นางสายใจ  เลิศวิริยะประภา
นายกเทศมนตรี
เมืองเขาสามยอด

 

งานกิจการสภา
เทศบาลเมือง
เขาสามยอด

ปฏิทินกิจกรรมงาน
ประจำปี 2558

ประจำปี 2559

ประจำปี 2560

 
 

ประกาศฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด

เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้จัดทำคู่มือประชาชนเผยแพร่แก่ผู้มาติดต่องานราชการ รายละเอียดปรากฎตามเมนูด้านล่าง
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว

ย้อนอดีตชม
การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ
ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด

การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ
ประจำปี 2557

คลิกที่ภาพ เพื่อชมการแสดง
(ขอบคุณวีดีโอโดยสิงหล)

งานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ประจำปี
2554

การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ

โดยแบ่งเป็น 3 องค์ 

คลิกที่ภาพ
เพื่อชมการแสดงทั้ง
3
องค์

 
 
 
 
สายด่วนเทศบาล  08-1947-9582 /  036-776205 / 036-776206 งานป้องกันฯ บริการ 24 ชั่วโมง
ข้อมูลทั่วไป แผนพัฒนา การเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ
    คณะผู้บริหาร    แผนยุทธศาสตร์
     พ.ศ.2558-2562
   รายงานทางการเงิน    ประวัติที่อ่านหนังสือพิมพ์ฯ
    คณะที่ปรึกษาเทศบาล    แผนพัฒนาสามปี    ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง    ประกาศลดขั้นตอน
    สมาชิกสภาเทศบาล          พ.ศ.2559-2561
      พ.ศ.2558-2560
   ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง       รายงานการประชุม
   แนะนำ ทม.เขาสามยอด  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง     เอกสารงบประมาณประจำปี    ผลการเลือกตั้ง
    บรรยายสรุป
     ทม.เขาสามยอด
  คู่มือประชาชน  ผู้สูงอายุ 
    คนพิการ      
    เทศบัญญัติงบประมาณ    คณะศึกษาดูงาน
    ประกาศคู่มือประชาชน    แผนดำเนินงาน        ประจำปี 2558 , 2559    ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี
   แผนที่ ทม.เขาสามยอด      พ.ศ.  2557 , 2558        ประจำปี 2560

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

   จำนวนประชากร
     29,
816   คน

    การติดตามประเมินผลแผน     เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

48 มาตรฐานงาน

การจัดสรรงบอุดหนุน.

  โดยชุมชน ประจำปี 2558    แผนการจัดหาพัสดุ  

มาตรการ 5 ส.

     
 

   

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
แผ่นพับประจำเดือน   เมษายน    วารสารเทศบาลเมืองเขาสามยอดประจำปี 58 

สายด่วน

  นายก
081-8511366 

ปลัดเทศบาล
081-8516723 
 รองปลัด1
 089-7222650
 รองปลัด 2
 089-8014837

กองคลัง 
081-7804292

  กองช่าง  
081-7807395
กองแผน 
 081-7803947
กองสวัสดิการ
081-9478613
ประชาสัมพันธ์
 081-7809326

 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ     เดลินิวส์     มติชน   ผู้จัดการ   ไทยโพสต์   คมชัดลึก   
ตรวจ
e-mail :
@yahoo.com     @hotmail.com    
@thaimail.com     @mthai.com    

 

 

จัดทำและพัฒนาโดย
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ถนนหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-776205  แฟกซ์ 036-776204
E-mail : khaosamyod@hotmail.com