ประกาศฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด

เทศบาลเมืองเขาสามยอดประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2561 แล้ว ติดต่อสอบถามงานแผนและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 036-776205
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  30 ตุลาคม 2560 ติดต่อสอบถาม กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แล้วเมื่อวันที่  15  กันยายน  2560  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเขาสามยอด
สายด่วนเทศบาล  08-1947-9582 /  036-776205 / 036-776206 งานป้องกันฯ บริการ 24 ชั่วโมง
ข้อมูลทั่วไป แผนพัฒนา การเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ
    คณะผู้บริหาร     แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
     พ.ศ.25
60 - 2563
   รายงานทางการเงิน     ประวัติที่อ่านหนังสือพิมพ์ฯ
    โครงสร้างส่วนราชการ     แผนพัฒนาสามปี    ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง    ประกาศลดขั้นตอน
    สมาชิกสภาเทศบาล            พ.ศ.2559-2561
      พ.ศ.2558-2560
   ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง       รายงานการประชุม
   แนะนำ ทม.เขาสามยอด  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง     สัญญาจ้างหรือข้อตกลง     ผลการเลือกตั้ง
    บรรยายสรุป      
     ทม.เขาสามยอด
    

  คู่มือประชาชน  ผู้สูงอายุ 
    คนพิการ      

    เทศบัญญัติงบประมาณ    คณะศึกษาดูงาน   

นางสายใจ  เลิศวิริยะประภา

    ประกาศคู่มือประชาชน    แผนดำเนินงาน พ.ศ. 
      2559 , 2560
     ประจำปี 2561 , 2560    ผลการเลือกตั้ง
      นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี
เมืองเขาสามยอด

   แผนที่ ทม.เขาสามยอด     

    แผนที่เขตการปกครอง

   ราคากลาง   

     ปฏิทินกิจกรรมงาน
      ประจำปี 2560 

 

   จำนวนประชากร
     29,
816   คน

    การติดตามประเมินผลแผน     เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 

48 มาตรฐานงาน

 

การจัดสรรงบอุดหนุน.

  โดยชุมชน ประจำปี 2559    แผนการจัดหาพัสดุ  

โครงสร้างพื้นฐานปี2560

         

 งานกิจการสภา  

 

   

 

 

การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ
ประจำปี 2557

คลิกที่ภาพ เพื่อชมการแสดง
(ขอบคุณวีดีโอโดยสิงหล)

งานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ประจำปี
2554

การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ

โดยแบ่งเป็น 3 องค์ 

คลิกที่ภาพ
เพื่อชมการแสดงทั้ง
3
องค์

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผ่นพับประจำเดือน     วารสารเทศบาลเมืองเขาสามยอดประจำปี 60 

สายด่วน

  นายก
061-6599497 

ปลัดเทศบาล
085-1629536 
 รองปลัด
 089-8014837
งานป้องกัน
 081-9479582

กองคลัง 
081-7804292

  กองช่าง  
081-7807395
กองแผน 
 081-7803947
กองสวัสดิการ
081-9478613
ประชาสัมพันธ์
 081-7809326

 

 

 

 

 
 

หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ     เดลินิวส์     มติชน   ผู้จัดการ   ไทยโพสต์   คมชัดลึก   
ตรวจ
e-mail :
@yahoo.com     @hotmail.com    
@thaimail.com     @mthai.com    

 

 

จัดทำและพัฒนาโดย
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ถนนหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-776205  แฟกซ์ 036-776204
E-mail : khaosamyod@hotmail.com