:::  เสียภาษีช่วยรัฐ  พัฒนาบ้านเมือง  :::
ประกาศฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด

   เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2557 ถึงปี 2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

   เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่มีป้ายในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2560 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

  เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งอยู่ในเขตตำบลเขาสามยอด อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560

            ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

  เรื่อง กำหนดทำเลการประเมินค่ารายปีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

 
นางวราภรณ์  เริงใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
banner กรมธนารักษ์banner กรมศุลกากร
banner สำนักงานเศรษฐกิจการคลังbanner สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สถาบันคุ้มครองเงินฝากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555:  หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ ประโยชน์  รายละเอียดโครงการในภาคต่างๆ  ความจำเป็นที่ต้องกู้เงิน คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และการติดตามโครงการไทยเข้มแข็งbanner สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
banner กรมบัญชีกลางช่วยชาติฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโลก  โดยสำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน กระทรวงการคลัง(ศอก.นส.)banner กรมสรรพสามิต
banner กรมสรรพากรกลุ่มงานป้องปรามการเงินนอกระบบ
banner สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังbanner สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ข้อมูลทั่วไป ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
  ข้อมูลทั่วไป   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงิน   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  โครงสร้างบุคลากร        รายรับ ปีงบประมาณ 2553 , ประจำปี 2554   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี   งบรายรับ-ายจ่ายตามงบประมาณ   รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
 คู่มือประชาชน         ประจำปี 2553 , ประจำปี 2554  
ฝ่ายพัฒนารายได้

ผลงาน/โครงการ

CAR Score

  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี

ปีงบประมาณ 2552

 
  การสร้างแรงจูงใจในการเสียภาษี   โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี  
  วิธีการติดต่อชำระภาษี   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

PMQA

  ขั้นตอนการยื่นแบบประเมิน ฯ

ปีงบประมาณ 2553

 
  แผนผังแสดงขั้นตอน   โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ฯ  
  ประชุมการประเมินค่ารายปี   โครงการฝึกอบรมการนำฐานข้อมูลแผนที่ภาษีฯ

แผนการดำเนินงาน

  ผลการปฏิบัติงานตาม

  โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่  
  โครงการออกหน่วยบริการรับชำระภาษี        โครงการ     ภาพกิจกรรม  

  เปรียบเทียบจำนวนรายชำระภาษี

  สรุปโครงการเขาสามยอดเคาน์เตอร์เซอร์วิส

 

       3 ประเภท

  สรุปโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  

  เปรียบเทียบรายได้ภาษี 3 ประเภท

  สรุปโครงการให้บริการรับชำระภาษีและ

 
         ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกเวลาราชการ  
    สรุปโครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
         รายได้  
    สรุปโครงการฝึกอบรมการนำฐานข้อมูลแผนที่  
         ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
    สรุปโครงการลดขั้นตอน  
    สรุปโครงการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่  
         ในข่ายต้องชำระภาษี  
 

 จัดทำและพัฒนาโดย
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด
104/17-19 ถนนนเรศวร ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-627377  แฟกซ์ 036-627377
E-mail : khaosamyod@hotmail.com