สัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ  2563
 

สัญญาจัดทำวารสาร

สัญญาจ้างทำหน้ากากอนามัย

สัญญาจ้างอุปกรณ์การแสดง

สัญญาจ้างเหมาจัดสถานที่

สัญญาจ้างบุคคลกำกับการแสดง
สัญญาจ้างทำฉากการแสดง
สัญญาจ้างแต่งหน้าทำผม
สัญญาจ้างชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ
สัญญาจ้างระบบแสง  เสียง
สัญญาจ้างจัดบทการแสดงระบบซาว์ด
สัญญาจ้างการแสดงนาฏศิลป์
สัญญาจ้างทำอาหารสำหรับนักแสดง

บันทึกตกลงจ้างเหมา กองช่าง จำนวน  17  ราย

บันทึกตกลงจ้างเหมา สำนักปลัด จำนวน  17  ราย

บันทึกตกลงจ้างเหมา กองคลังจำนวน  4  ราย

บันทึกตกลงจ้างเหมา กองการศึกษา จำนวน  42  ราย

บันทึกตกลงจ้างเหมา กองสวัสดิการ จำนวน  3  ราย

บันทึกตกลงจ้างเหมา กองแผน จำนวน  1  ราย

 
1.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยเมตตา ช.3
เป็นเงิน 960,000 บาท
2.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหมูทอง แยกซ้าย ช.31
เป็นเงิน  898,000 บาท
3.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนจอมพล ป.(ขยายผิวจราจร) ช.1
เป็นเงิน  2,890,000 บาท
4.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านดงชายเขา ซอย 3 ช.21
เป็นเงิน  540,000 บาท
5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านดงชายเขา ซอย 6 ช.21
เป็นเงิน  814,000 บาท
6.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านดงชายเขาหลักต่อจากเดิม ช.21
เป็นเงิน  560,000 บาท
7.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนภาย ในหมู่บ้าน กายสิทธิ์วิลล์ ช.28
เป็นเงิน  1,013,000 บาท
8.โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านโนนหัวช้างสายหลัก  ช.22
เป็นเงิน  579,000 บาท
9.โครงการก่อสร้างถนน แอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักหมู่บ้านน้ำจั้น  ช.7
เป็นเงิน  698,000 บาท
10.โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 เปิดเทอม2/2562
เป็นเงิน  534,325 บาท
11.โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ปิดเทอม2/2562
เป็นเงิน  160,297.50 บาท
12.โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ปิดเทอม2/2563
เป็นเงิน  534,325 บาท
13.โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ปิดเทอม2/2563
เป็นเงิน  160,297.50 บาท
14.โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.4 ปิดเทอม1/2563
เป็นเงิน  335,335 บาท
15.โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.4 ปิดเทอม2/2562
เป็นเงิน  100,600.50 บาท
16.โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.4 ปิดเทอม1/2563
17.โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.4 ปิดเทอม1/2563
 
 
 
 
 
สัญญาจ้างงบประมาณปี 2562
 
   
จ้างเหมายานพาหนะปรับอากาศไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 9 คัน
จัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านลพบุรีวิลล์ ซอย 5 และ ซอย 7 ช. 6
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทางเข้าหมู่บ้านเขาสามยอดพัฒนา ช.20และ 21
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายหลักหมู่บ้านเอราวัณนคร ช. 31
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีตบ้านน้อยพัฒนา ซอย 1 และ ซอย 3 ช. 9
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองยุง
ก่อสร้าง ค.ส.ล. ซอยหลังหมู่บ้านบานเย็น
ก่อสร้าง คสล.ซอยร่มฉัตร
ราคากลางเครื่องเสียงติดหอประชุม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสาร 12 ที่นั่ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ร.31 พัน 3 รอ.)
ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง เทศบาลเมืองเขาสามยอด
ราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
โครงการจ้างเหมาการแสดงนาฏศิลป์
โครงการจ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมประดับตกแต่งสถานที่และประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับสถานที่
โครงการจ้างเหมาจัดอาหารสำหรับนักแสดงและผู้ที่เกี่ยวข้อง
โครงการจ้างเหมาแต่งหน้า / ทำผมนักแสดง
โครงการจ้างเหมาจัดชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ
โครงการจ้างเหมาจัดทำฉากการแสดงและกำกับควบคุมการแสดง
โครงการจ้างเหมาบุคคลกำกับการแสดง  การฝึกซ้อม และพิธีกร
โครงการจ้างเหมาจัดบทการแสดงระบบซาวด์ บันทึกเสียงพูด ดนตรี เพลง เอฟเฟค
จัดซื้อนมกล่อง ศพด. กรม 3
จัดซื้อนมกล่อง ศพด. ชุบศร
จัดซื้อนมกล่องศพด. ดงสวอง
จัดซื้อนมกล่อง ศพด. ร.31พัน 3รอ.
จัดซื้อนมกล่อง หนองบัวขาว
จัดซื้อนมกล่อง สพฐ.ชุบศร

