ประกาศฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด

*****กำหนดให้มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน  2561 *****ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เนื่องจากวันที่  6  เมษายน  2561  เป็นวันหยุดราชการ
ขอเชิญร่วมชมการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2561 วันละ 2 รอบ รอบแรก 19.30 น. รอบสุดท้าย 21.00 น.  ฟรี
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับ กราฟฟิกดีไซน์  ถ่ายภาพ   ตัดต่อวีดีทัศน์   ประกาศเสียงตามสาย จำนวน 1 อัตรา  สมัครได้ที่ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเขาสามยอด ในวันและเวลาราชการ
สายด่วนเทศบาล  08-1947-9582 /  036-776205 / 036-776206 งานป้องกันฯ บริการ 24 ชั่วโมง
ข้อมูลทั่วไป แผนพัฒนา การเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ
    คณะผู้บริหาร     แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
     พ.ศ.25
60 - 2563
   รายงานทางการเงิน     ประวัติที่อ่านหนังสือพิมพ์ฯ
    โครงสร้างส่วนราชการ     แผนพัฒนาสามปี    ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง    ประกาศลดขั้นตอน
    สมาชิกสภาเทศบาล            พ.ศ.2559-2561
      พ.ศ.2558-2560
   ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง       รายงานการประชุม
   แนะนำ ทม.เขาสามยอด  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง     สัญญาจ้างหรือข้อตกลง     ผลการเลือกตั้ง
    บรรยายสรุป      
     ทม.เขาสามยอด
    

  คู่มือประชาชน  ผู้สูงอายุ 
    คนพิการ      

    เทศบัญญัติงบประมาณ    คณะศึกษาดูงาน   

นางสายใจ  เลิศวิริยะประภา

    ประกาศคู่มือประชาชน    แผนดำเนินงาน พ.ศ. 
      2559 , 2560
     ประจำปี 2561 , 2560    ผลการเลือกตั้ง
      นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี
เมืองเขาสามยอด

   แผนที่ ทม.เขาสามยอด     

    แผนที่เขตการปกครอง

   ราคากลาง   

     ปฏิทินกิจกรรมงาน
      ประจำปี 2560 

 

   จำนวนประชากร  30,114  คน  จำนวนครัวเรือน11,673 ครัวเรือน

    การติดตามประเมินผลแผน     เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 

48 มาตรฐานงาน

 

การจัดสรรงบอุดหนุน.

  โดยชุมชน ประจำปี 2559    แผนการจัดหาพัสดุ  

โครงสร้างพื้นฐานปี2560

         

งานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 งานกิจการสภา  

   

 

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผ่นพับประจำเดือน     วารสารเทศบาลเมืองเขาสามยอดประจำปี 60 

สายด่วน

  นายก
061-6599497 

ปลัดเทศบาล
085-1629536 
 รองปลัด
 089-8014837
งานป้องกัน
 081-9479582

กองคลัง 
081-7804292

  กองช่าง  
081-7807395
กองแผน 
 081-7803947
กองสวัสดิการ
081-9478613
ประชาสัมพันธ์
 081-7809326

 

 

 

 

 
 

หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ     เดลินิวส์     มติชน   ผู้จัดการ   ไทยโพสต์   คมชัดลึก   
ตรวจ
e-mail :
@yahoo.com     @hotmail.com    
@thaimail.com     @mthai.com    

 

 

จัดทำและพัฒนาโดย
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ถนนหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-776205  แฟกซ์ 036-776204
E-mail : khaosamyod@hotmail.com