเพลิงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-28 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์หมายทะเบียน บพ ๑๙๓๕ ลพบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-28 ซื้อสายส่งดับเพลิง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๐๗ ซอยประคองคุณ ชุมชนเขาสามยอด ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๐๘ ถนนสายหลักบ้านดงชายเขา ชุมชนเขาสามยอด ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-23 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรมรบพิเศษที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-23 ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการทำความสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-23 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-22 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการสร้างห้องน้ำคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นางสมบัติ อ๊อตสมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-22 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการสร้างห้องน้ำคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนางสิน สังข์ทำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเขาสามยอด ๒๔ (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเขาสามยอด ๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ชุมชนเขาสามยอด ๒๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-21 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการทำงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๐๗ ซอยประคองคุณ ชุมชนเขาสามยอด ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๐๘ ถนนสายหลักบ้านดงชายเขา ชุมชนเขาสามยอด ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-21 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการสร้างห้องน้ำคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนายสายชล จันทรงกลด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-20 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างในการสร้างห้องน้ำคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นางรัตนาภรณ์ แพรม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๐๘ ถนนสายหลักบ้านดงชายเขา ชุมชนเขาสามยอด ๒๑ ต.เขาสามยอด

2020-04-17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๐๗ ซอยประคองคุณ ชุมชนเขาสามยอด ๑๗ ต.เขาสามยอด

2020-04-17 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๒๕๕ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งานและลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเขาสามยอด ๒๔ (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเขาสามยอด ๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ชุมชนเขาสามยอด ๒๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-16 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยน อะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๖๕ ลพบุรี เพื่อให้รถมีสภาพพร้อมในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-16 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อให้เครื่องสูบน้ำมีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-16 โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเขาสามยอด 24 (ร.31 พัน 3 รอ.)

2020-04-16 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ชุมชนเขาสามยอด 25

2020-04-16 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเขาสามยอด 32

2020-04-15 ซื้อเวชภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-14 ซื้อเวชภัณฑ์ต่างๆ ในการผ่าตัดทำหมัน เพื่อป้องกันการขยายพันธุ์ของสุนัขและแมวภายในพื้นที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-13 จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-10 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการสร้างห้องน้ำคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนางสิน สังข์ทำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-10 จ้างจัดทำป้ายไวนิลให้ความรู้และวิธีป้องกันโควิด-๑๙ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และวิธีป้องกันโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๐๘ ถนนสายหลักบ้านดงชายเขา ชุมชนเขาสามยอด ๒๑

2020-04-10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๐๗ ซอยประคองคุณ ชุมชนเขาสามยอด ๑๗

