ประกาศฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด

 


นางสายใจ เลิศวิริยะประภา
นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด

 
  สายด่วนเทศบาล  08-1947-9582 /  036-776205 / 036-776206 งานป้องกันฯ บริการ 24 ชั่วโมง
  เทศบาลเมืองเขาสามยอดขอเชิญร่วมกันรณรงค์ใช้ถุงผ้า เพื่อเป็นการลดปัญหาการใช้ถุงพลาสติก  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลเมืองเขาสามยอด เปิดให้บริการศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมาย / บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์ฟรี  / ศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ ณ  เทศบาลเมืองเขาสามยอด
  ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงวันที่  11  พฤศจิกายน  2562  ณ  บริเวณกรมรบพิเศษที่ 3
   
ข้อมูลทั่วไป

  คณะผู้บริหาร 

 

 

 

 

  โครงสร้างส่วนราชการ 

  สมาชิกสภาเทศบาล 

 แนะนำ ทม.เขาสามยอด
 แผนที่ ทม.เขาสามยอด  
 จำนวนประชากร 30,186 คน  
    
ชาย 16,750   หญิง  13,436
 จำนวนครัวเรือน 12,095  ครัวเรือน
 

ข้อมูลแผนพัฒนา

 แผนยุทธศาสตร์  พ.ศ.2561 - 2563
 แผนพัฒนา  4  ปี พ.ศ.2561 - 2564   / พ.1 / พ.2 / พ.3
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.  2560 ,
   2561 / พ.1
/ 2562 / 2563
  การติดตามประเมินผลปี 2561 / รอบ 2
    แผนป้องกันปราบปรามฯ 
 

ข้อมูลการเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง

 รายงานทางการเงิน 
  เทศบัญญัติงบประมาณประจำ
   
 ปี 2562 / ปี 2563 
 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 
 สัญญาจ้างหรือข้อตกลง  
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ราคากลาง 
 แผนการจัดหาพัสดุ
   การจัดสรรงบอุดหนุน.
 งบรายรับ-รายจ่าย ครึ่งปีหลัง

ข้อมูลอื่นๆ

  ประกาศคู่มือประชาชน
    คู่มือประชาชน  ผู้สูงอายุ  คนพิการ 
 แผนที่เขตการปกครอง
 ประวัติที่อ่านหนังสือพิมพ์ฯ
 ประกาศลดขั้นตอน
  ปฏิทินกิจกรรมงาน ประจำปี 2562
 ผลการเลือกตั้ง
  รายงานการประชุม
 คณะศึกษาดูงาน   
   โครงสร้างพื้นฐานปี  2561
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 
  48 งานมาตรฐานงาน
 สรุปผลความพึงพอใจ  แนบ 1 2 3

เจตจำนงค์ผู้บริหาร 

 

 

งานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 งานกิจการสภา  

   

 
วารสารเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผ่นพับประจำเดือน     วารสารเทศบาลเมืองเขาสามยอดประจำปี 61

สายด่วน

  นายก
061-6599497 

ปลัดเทศบาล
085-1629536 
 รองปลัด
 089-8014837
งานป้องกัน
 081-9479582

กองคลัง 
081-7804292

  กองช่าง  
081-7807395
กองแผน 
 081-7803947
กองสวัสดิการ
081-9478613
ประชาสัมพันธ์
 081-7809326

?ลการ???หารู? า?สำหรั? ระ???ั??ื?อ?ั???า?

 
 

 

หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ     เดลินิวส์     มติชน   ผู้จัดการ   ไทยโพสต์   คมชัดลึก   
ตรวจ
e-mail :
@yahoo.com     @hotmail.com    
@thaimail.com     @mthai.com    

จัดทำและพัฒนาโดย
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ถนนหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-776205  แฟกซ์ 036-776204
E-mail : khaosamyod@hotmail.com