สัญญาจ้างงบประมาณปี 2561

1 ต.ต 2560

สัญญาจ้างเลขที่   1/2561    รายละเอียดหน้าที่  1    หน้าที่  2    หน้าที่  3   หน้าที่  4    หน้าที่  5    หน้าที่  6
  สัญญาจ้างเลขที่   2/2561    รายละเอียดหน้าที่  1    หน้าที่  2    หน้าที่  3   หน้าที่  4    หน้าที่  5    หน้าที่  6
  สัญญาจ้างเลขที่   3/2561    รายละเอียดหน้าที่  1    หน้าที่  2    หน้าที่  3   หน้าที่  4    หน้าที่  5    หน้าที่  6
   

4 ธ.ค. 2560

สัญญาจ้างเหมายานพาหนะ  เอกสารแนบ
   

28 ธ.ค. 2560

สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ซอยศีลธรรม ช.10
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยนิลพานิช ซอย 4 แยกขวา ช. 28
  สัญญาจ้าง จัดทำวารสารฉบับรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
   

15 ม.ค. 61

สัญญาจ้าง  โครงการซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ โดยลงหินคลุมบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด
  สัญญาจ้าง  โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ปากซอยอรุณีเชื่อมท่อถนนหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ช.10
   
  สัญญาจ้าง  โครงการเช่าซุ้มเรือนไทย 7 หลัง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน
  สัญญาจ้าง  จ้างเหมาจัดทำสวนสุทธาสวรรย์ พระเจ้าเหา แวร์ซาย และที่ถ่ายรูปประชาสัมพันธ์
  สัญญาจ้าง  การกำกับ ฝึกซ้อม พิธีกร ซาวด์การแสดงประวัติศาสตร์
  สัญญาจ้าง  จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ
  สัญญาจ้าง  จ้างเหมาแต่งหน้า-ทำผมสำหรับนักแสดง
  สัญญาจ้าง  จ้างค่าอาหารนักแสดง