2020-04-09 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๘๐ ลพบุรี เพื่อให้รถมีสภาพพร้อมในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-09 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๕๗๒๐ ลพบุรี เพื่อให้รถมีสภาพพร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-03 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๘๐ ลพบุรี เพื่อให้รถมีสภาพพร้อมในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-02 ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๓๗๓ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-02 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๒๕๕ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-01 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-01 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๗๘ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-30 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง ๑๔๙๘ เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-26 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กม ๕๑๘๐ ลพบุรี เพื่อให้มีสภาพพร้อมในการใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-25 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-23 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานการจัดทำแผนที่ภาษีและงานด้านต่างๆ ในการพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ใส่ในเครื่องตัดหญ้า ในงานทำความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-20 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๗๗ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-18 จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร. ๓๑ พัน ๓ รอ.) ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขาสามยอดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-17 ซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในการพิมพ์งานและเอกสารราชการต่างๆภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-17 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมนำข้อมูลไปใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี ๒๕๖๓และข้อมูลต่างๆในการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-16 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๐๓๔ เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-13 ซื้อวัสดุสำนักงาน เนื่องจากวัสดุสำนักงานหมด ไม่เพียงพอต่อการใช้งานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-11 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๘๐ ลพบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๓-๐๐๓ เพื่อให้รถมีสภาพพร้อมในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-09 จ้างเหมารถไถทำแนวกันไฟ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-09 จ้างจ้างทำและติดตั้งฝาถังบรรจุน้ำประปาบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-06 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ใส่ในเครื่องตัดหญ้า ในงานทำความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-05 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ ๖๙๐๙ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมในการใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดงสวองพัฒนา ชุมชนเขาสามยอด ๒๐ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-02-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักบ้านน้ำจั้น-วัดพระบาทน้ำพุ ชุมชนเขาสามยอด ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-02-25 จ้างก่อสร้างถนน ุค.ส.ล. ซอยร่มฉัตร ชุมชนเขาสามยอด ๒๘ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-21 ซื้อสารเคมีกำจัดยุงและแมลง เนื่องจากสารเคมีกำจัดยุงดังกล่าวหมดไม่เพียงพอต่อการใช้ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-17 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-17 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านธุรการและจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-14 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ฟุต ๗ ลิ้นชัก พร้อมกระจก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-13 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานภายในกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-11 จ้างจัดชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ ในการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-11 ซื้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินทะเบียน กบ ๕๕๓๕ ลพบุรี เพื่อให้มีสภาพพร้อมในการใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-11 จ้างบันทึกภาพวีดีโอ และบันทึกภาพนิ่งกิจกรรม โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔- ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-07 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กบ ๕๕๓๕ ลพบุรี เพื่อให้มีสภาพพร้อมในการใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-07 จ้างเหมาการแสดงนาฎศิลป์ ในการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-07 จ้างเหมาแต่งหน้าทำผมนักแสดง ในการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-07 จ้างจัดชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ ในการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-07 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดงสวองพัฒนา ชุมชนเขาสามยอด ๒๐ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-02-07 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-07 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมออกแบบ เพื่อใช้ในการติดประกาศบริเวณที่มีการทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-06 ซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานธุการ สำนักปลัด สำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-06 ซื้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินทะเบียน กบ ๕๕๓๕ ลพบุรี เพื่อให้มีสภาพพร้อมในการใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-05 จ้างเหมาจัดบทการแสดงระบบ ซาวด์ บันทึกเสียงพูด ดนตรี เพลง เอฟเฟค การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔- ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-05 จ้างเหมาอุปกรณ์การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔- ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-05 จ้างเหมาจัดประกอบพิธีบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาตจัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท พระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักบ้านน้ำจั้น-วัดพระบาทน้ำพุ ชุมชนเขาสามยอด ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-01-31 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานภายในกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-31 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานเอกสารภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-30 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ EPSON L๑๓๐๐ เพื่อใช้ในงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานเสริมฝาตะแกรงเหล็กที่ปากบ่อชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-30 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุง และรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-30 จ้างทำฉากการแสดง และกำกับควบคุมฉากการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก

2020-01-29 จ้างจัดระบบแสง เสียง ประกอบการแสดง ไฟส่องสว่างประกอบการแสดง และเอฟเฟคสุริยุปราคา การประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก

2020-01-29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดงสวองพัฒนา ชุมชนเขาสามยอด ๒๐ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-01-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักบ้านน้ำจั้น-วัดพระบาทน้ำพุ ชุมชนเขาสามยอด ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-01-28 ซื้อกระดาษ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงสวองพัฒนา ชุมชนเขาสามยอด ๒๐ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขาสามยอดกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-01-27 จ้างค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-24 จ้างจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่วารสารสื่อสิ่งพิมพ์ของเทศบาล วารสารฉบับรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองเขาสามยอด (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-23 คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๒ เพื่อเพื่อใช้ในงานการจัดทำภาษีและงานด้านต่างๆในการพัฒนารายได้

2020-01-22 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๗๙๖๓ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-22 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๗๙๖๓ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-20 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๕๗๒๐ ลพบุรี เนื่องจากรถบรรทุกขยะไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ออกปฏิบัติงานไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-20 ซื้อเก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-20 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-20 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-20 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-20 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-20 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๗๙๖๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-17 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ฝ่ายพัฒนารายได้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-17 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๑๒๗ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-16 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บพ ๑๙๓๕ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้ในงานของศูนย์บริบาลสัตว์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-14 จ้างเหมาแต่งหน้า/ทำผมนักแสดง ในงานแถลงข่าวจัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-14 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ ๒ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองช่าง และงานแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-14 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ ในงานแถลงข่าวจัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-09 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๒๓๘ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-08 ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-08 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่และของรางวัลในการจัดกิจกรรม ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-08 ซื้อของรางวัล ตอบแทนการแสดงสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขาสามยอด ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-08 จัดตั้งสถานธนานุบาล เทศฐาลเมืองเขาสามยอด(ปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานสถานธนานุบาล)

