ประกาศฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด

 


นางสายใจ เลิศวิริยะประภา
นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด

 
  สายด่วนเทศบาล  08-1947-9582 /  036-776205 / 036-776206 งานป้องกันฯ บริการ 24 ชั่วโมง
  เทศบาลเมืองเขาสามยอดขอเชิญร่วมกันรณรงค์ใช้ถุงผ้า เพื่อเป็นการลดปัญหาการใช้ถุงพลาสติก  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลเมืองเขาสามยอด เปิดให้บริการศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมาย / บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์ฟรี  / ศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ ณ  เทศบาลเมืองเขาสามยอด
  โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562- 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1  ในวันและเวลาราชการ
   
ข้อมูลทั่วไป

  คณะผู้บริหาร 

 

 

 

 

  โครงสร้างส่วนราชการ 

  สมาชิกสภาเทศบาล 

 แนะนำ ทม.เขาสามยอด
 แผนที่ ทม.เขาสามยอด  
 จำนวนประชากร 30,114 คน  
 จำนวนครัวเรือน  11,673
      ครัวเรือน
 

ข้อมูลแผนพัฒนา

 แผนยุทธศาสตร์  พ.ศ.2560 - 2563
 แผนพัฒนา  4  ปี พ.ศ.2561 - 2564   / พ.1 / พ.2 / พ.3
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.  2560 ,
   2561 / พ.1
  การติดตามประเมินผลแผนปี  2560
    แผนป้องกันปราบปรามฯ 
 

ข้อมูลการเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง

 รายงานทางการเงิน 
  เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2561   ปี 2562
 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 
 สัญญาจ้างหรือข้อตกลง  
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ราคากลาง 
 แผนการจัดหาพัสดุ
   การจัดสรรงบอุดหนุน.
 

ข้อมูลอื่นๆ

  ประกาศคู่มือประชาชน
    คู่มือประชาชน  ผู้สูงอายุ  คนพิการ 
 แผนที่เขตการปกครอง
 ประวัติที่อ่านหนังสือพิมพ์ฯ
 ประกาศลดขั้นตอน
  ปฏิทินกิจกรรมงาน ประจำปี 2562
 ผลการเลือกตั้ง
  รายงานการประชุม
 คณะศึกษาดูงาน   
   โครงสร้างพื้นฐานปี2560 
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 
  48 งานมาตรฐานงาน
 

เจตจำนงค์ผู้บริหาร 

 

 

งานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 งานกิจการสภา  

   

 
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผ่นพับประจำเดือน     วารสารเทศบาลเมืองเขาสามยอดประจำปี 60 

สายด่วน

  นายก
061-6599497 

ปลัดเทศบาล
085-1629536 
 รองปลัด
 089-8014837
งานป้องกัน
 081-9479582

กองคลัง 
081-7804292

  กองช่าง  
081-7807395
กองแผน 
 081-7803947
กองสวัสดิการ
081-9478613
ประชาสัมพันธ์
 081-7809326

?ลการ???หารู? า?สำหรั? ระ???ั??ื?อ?ั???า?

 

 

 
 

หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ     เดลินิวส์     มติชน   ผู้จัดการ   ไทยโพสต์   คมชัดลึก   
ตรวจ
e-mail :
@yahoo.com     @hotmail.com    
@thaimail.com     @mthai.com    

จัดทำและพัฒนาโดย
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ถนนหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-776205  แฟกซ์ 036-776204
E-mail : khaosamyod@hotmail.com