สัญญาโครงการก่อสร้าง ซอยคณิตศาสตร์บ้านครูต๋อง ช. 28

มกราคม 62

โครงการจ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้ประดับปรับปรุงภูมิทัศน์

 
 
สัญญาจ้างงบประมาณปี 2561
   
  งบปี  2561

1 ต.ต 2560

สัญญาจ้างเลขที่   1/2561    รายละเอียดหน้าที่  1    หน้าที่  2    หน้าที่  3   หน้าที่  4    หน้าที่  5    หน้าที่  6
  สัญญาจ้างเลขที่   2/2561    รายละเอียดหน้าที่  1    หน้าที่  2    หน้าที่  3   หน้าที่  4    หน้าที่  5    หน้าที่  6
  สัญญาจ้างเลขที่   3/2561    รายละเอียดหน้าที่  1    หน้าที่  2    หน้าที่  3   หน้าที่  4    หน้าที่  5    หน้าที่  6
   

4 ธ.ค. 2560

สัญญาจ้างเหมายานพาหนะ  เอกสารแนบ
   

28 ธ.ค. 2560

สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ซอยศีลธรรม ช.10
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยนิลพานิช ซอย 4 แยกขวา ช. 28
  สัญญาจ้าง จัดทำวารสารฉบับรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
   

15 ม.ค. 61

สัญญาจ้าง  โครงการซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ โดยลงหินคลุมบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด
  สัญญาจ้าง  โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ปากซอยอรุณีเชื่อมท่อถนนหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ช.10
   
  สัญญาจ้าง  โครงการเช่าซุ้มเรือนไทย 7 หลัง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน
  สัญญาจ้าง  จ้างเหมาจัดทำสวนสุทธาสวรรย์ พระเจ้าเหา แวร์ซาย และที่ถ่ายรูปประชาสัมพันธ์
  สัญญาจ้าง  การกำกับ ฝึกซ้อม พิธีกร ซาวด์การแสดงประวัติศาสตร์
  สัญญาจ้าง  จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ
  สัญญาจ้าง  จ้างเหมาแต่งหน้า-ทำผมสำหรับนักแสดง
  สัญญาจ้าง  จ้างค่าอาหารนักแสดง
  สัญญาจ้าง  บุคคลภายนอกของสำนักปลัด

15 มิ.ย. 61

สัญญาจ้าง  โครงการซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ  โดยลงหินคลุกบริเวณภายในเขตเทศบาลจำนวน  4   แห่ง
  สัญญาจ้าง   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กลุ่มบ้านใหม่ทางทิศตะวันออกของวัดน้ำจั้น ชุมชนเขาสามยอด 7
   

2 ส.ค. 61

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ร.31 พัน 1 รอ)
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ร.31 พัน 3 รอ)
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ชุบศร)
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (กรมรบพิเศษที่ 3)
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (บ้านดงสวอง)
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับโรงเรียนบ้านดงสวอง
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับโรงเรียนวัดสระมะเกลือ
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (บ้านหนองบัวขาว)
  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2561 สำหรับโรงเรียนชุบศร
  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
   

28 ส.ค. 61

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข้ม

13 ก.ย. 61

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กปิดปากพักและฝารางระบายน้ำ
  สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ โดยลงหินคลุกบริเวณภายในเขาเขาสามยอด
   
14 ก.ย. 61 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยกรุณาแยก 3 ชุมชนเขาสามยอด 3
20 ก.ย. 61 สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) บ้านดงสวอง