2019-12-27 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ พร้อมโครง เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมของโครงการในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-27 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๓๗๓ เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ที่มีสภาพชำรุด สึกหรอจากการใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-26 ซื้อทราย เพื่อปรับพื้นที่ตกแต่งสวนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-25 ซื้อต้นไม้ เพื่อประดับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-25 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อประดับไฟช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-25 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โครงการป้องกันอุบัติภัยเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๒ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-23 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๘ - ๐๓๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-20 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองบัวขาว - วัดพระบาทน้ำพุ ชุมชนเขาสามยอด 8

2019-12-20 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยดงสวองพัฒนา ชุมชนเขาสามยอด ๒๐

2019-12-20 ปรับปรุงพื้นที่สนามเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

2019-12-20 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลักบ้านจั้น - วัดพระบาทน้ำพุ ชุมชนเขาสามยอด 7

2019-12-20 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ทางเข้าหมู่บ้านน้ำจั้น ชุมชนเขาสามยอด 7

2019-12-20 ก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมเขตที่ดินของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ชุมชนเขาสามยอด 8

2019-12-20 ถมดินกลบบ่อ เพื่อก่อสร้างโรงอาหารเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ชุมชนเขาสามยอด 8

2019-12-17 จ้างจัดทำเอกสารส่งสารสัมพันธ์ (แจ้งกำหนดการชำระภาษี) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-17 จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาษีประจำปี ๒๕๖๓ (โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-13 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บย ๕๘๑ ลพบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-13 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจกพร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-13 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-13 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-13 ซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-02 จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวนผู้โดยสารนั่งไม่ต่ำกว่า ๔๗ ที่นั่ง ไป - กลับ (ลพบุรี - สมุทรปราการ) เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-25 จ้างจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่ ปฏิทินกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-22 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-22 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรมรบพิเศษที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-22 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-22 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรมรบพิเศษที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-21 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-21 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-21 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-21 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนชุบศร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-20 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๑ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-20 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนชุบศร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-20 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๑ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-20 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนวัดสระมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-19 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนวัดดงสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-19 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-19 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนวัดสระมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-19 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหายในตำบลเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-18 ซื้อถุงมือหนัง แบบยาว เนื่องจากถุงมือเดิมของคนงานชำรุด ไม่สามารถใช้สวมใส่ในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะและงานอื่นๆ ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-18 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๓๗๓ เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ที่มีสภาพชำรุด สึกหรอ จากการใช้งานสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-14 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ชุบศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-14 อาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนวัดสวอง

2019-11-14 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ชุบศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-13 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-13 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์(เปิดเทอม 2/2562)

2019-11-13 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์(ปิดเทอม 2/2562)

2019-11-13 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์(เปิดเทอม 1/2563)

2019-11-13 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์(ปิดเทอม 1/2563)

2019-11-12 ซื้อจานใส่เอ็นตัดหญ้าและเอ็นตัดหญ้า เพื่อใช้ใส่ในเครื่องตัดหญ้า ในงานทำความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-11 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-11 ซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-08 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารและด้านที่เกี่ยวภายในกองวิชาการและแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-08 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-06 จ้างจัดตกแต่งสถานที่พร้อมตกแต่งไฟประดับบริเวณงานและเวที พร้อมอุปกรณ์ แสง สี เสียง ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ปรเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-06 จ้างจัดทำกระทงสำหรับพิธีเปิดงาน ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสระน้ำกรมรบพิเศษที่ ๓ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-06 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสระน้ำกรมรบพิเศษที่ ๓ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-06 จ้างชุดการแสดงพร้อมแต่งหน้าทำผมพิธีเปิด ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสระน้ำกรมรบพิเศษที่ ๓ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-06 จ้างประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-06 ซื้อวัสดุสำหรับการสาธิตการประดิษฐ์กระทง ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-06 จ้างการแสดงดนตรีลูกทุ่ง ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสระน้ำกรมรบพิเศษที่ ๓ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-04 จ้างเปลี่ยนกระจกด้านหน้า รถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๖๙๐๙ ลพบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-01 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๙๒๑๕ ลพบุรี เนื่องจากรถบรรทุกขยะมูลฝอย ระบบอัดท้ายขยะไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-01 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๖๕ ลพบุรี เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-31 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๖๕ ลพบุรี เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งานทำให้รถสตาร์ทไม่ติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-24 จ้างเหมาจัดทำการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะ เพื่อให้ดำเนินการวิจัยและประเมินความพึงพอใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-15 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม ทม.เขาสามยอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-15 จ้างถ่ายเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นรูปเล่ม และผลงานโครงการฯ ที่สำคัญด้านที่ประกวดการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-11 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง สำนักปลัด เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-11 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระบบมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-11 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๗๗ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-11 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า เพื่อใช้ในการซ่อมให้เครื่องตัดหญ้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-09 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม ทม.เขาสามยอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-08 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1(ปิดเทอม 2/2562)

