นวัตกรรม เรื่อง

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผู้คิดค้น
การจัดทำคู่มือการติดต่อราชการและการปฏิบัติงานของชุมชน

สำนักปลัด

30,000

นายณรงค์  ศรีธรรมา

สุขสันต์วันเกิด (Happy Birthday)

สำนักปลัด

30,000

นางจันทร์เพ็ญ  นนทนาคร

ทำตู้ลำโพงคอมพิวเตอร์จากกะลามะพร้าว

สำนักปลัด

600

นายเกื้อกูล  โคตะสิน

จัดตั้งศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน โดยมี

สำนักปลัด

-

นายบรรจง ภูนานมา

  คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ทำงาน      
เป็นการจัดทำหนังสืออาลัยในการจากไปเพื่อแสดงความเสียใจ

สำนักปลัด

-

นางศุภามาศ นิลวัตถา

  ไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิต      
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ของเทศบาลเมือง

กองคลัง

- นางจรรยงค์  ธราสิทธิ์
  เขาสามยอด update      
ลดกลิ่นเหม็นในถังขยะ

กองสาธารณสุขฯ

- นายเกียรติศักดิ์  จำปาทอง
ศูนย์บริบาลสัตว์เทศบาลเมืองเขาสามยอด update

กองสาธารณสุขฯ

-

นายศราวุธ  มณีวงศ์

       

นางสาวสุฑาพร  สุดตาสอน

       

นางสาวนิสารัตน์  สุขดี

       

นางสาวพิมพ์ชนก  อินทร์ประสิทธิ์

เผยแพร่กฎหมายสัปดาห์ละฎีกา กองวิชาการและแผนงาน

1,000

นายอภิศักดิ์  มะลิงาม

น้ำจั้นโฮมสเตย์  update กองวิชาการและแผนงาน 20,000 นางชุติกาญจน์ วงษ์ธรรมศักดิ์
ประชุมประชาคมเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน กองวิชาการและแผนงาน 3,500 นางสาววันเพ็ญ เปรมมาก
  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  << โครงการ >>      
  << เอกสารประกอบนวัตกรรม >>  update      
การจัดตั้งกลุ่มชมรมกลุ่มอาชีพในตำบลเขาสามยอด กองวิชาการและแผนงาน -

นางสาววันเพ็ญ เปรมมาก

  << เอกสารประกอบนวัตกรรม >>  update      
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและดนตรี-นาฏศิลป์ กองการศึกษาฯ 1,500 นางภัทราพร  มีสวัสดิ์
  << บทเพลง >> update      
เทคนิคแม่แบบในการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของ กองการศึกษาฯ - นางสาววนิดา  บุญศิลป์
  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล update      
คติชนคนเขาสามยอดออนไลน์ update กองการศึกษาฯ 8,000 นางสาวพิมพ์ชนก  อินทร์ประสิทธิ์
Kid ID Card update กองการศึกษาฯ 5,500 นางสาวสุภารัตน์  จิตรเกิด
รำโทนเขาสามยอด update

กองการศึกษาฯ

27,000

นางสาวเสาวภาคย์ สนิทจันทร์

ธนาคารขยะ กองการศึกษาฯ - นางสุพัชนี  โพธิ์ช่วย
ลานกีฬารอลูก กองการศึกษาฯ 1,000 นางพยงค์  สนิทจันทร์
นิทานคณิตศาสตร์ กองการศึกษาฯ - นายภานุมาศ  เอี่ยมอ่องกิจ
การประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากขยะรีไซเคิล update กองการศึกษาฯ - นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
ส่งความสุขถึงบ้าน พร้อมประสานการศึกษา update กองการศึกษาฯ 4,000 นางสาวมลฤดี  ศรีสะอาด
การทำผ้าเอี๊ยมกันเปื้อนจากถุงนม update กองการศึกษาฯ 6,000 นางนิตยา  วงษ์หนองแวง
         

จัดทำและพัฒนาโดย
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เทศบาลเมืองเขาสามยอด
104/17-19 ถนนนเรศวร ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
0-3662-7249  แฟกซ์ 0-3662-7248  E-mail : khaosamyod@hotmail.com