สัญญาจ้างงบประมาณปี 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

สัญญาโครงการก่อสร้าง ซอยคณิตศาสตร์บ้านครูต๋อง ช. 28

มกราคม 62

โครงการจ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้ประดับปรับปรุงภูมิทัศน์

 
 
สัญญาจ้างงบประมาณปี 2561
   
  งบปี  2561

1 ต.ต 2560

สัญญาจ้างเลขที่   1/2561    รายละเอียดหน้าที่  1    หน้าที่  2    หน้าที่  3   หน้าที่  4    หน้าที่  5    หน้าที่  6
  สัญญาจ้างเลขที่   2/2561    รายละเอียดหน้าที่  1    หน้าที่  2    หน้าที่  3   หน้าที่  4    หน้าที่  5    หน้าที่  6
  สัญญาจ้างเลขที่   3/2561    รายละเอียดหน้าที่  1    หน้าที่  2    หน้าที่  3   หน้าที่  4    หน้าที่  5    หน้าที่  6
   

4 ธ.ค. 2560

สัญญาจ้างเหมายานพาหนะ  เอกสารแนบ
   

28 ธ.ค. 2560

สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ซอยศีลธรรม ช.10
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยนิลพานิช ซอย 4 แยกขวา ช. 28
  สัญญาจ้าง จัดทำวารสารฉบับรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
   

15 ม.ค. 61

สัญญาจ้าง  โครงการซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ โดยลงหินคลุมบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด
  สัญญาจ้าง  โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ปากซอยอรุณีเชื่อมท่อถนนหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ช.10
   
  สัญญาจ้าง  โครงการเช่าซุ้มเรือนไทย 7 หลัง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน
  สัญญาจ้าง  จ้างเหมาจัดทำสวนสุทธาสวรรย์ พระเจ้าเหา แวร์ซาย และที่ถ่ายรูปประชาสัมพันธ์
  สัญญาจ้าง  การกำกับ ฝึกซ้อม พิธีกร ซาวด์การแสดงประวัติศาสตร์
  สัญญาจ้าง  จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ
  สัญญาจ้าง  จ้างเหมาแต่งหน้า-ทำผมสำหรับนักแสดง
  สัญญาจ้าง  จ้างค่าอาหารนักแสดง
  สัญญาจ้าง  บุคคลภายนอกของสำนักปลัด

15 มิ.ย. 61

สัญญาจ้าง  โครงการซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ  โดยลงหินคลุกบริเวณภายในเขตเทศบาลจำนวน  4   แห่ง
  สัญญาจ้าง   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กลุ่มบ้านใหม่ทางทิศตะวันออกของวัดน้ำจั้น ชุมชนเขาสามยอด 7
   

2 ส.ค. 61

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ร.31 พัน 1 รอ)
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ร.31 พัน 3 รอ)
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ชุบศร)
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (กรมรบพิเศษที่ 3)
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (บ้านดงสวอง)
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับโรงเรียนบ้านดงสวอง
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับโรงเรียนวัดสระมะเกลือ
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (บ้านหนองบัวขาว)
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับโรงเรียนชุบศร
  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
   

28 ส.ค. 61

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข้ม

13 ก.ย. 61

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กปิดปากพักและฝารางระบายน้ำ
  สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ โดยลงหินคลุกบริเวณภายในเขาเขาสามยอด
   
14 ก.ย. 61 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยกรุณาแยก 3 ชุมชนเขาสามยอด 3
20 ก.ย. 61 สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) บ้านดงสวอง