2019-10-08 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1(เปิดเทอม 1/2563)

2019-10-08 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1(ปิดเทอม 1/2563)

2019-10-08 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.4 โรงเรียน(เปิดเทอม 2/2562)

2019-10-08 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.4 โรงเรียน(ปิดเทอม 2/2562)

2019-10-08 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.4 โรงเรียน(เปิดเทอม 1/2563)

2019-10-08 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.4 โรงเรียน(ปิดเทอม 1/2563)

2019-10-08 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านดงชายเขา ซอย6 ชุมชนเขาสามยอด 21

2019-10-08 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านดงชายเขาสายหลักต่อจากของเดิม ชุมชนเขาสามยอด 21

2019-10-08 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนภายในหมู่บ้านกายสิทธิ์วิลล์ ชุมชนเขาสามยอด 28

2019-10-08 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านโนนหัวช้างสายหลัก ชุมชนเขาสามยอด 22

2019-10-08 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักหมู่บ้านน้ำจั้น ชุมชนเขาสามยอด 7

2019-10-08 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1(เปิดเทอม 2/2562)

2019-10-07 จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-07 โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยเมตตา ชุมชนเขาสามยอด 3

2019-10-07 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยเมตตา ชุมชนเขาสามยอด 3

2019-10-07 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหมูทอง แยกซ้าย ชุมชนเขาสามยอด 31

2019-10-07 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนจอมผล ป.(ขยายผิวจราจร)ชุมชนเขาสามยอด 1

2019-10-07 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านดงชายเขา ซอย 3 ชุมชนเขาสามยอด 21

2019-10-04 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม ทม.เขาสามยอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-01 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระบบมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-01 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม ทม.เขาสามยอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-01 จ้างดูแลบำรุงรักษาสระวายน้ำโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-27 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา ซอย ๒ ชุมชนเขาสามยอด ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านพานทอง ชุมชนเขาสามยอด 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้าน ส.อ.กิตติ ทองดี ชุมชนเขาสามยอด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายนำ้ ค.ส.ล.บ้านหนองบัวขาวชุมชนบ้านใหญ่ จากบ้านนายสามารถ สมนา ถึงบ้านพ.อ.อ.สมบัติ วงษ์หง ชุมชนเขาสามยอด ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมิตรสัมพันธ์จากบ้านเลขที่ ๘๘/๑๖๗ ถึงถนนสายหลัก ชุมชนเขาสามยอด ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยสวัสดี ซอย ๒ ชุมชนเขาสามยอด ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หอพักคนึงนิต ชุมชนเขาสามยอด ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยจิตตสุภา ซอย ๒ ฝั่งซ้าน ชุมชนเขาสามยอด ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีละโว้ ๒ ชุมชนเขาสามยอด ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-23 จ้างทำป้ายโรลอัพ ป้ายไวนิล ป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด พร้อมออกแบบ เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-18 เก้าอี้พลาสติก เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานต่างๆ ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ให้มีความพร้อมสำหรับการบริการประชาชนในพื้นที่

2019-09-18 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บย ๕๑๘ ลพบุรี เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ที่มีสภาพชำรุด สึกหรอ จากการใช้งานสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-18 จ้างเปลี่ยนแป้นเหยียบเบรกรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๖๕ ลพบุรี เพื่อให้มีสภาพดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-18 จ้างซ่อมแซมราวกันตกสแตนเลสบริเวณรอบสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-17 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A๓ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-16 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู เพื่อทดแทนเครื่องเก่าเนื่องจากชำรุด และไม่คุ้มแก่การซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-16 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องวัดระยะเลเซอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ และการประเมินภาษีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-13 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยน หมายเลขทะเบียน บธ ๗๗๙๙ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-13 ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-13 จ้างถ่ายเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-12 จ้างทำวีดิทัศน์ด้านการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-11 ซื้อตู้เก็บเอกสาร กระจกบานเลื่อนขนาด ๕ ฟุต เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านบุคลากร สำนักปลัด เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-11 วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคม

2019-09-11 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการทำงานต่างๆ ในฝ่ายการเงินละบัญชี สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-11 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-11 ซื้อกล่องพลาสติกมีฝาปิด เบอร์ ๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านบุคลากร สำนักปลัด เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-10 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-10 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านพานทอง ชุมชนเขาสามยอด 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยจิตตสุภา ซอย ๒ ฝั่งซ้าน ชุมชนเขาสามยอด ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมิตรสัมพันธ์จากบ้านเลขที่ ๘๘/๑๖๗ ถึงถนนสายหลัก ชุมชนเขาสามยอด ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา ซอย ๒ ชุมชนเขาสามยอด ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้าน ส.อ.กิตติ ทองดี ชุมชนเขาสามยอด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีละโว้ ๒ ชุมชนเขาสามยอด ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายนำ้ ค.ส.ล.บ้านหนองบัวขาวชุมชนบ้านใหญ่ จากบ้านนายสามารถ สมนา ถึงบ้านพ.อ.อ.สมบัติ วงษ์หง ชุมชนเขาสามยอด ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หอพักคนึงนิต ชุมชนเขาสามยอด ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยสวัสดี ซอย ๒ ชุมชนเขาสามยอด ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-10 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-09 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-05 ซื้อชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองเขาสามยอด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-05 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ ๗๗๙๙ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-04 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานธุรการภายในงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-04 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานธุรการต่างๆ ภายในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-04 โครงการวางท่อระบายนำ้ ค.ส.ล.บ้านหนองบัวขาวชุมชนบ้านใหญ่ จากบ้านนายสามารถ สมนา ถึงบ้านพ.อ.อ.สมบัติ วงษ์หง ชุมชนเขาสามยอด 11

2019-09-04 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีละโว้ 2 ชุมชนเขาสามยอด 14

2019-09-04 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้าน ส.อ.กิตติ ทองดี ชุมชนเขาสามยอด 19

2019-09-04 โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา ซอย 2 ชุมชนเขาสามยอด 9

2019-09-04 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมิตรสัมพันธ์จากบ้านเลขที่ 88/167 ถึงถนนสายหลัก ชุมชนเขาสามยอด 18

2019-09-04 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยจิตตสุภา ซอย 2 ฝั่งซ้าน ชุมชนเขาสามยอด 18

2019-09-04 โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านพานทอง ชุมชนเขาสามยอด 3

2019-09-04 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-03 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานธุรการภายในงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-02 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงและรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-02 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๕ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๑-๖๐-๐๑๑๗, ๔๔๑-๖๐-๐๑๑๘, ๔๔๑-๖๐-๐๑๑๙, ๔๔๑-๖๐-๐๑๒๐, ๔๔๑-๖๐-๐๑๒๔ เพื่อให้มีสภาพดีดังเดิมสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงห้องน้ำบริเวณอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-29 จ้างรถแบ็คโฮและรถบรรทุก ๖ ล้อ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพลันให้ครอบคลุมและอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่ตำบลเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-28 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-28 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด(กรมรบพิเศษที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด(บ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานด้านต่างๆ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด(ร.31 พัน 3 รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-26 จ้างซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๓๗๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-23 ซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในงานเอกสารภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-21 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กปิดปากบ่อพักและฝารางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-20 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการทำงานต่างๆ ภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-19 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร ๔๔๓๘ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-19 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บย ๕๘๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-16 จ้างเหมายานพาหนะ ปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๙ คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้ในการพาผู้นำชุมชนด้านสาธารณสุขไปศึกษาดูงาน จังหวัดระยอง ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-15 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศพด.กรมรบพิเศษที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-14 จ้างเหมายานพาหนะ ปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ วัน ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-09 จ้างพลุและไฟธาราน้ำตก ทรงพระเจริญ เพื่อใช้ประกอบพิธีภาคค่ำ ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-08 ซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก (คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.) เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารต่างๆ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-07 ซื้อเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ที่มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมภาคเช้า ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-07 จ้างบันทึกภาพวีดีโอกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-05 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศพด.ทม.เขาสามยอด(ร.31 พัน. 1 รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-05 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศพด.ทม.เขาสามยอด (กรมรบพิเศษที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-02 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานชุมชนแก่คณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-02 จ้างทำเอกสารการอบรม และค่าทำเอกสารประกอบการอบรม เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานชุมชนแก่คณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-01 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงและรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-26 ซื้อยาง พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๙๒๑๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-26 ซื้อเสื้อสะท้อนแสงและกระบองไฟฟ้า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา ซอย ๑ และ ซอย ๓ ชุมชนเขาสามยอด ๙ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทางเข้าหมู่บ้านเขาสามยอดพัฒนา ชุมชนเขาสามยอด ๒๐ และ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านลพบุรีวิลล์ ซอย ๕ และซอย ๗ ชุมชนเขาสามยอด ๖ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-24 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๑๓) เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หอพักคนึงนิต ชุมชนเขาสามยอด ๑๕ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายหลัก หมู่บ้านเอราวัณนคร ชุมชนเขาสามยอด ๓๑ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-23 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-22 ซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในงานเอกสารภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-22 ซื้อหมึกพิมพ์ Brother TN - ๒๔๘๐ เพื่อใช้ในงานเอกสารภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-19 ซื้อวัสดุยานพาหนะ พร้อมเปลี่ยน เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ที่มีสภาพชำรุด สึกหรอ จากการใช้งานสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-11 จ้างเหมาซ่อมช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๒๗๐๙ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-09 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายหลัก หมู่บ้านเอราวัณนคร ชุมชนเขาสามยอด ๓๑ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-09 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทางเข้าหมู่บ้านเขาสามยอดพัฒนา ชุมชนเขาสามยอด ๒๐ และ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-09 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หอพักคนึงนิต ชุมชนเขาสามยอด ๑๕ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-09 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านลพบุรีวิลล์ ซอย ๕ และซอย ๗ ชุมชนเขาสามยอด ๖ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-09 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา ซอย ๑ และ ซอย ๓ ชุมชนเขาสามยอด ๙ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-08 ซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในงานเอกสารภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-08 ซื้อเอ็นตัดหญ้า เพื่อใส่ในเครื่องตัดหญ้า ในงานทำความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-08 จ้างเหมาตัดต้นไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ชุบศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-05 ซื้อฝารองชักโครกเด็ก พร้อมอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-04 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านน้ำจั่น ชุมชนเขาสามยอด ๗ เนื่องจากถนนได้มีการชำรุดทรุดตัวลงทำให้ไม่สะดวกในการสัญจรไปมาของผู้คนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายหลัก หมู่บ้านเอราวัณนคร ชุมชนเขาสามยอด ๓๑ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทางเข้าหมู่บ้านเขาสามยอดพัฒนา ชุมชนเขาสามยอด ๒๐ และ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หอพักคนึงนิต ชุมชนเขาสามยอด ๑๕ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านลพบุรีวิลล์ ซอย ๕ และซอย ๗ ชุมชนเขาสามยอด ๖ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา ซอย ๑ และ ซอย ๓ ชุมชนเขาสามยอด ๙ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-02 จ้างเหมาซ่อมช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๒๗๐๙ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-02 จ้างเปลี่ยนอะไหล่ช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๒๗๐๙ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-25 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๒๗๐๙ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการทำงานของกองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-21 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๒๗๐๙ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-19 ซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-19 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต ๔ ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-19 จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปากทางเข้าซอยหมู่บ้านบานเย็น เลขที่ ๙๖/๓-ซอยหลังหมู่บ้านบานเย็น ชุมชนเขาสามยอด ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-19 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มฉัตรจากบ้านเลขที่ ๗/๕ ถึงบ้านเลขที่ ๘/๗ ชุมชนเขาสามยอด ๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-06 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองเพชร จากบ้านนางบรรจง ยางตาล ถึงบ้านนางอ้อยทิพย์ ชุมชนเขาสามยอด ๘ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-05 ซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-04 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑๔๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคบุกตามสภาพพื้นที่ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-31 จ้างล้างทำความสะอาดทรายกรองน้ำระบบประปาน้ำบาดาลใหญ่ จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-30 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โววล์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-30 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-28 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-28 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. (โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-28 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-27 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-27 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.4 โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน ๑ รอ. อุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-27 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ชุบศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-27 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-27 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-27 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-27 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน ๑ รอ. อุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-27 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-27 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๖๙๐๙ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-24 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-24 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. (โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-24 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-24 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดสระมะเกลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-24 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. (โรงเรียนวัดสระมะเกลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-24 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-24 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรบรบพิเศษที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-23 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-23 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๑ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-23 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-23 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรบรบพิเศษที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-23 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๑ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-23 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน กระดาษ และเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-23 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. (โรงเรียนวัดดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-23 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-23 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ชุบศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-22 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ชุบศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-17 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเขาสามยอด ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-17 จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเขาสามยอด ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-17 จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองเขาสามยอด ชุมชนเขาสามยอด ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-17 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ชุมชนเขาสามยอด ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-17 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๖๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-08 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-07 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงและรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-07 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองเขาสามยอด ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๓๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-23 จ้างจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่วารสารสื่อสิ่งพิมพ์ของเทศบาล วารสารฉบับรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-23 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-22 จ้างจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่วารสารสื่อสิ่งพิมพ์ของเทศบาล วารสารฉบับรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-18 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณเสียงสำหรับอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-05 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-01 จ้างเหมารถไถทำแนวกันไฟ เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคัภัยที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง และเป็นการลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-01 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านโนนหัวช้างซอยกลางสระน้ำ ชุมชนเขาสามยอด ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-01 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๕๐ เครื่อง (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-28 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านหนองบัวขาว) จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๔ ซอยหมูทอง ชุมชนเขาสามยอด ๓๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-03-21 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ชุบศร) ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-21 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ร.๓๑ พัน ๑ รอ.) ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-21 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-21 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมรบพิเศษที่ ๓) ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-18 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลแบบที่ ๒ เพื่อใช้ในงานการจัดทำแผนที่ภาษีและงานด้านต่างๆในการพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-18 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ โรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-13 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดเทอม 2/2561 โรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-13 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-12 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดเทอม 2/2561 โรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๔ ซอยหมูทอง ชุมชนเขาสามยอด ๓๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-03-06 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๖๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-06 ซื้อรองเท้าบูท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-06 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๔ ซอยหมูทอง ชุมชนเขาสามยอด ๓๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-02-04 จ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมประดับตกแต่งสถานที่และประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับสถานที่จัดการแสดง โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก

2019-02-01 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ติดตั้ง ณ ห้องอนุบาล โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๗ เพื่อยืดอายุการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-01 จ้างบุคคลกำกับการแสดง การฝึกซ้อม และพิธีกร การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-01 จ้างจัดชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ ในการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก

2019-02-01 โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562(ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมประดับตกแต่งสถานที่และประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับสถานที่จัดการแสดง)

2019-01-31 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในส่วนงานบุคลากรเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-30 ซื้อเก้าอี้และพนักพิงบุด้วยฟองน้ำอย่างดีหุ้มพีวีซี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษา เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-29 จ้างเหมาเอกชนจัดระบบแสง เสียงประกอบการแสดง ไฟส่องสว่างประกอบการแสดง โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

2019-01-28 จ้างเหมาการแสดงนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์จินตนาการ เพื่อใช้ประกอบการแสดงประวัติศสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-28 ซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-28 จ้างจ้างเหมาจัดทำฉากการแสดง และกำกับควบคุมฉากการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

2019-01-25 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น Pro M๑๒A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-25 จ้างเหมาจัดอาหารสำหรับนักแสดงและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้กับนักแสดงและผู้ที่เกี่ยวข้องในการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-25 จ้างเหมาจัดบทการแสดงระบบ ซาวด์ บันทึกเสียงพูด ดนตรี เพลง เอฟเฟค เพื่อใช้ประกอบการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-25 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-25 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-25 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-J2330DW) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-24 จ้างเหมาการแสดงนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์จินตนาการ เพื่อใช้ประกอบการแสดงประวัติศสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-24 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม และเผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมของเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-23 จ้างจัดทำแผ่นพับแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-23 จ้างเหมาจัดบทการแสดงระบบ ซาวด์ บันทึกเสียงพูด ดนตรี เพลง เอฟเฟค เพื่อใช้ประกอบการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-23 จ้างเหมาจัดประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะการจัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-23 จ้างโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ โดยลงดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ซอยปราโมทย์ท้ายซอย ชุมชนเขาสามยอด ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-22 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พราติชั่นครึ่งกระจกขัดลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-22 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อนพนักพิงเตี้ยขาเหล็กปัดเงามีท้าวแขนขนาดไม่น้อยกว่า ๕๖x๕๖x๘๗ ซม. จำนวน ๓ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-22 โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 ค่าจ้างเหมาจัดชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ

2019-01-21 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๗๗ เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-18 โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 (ค่าจ้างเหมาเอกชนจัดระบบแสง เสียงประกอบการแสดง ไฟส่องสว่างประกอบการแสดงและเอฟเฟคสุริยุปราคา

2019-01-18 โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 (ค่าจ้างเหมาจัดทำฉากการแสดง และกำกับควบคุมฉากการแสดง)

2019-01-18 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น Pro M๑๒A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-18 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-J2330DW) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-14 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๕๗๒๐ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-10 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 22,000 บาท) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-09 ซื้อรางวัลตอบแทนการแสดง สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขาสามยอด ตามโคงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-08 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน ๑ เครื่องรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-08 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-04 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน ๑ เครื่องรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-03 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวผลแบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-02 จ้างประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมหวานหรือผลไม้สำหรับเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-02 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว) เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-26 จ้างเหมาประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงภูมทัศน์ให้เกิดความสวยงาม และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-26 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-26 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-25 ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน รถยนต์ทะเบียน บท ๗๑๒๗ ลพบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-25 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บท ๑๙๓๕ ลพบุรีเพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-21 จ้างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-7963 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-21 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-7963 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-20 จ้างขออนุมัติดำเนินการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๖๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้งานซ่อมแซมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยคณิตศาสตร์บ้านครูต๋อง ชุมชนเขาสามยอด ๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-12-11 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-11 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. (โรงเรียนวัดสระมะเกลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-11 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. (โรงเรียนวัดหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-11 อาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนชุบศร)(ร๓๑พัน๑ รอ.อุปถัมภ์)

2018-12-11 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร Panasonic รุ่น KX-MB ๒๐๒๕ CX หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๗-๕๕-๐๐๐๙ เพื่อให้ครุภัณฑ์เครื่องโทรสารมีสภาพพร้อมใช้งานมีให้หน่วยงานเกิดความเสียหายในการให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-07 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ชุบศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-06 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรมรบพิเศษที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-04 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-04 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-04 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-04 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-03 จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 61 - 30 กันยายน 62 รวม 11 เดือนๆละ 2,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-03 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-03 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-03 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรมรบพิเศษที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-30 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-30 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-30 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ (สำหรับนมเปิดเทอม 2.2561 จำนวนนักเรียน 242 คน)

2018-11-30 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ (สำหรับนมปิดเทอม 2.2561 จำนวนนักเรียน 242 คน)

2018-11-30 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ (สำหรับนมเปิดเทอม 1.2562 จำนวนนักเรียน 242 คน)

2018-11-30 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ (สำหรับนมปิดเทอม 2.2562 จำนวนนักเรียน 242 คน)

2018-11-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๔ ซอยหมูทอง ชุมชนเขาสามยอด ๓๑ ตำบลเขาสามยอด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-11-27 จ้างประชาสัมพันธ์ ตจามโครงการประเพณีลอยกระทง ชมจันทร์ วันเพ็ญเดือนสิบสอง ประจำประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-26 จ้างขออนุมัติดำเนินการซ่อมบำรุงรักษารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กบ 5535 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยคณิตศาสตร์บ้านครูต๋อง ชุมชนเขาสามยอด ๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-11-21 จ้างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 5269 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-20 จ้างจ้างจัดเวที พร้อมอุปกรณ์ แสงสีเสียง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ชมจันทร์ วันเพ็ญเดือนสิบสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยคณิตศาสตร์บ้านครูต๋อง ชุมชนเขาสามยอด ๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-11-19 ซื้อวัสดุสำหรับการสาธิตการประดิษฐ์กระทง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ชมจันทร์ วันเพ็ยเดือนสิบสอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-16 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้งานในการรับชำระภาษีและจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง