สนใจสามารถติดต่อได้ที่กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด 036-776205

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลงวันที่

เรื่อง

   
   
   
21 กุมภาพันธ์ 60  เรื่อง  จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  รายละเอียด  1     2     3    4   
22 พฤศจิกายน 59  เรื่อง   การกำหนดราคากลาง  จำนวน  6  โครงการ  รายละเอียด     1      2       3      4      5      6
    เรื่อง    สอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้งจำนวน   3   รายการ  รายละเอียด  1    2    3  
24  มิถุนายน  59   เรื่อง    สอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้งจำนวน   3   รายการ   1    2    3  **( ยกเลิกประกาศ)**
พฤษภาคม  59  เรื่อง    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยราชภัฎเทพสตรี  รายละเอียด  1   2   3  4
19  เมษายน  59  เรื่อง    จัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนและผู้ด้อยโอกาสประจำปี 2559    รายละเอียด   1    2     3    4
14  มกราคม  59  เรื่อง    จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายภายในตำบลเขาสามยอด  รายละเอียด  1  2  3  4
ปี 2559  
   

27 พฤศจิกายน 58

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านสมศรีเอราวัณ
 ชุมชนเขาสามยอด 1
 เอกสารแนบ  1   2   3  4

27 พฤศจิกายน 58

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย วิไลใจดี (บ้านพลตรีประจวบ  วิไลเนตร)
 ชุมชนเขาสามยอด 10  เอกสารแนบ 1   2   3  4

9 พฤศจิกายน 58

 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องเก็บของ และก่อสร้างลานออกกำลังกายของ
         สถานีอนามัยเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด  เอกสารแนบ  1   2   3   4   5   6  7   8  

2พฤศจิกายน 58  เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ของสถานีอนามัย   เพิ่มเติม
2พฤศจิกายน 58  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ช.8   เพิ่มเติม
13 ตุลาคม 58  เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะเทศบาลเมืองเขาสามอด   รายละเอียดเพิ่มเติม 1 2
กันยายน 58  เรื่อง สอบราคาถยนต์บรรทุกดีเซล จำนวน  2  คัน  รายละเอียดเพิ่มเติม
8 กันยายน 58  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำจากบ้านเลขที่ 172 ถึงบ้านเลขที่ 173
ชุมชนเขาสามยอด  22    รายละเอียดเพิ่มเติม
8 กันยายน 58  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยอ่อนนุช  ท้ายซอยตรง ชุมชนเขาสามยอด  1    รายละเอียดเพิ่มเติม
8 กันยายน 58  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยอ่อนนุช  ซอย  5  ชุมชนเขาสามยอด  1    รายละเอียดเพิ่มเติม
10 สิงหาคม  58 เรื่อง  โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางเชื่อมซอยศรีละโว้ 1-2 ด้านทิศตะวันออก
ข้างบ้าน ร.ต.ระจวบ    สุภักดี    ชุมชนเขาสามยอด  14  รายละเอียดเพิ่มเติม 1   2     3   4   5   6    7  8  9 
 10  11   12    
10 สิงหาคม  58 เรื่อง  โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้านนายณรงค์  บุษบา ชุมชนเขาสามยอด 8
  รายละเอียดเพิ่มเติม1  2   3   4   5   6    7    8    9   10   11   12    
10 สิงหาคม  58 เรื่อง  โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยอนันตโชค ชุมชมเขาสามยอด 20 
 รายละเอียดเพิ่มเติม 1  2  3  4  5  7  8   9  10   11   12  
10 สิงหาคม  58 เรื่อง  โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยจิตตสุภา (แยกสามปอ) ชุมชนเขาสามยอด 18
 รายละเอียดเพิ่มเติม1  2   3  4  5  7  8   
10 สิงหาคม  58 เรื่อง  โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเลขที่ 8/3 ถึงบ้านเลขที่ 64/4 ถนนจัดสรร 14
ชุมชนเขาสามยอด  14   รายละเอียดเพิ่มเติม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
10 สิงหาคม 58 เรื่อง  โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงชายเขา ซอย 5 ชุมชนเขาสามยอด 21
  รายละเอียดเพิ่มเติม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
10 สิงหาคม  58 เรื่อง  โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยผู้ใหญ่บุญรอด ชุมชนเขาสามยอด 12
รายละเอียดเพิ่มเติม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  
10 สิงหาคม 58 เรื่อง  โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนหัวช้าง(ทางแยกซอย 3) ชุมชนเขาสามยอด 22
  รายละเอียดเพิ่มเติม1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   
8 กรกฎาคม 58 เรื่อง  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ ของฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง  รายละเอียดเพิ่มเติม   
8 กรกฎาคม 58 เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยกรุณา(ช่วงที่ 1) จากปากซอยกรุณาถึงปากซอยหมู่บ้านสุขรวย ช.3
  รายละเอียดเพิ่มเติม   
26 มิถุนายน 58 เรื่อง  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสถานีอนามัยเขาสามยอด  รายละเอียดเพิ่มเติม    รายละเอียดเพิ่มเติม 2
26 มิถุนายน 58 เรื่อง  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ   รายละเอียดเพิ่มเติม  รายละเอียดเพิ่มเติม 2 
26 มิถุนายน 58 เรื่อง  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสถานีอนามัยเขาสามยอดรายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม 2
26 มิถุนายน 58 เรื่อง  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์จำนวน 12 รายการสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
รายละเอียดเพิ่มเติม
26 มิถุนายน  58 เรื่อง  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
รายละเอียดเพิ่มเติม
9  เมษายน 58 เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558  
22 มกราคม 58 เรื่อง  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. และปรับปรุง ถนน คสล. จำนวน  6  โครงการ พร้อมป้ายโครงการ   รายละเอียดเพิ่มเติม   
  ปี   2557
22 ธันวาคม 57 เรื่อง โครงการจัดซื้อจ้างเหมาจัดทำป้ายซอยในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอดพร้อมติดตั้ง
25 พฤศจิกายน 57 เรื่อง จ้างเหมารถปรับอากาศจำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน  2  คัน เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้    รายละเอียดเพิ่มเติม 1
11  พฤศจิกายน 57 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้าง และกำหนดราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
  รายละเอียดเพิ่มเติม1    รายละเอียดเพิ่มเติม2   
17 ตุลาคม 57 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอดเขาสามยอด 1   แบบตอกเสาเข็ม
  รายละเอียด  
17 ตุลาคม 57 เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 แบบตอกเสาเข็ม
  รายละเอียดเพิ่มเติม1   รายละเอียดเพิ่มเติม 2  
13 ตุลาคม 57 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะเทศบาลเมืองเขาสามยอด   รายละเอียดเพิ่มเติม
13 ตุลาคม 57 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด      รายละเอียดเพิ่มเติม
13 ตุลาคม 57 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเขาสามยอด   รายละเอียดเพิ่มเติม
30 กันยายน 57 รื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขาสามยอด ชุมชนเขาสามยอด 8 รายละเอียดเพิ่มเติม
8 กันยายน 57 เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขาสามยอด ชุมชนเขาสามยอด 8 รายละเอียดเพิ่มเติม
  ปี 2556
19 สิงหาคม 56 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) , อุปกรณ์ควบคุมและจัดซื้อโทรทัศน์สีขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว
  พร้อมระบบสำหรับใช้ในการเรียนการสอนในปีกรศึกษา 2556 สำหับโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา  รายละเอียดเพิ่มเติม
3 กรกฎาคม 56 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานีอนามัยเทศบาลเมืองเขาสามยอด รายละเอียดเพิ่มเติม
3 กรกฎาคม 56 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรั้วสถานีอนามัยเทศบาลเมืองเขาสามยอด
19 มิถุนายน 56 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 10 รายการ รายละเอียดครุภัณฑ์
29 เมษายน 56 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน
29 เมษายน 56 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
29 เมษายน 56 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์
4 กรกฎาคม 55 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ สำหรับโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา
17 พฤษภาคม 55 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 ประเภท สำหรับสถานีอนามัยเทศบาลเมืองเขาสามยอด
17 พฤษภาคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้านพานทองกับซอยปราโมทย์ ชุมชนเขาสามยอด 3
17 พฤษภาคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งสวนสุขภาพสถานีอนามัยเทศบาลเมืองเขาสามยอด
17 พฤษภาคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานีอนามัยเทศบาลเมืองเขาสามยอด
17 พฤษภาคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ณ สถานีอนามัยเทศบาลเมืองเขาสามยอด
17 พฤษภาคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ ซอยทางเข้าวัดป่าสามัคคีธรรม (วัดโนนหัวช้าง) ชุมชนเขาสามยอด 22
17 พฤษภาคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านเลขที่ 4/2 ถึง บ้านเลขที่ 24/2 ชุมชนเขาสามยอด 11
17 พฤษภาคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ณ สถานีอนามัยเทศบาลเมืองเขาสามยอด
17 เมษายน 55 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องเสียงแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา
17 เมษายน 55 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้เรียนหนังสือเด็กนักเรียนชั้นประถม จำนวน 80 ชุด
17 เมษายน 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยมิตรสัมพันธ์ สุดซอยเชื่อมซอยหลัก ชุมมชนเขาสามยอด 18
17 เมษายน 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จิตตสุภา ซอย 10 บ้านเลขที่ 88/86 ถึง บ้นา ร.ต.เฉลิม ชุมมชนเขาสามยอด 18
17 เมษายน 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จิตตสุภา ซอย 11 บ้านเลขที่ 97/3 ถึง บ้านเลขที่ 99/102 ชุมชนเขาสามยอด 18
17 เมษายน 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านวีนัส ชุมชนเขาสามยอด 31
17 เมษายน 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณบ่อขยะ เทศบาลเมืองเขาสามยอด หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลชุบศร
29 มีนาคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยมิตรสัมพันธ์ แยกซ้าย ซอย 2 ชุมชนเขาสามยอด 18
29 มีนาคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยจิตตสุภา (สุดบ้านผาสุข) ชุมชนเขาสามยอด 18
29 มีนาคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยมิตรสัมพันธ์ ซอย 1 ชุมชนเขาสามยอด 18
29 มีนาคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านบานเย็น ซอย 1 ช่วง 2 ชุมชนเขาสามยอด 20
29 มีนาคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านวันเฉลิม ซอย3 ชุมชนเขาสามยอด31
29 มีนาคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านวันเฉลิม ซอย4 ชุมชนเขาสามยอด31
29 มีนาคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านวันเฉลิม ซอย5 ชุมชนเขาสามยอด31
29 มีนาคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองทาสี ชุมชนเขาสามยอด 2
29 มีนาคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยพิมพา ชุมชนเขาสามยอด 2
13 มีนาคม 55 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อผ้าขนหนู ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ
13 มีนาคม 55 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถังพลาสติก ขนาด 30 ลิตร พร้อมฝาปิด ตามโครงการคืนถังขยะลดภาวะโลกร้อน
13 มีนาคม 55 เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน สื่อการศึกษา และเครื่องแต่งกายนักเรียน
13 มีนาคม 55 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
13 มีนาคม 55 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 34 เครื่อง
30 มกราคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ซับเมรอส์ซิเป้ลปั๊ม) บ้านสามยอดพัฒนา
30 มกราคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถดับเพลิง บริเวณอาคารป้องกันสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขาสามยอด
30 มกราคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายหล่ำ ไปทางวัดหนองบัวขาว ชุมชนเขาสามยอด 11
30 มกราคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสามยอดพัฒนา (ดงชายเขา) ชุมชนเขาสามยอด 21
30 มกราคม 55 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หน้าอาคารป้องกันภัยฯ ชุมชนเขาสามยอด 8
21 ธันวามคม 54 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าวัดสระมะเกลือ ชุมชนเขาสามยอด 2
21 ธันวามคม 54 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อบูรณะปรับปรุงผิวจราจรถนนสายสามแยกวัดพระบาทน้ำพุ - หลังศอว.ศอพท. ชุมชนเขาสามยอด 29,34 หม่ที่ 2 - หมู่ที่ 5
21 ธันวามคม 54 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อบูรณะปรับปรุงผิวราจรถรรสายบ้านหนองบัวขาว - วัดพระบาทน้ำพุ (ช่วนที่2) ชุมชนเขาสามยอด 8,9 หมู่ที่ 5
21 ธันวามคม 54 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกีตรติพร้อมติดตั้ง ตำบลเขาสามยอด
15  สิงหาคม 54 เรื่อง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดี่ยว คสล. (ออมสิน)
19 กรกฏาคม 54 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
24 มิถุนายน 54 เรื่อง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พหลโยธิน (ฝั่งขวาทาง)
24 มิถุนายน 54 เรื่อง ก่อสร้างระบบประปา ที่กองพันทหารราบที่ 3
24 มิถุนายน 54 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยวิไลใจดี
24 มิถุนายน 54 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยสังวาลย์ 3 (แยกขวา)
24 มิถุนายน 54 เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายในกองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1
9 พฤษภาคม 54 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำ
9 พฤษภาคม 54 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายหล่ำ
9 พฤษภาคม 54 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู
9 พฤษภาคม 54 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิไลใจดี ซอย 1
9 พฤษภาคม 54 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิไลใจดี ซอย 1
9 พฤษภาคม 54 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ซอยอรุณี2
9 พฤษภาคม 54 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ซอยอรุณี
9 พฤษภาคม 54 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างขยายถนน คสล.ซอยศรีละโว้ 4
9 พฤษภาคม 54 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยภู่บางชัย
11  เมษายน 54 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ทองพัฒนา - บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 4
11  เมษายน 54 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อผ้าม่าน
11  เมษายน 54 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อจอภาพ
15 มี..54

เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน  จำนวน  ๑๗  รายการ

 

สำหรับนักเรียนโรงเรียนเขาสามยอดวิทยาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  ๕  ศูนย์

15 มี..54 เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อผ้าขนหนูให้กับผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  จำนวน  ๑,๙๐๐  ผืน
24 มีนาคม 54 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างุรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยร้านหมออ้วน
24 มีนาคม 54 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างุถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยทองสา (หลังไฟฟ้า)
24 มีนาคม 54 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างุถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยพัฒนา
24 มีนาคม 54 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างุถนน คสล. ซอยภู่บางชัย
24 มีนาคม 54 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างุถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยร่วมสุข
28 มกราคา 54 เรื่อง จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้ดิน
28 มกราคา 54 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ชมชน 16 ซอยสังวาล
28 มกราคา 54

เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ชมชน 16

10 ...54

เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ ชุด

10 ...54 รื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (สี่แยกเอราวัณ) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสามยอด
10 พ.ย.53 รื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา หมู่ที่ 4
10 พ.ย.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา หมู่ที่ 4
10 พ.ย.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา หมู่ที่ 4
10 พ.ย.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว (ลวดหนาม) และประตูโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา หมู่ที่ 4
10 พ.ย.53 เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์บรรทุกดีเซล (แบบดับเบิ้ลแค็บ) เพื่อมาใช้ในราชการ
1 ก.ย.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง บริเวณซอยแยกจากถนนนเรศวร หมู่ที่ 1 ต.เขาสามยอด จำนวน 5 จุด
1 ก.ย.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ หมู่ที่ 5 ต.เขาสามยอด จำนวน 8 จุด
1 ก.ย.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางถนนในบ่อทิ้งขยะเทศบาลเมืองเขาสามยอด บริเวณหมู่ที่ 3 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
1 ก.ย.53 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างร้านค้าชุมชนบ้านหนองบัวขาว (ชุมชนเขาสามยอด 8)
19 พ.ค.53 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุของใช้สำหรับเด็ก จำนวน 3 รายการ
19 พ.ค.53 เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน สื่อการศึกษา เครื่องแต่งกายนักเรียน สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปี 2553
4 พ.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำคันดินถมบดอัดเรียงหินยาแนวบริเวณถนนบ้านหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ (เยื้องประตู ศอว.) หมู่ที่ 5
4 พ.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ระบายน้ำชนิดช่องเดี่ยวบริเวณถนนบ้านหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ (เยื้องประตู ศอว.) หมู่ที่ 5
11 พ.ค.53 เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาขุดสระเก็บกักน้ำบริเวณพื้นที่
  กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ หมู่ที่ 1
16 มี.ค.53 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 26 รายการ ตามโครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา เพื่อส่งเสริมและ
  สนับสนุนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา
16 มี.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ริมถนนเอราวัณ-บ้านน้ำจั้น ณ ซุ้มประตูวัด หมู่ที่ 2
16 มี.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงสูง 12 เมตร ณ โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา หมู่ที่ 4
16 มี.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ชาย/หญิง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด 8 ห้อง จำนวน 1 หลัง ณ
  โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา หมู่ที่ 4
16 มี.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว กำแพง และประตูเหล็ก ณ โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา หมู่ที่ 4
16 มี.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา หมู่ที่ 4
10 มี.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 6
10 มี.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสุดทางซอยจิตตสุภา หมู่ที่ 6
10 มี.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสุดทางซอยมิตรสัมพันธ์เลี้ยวขวาไปทางจิตตสุภา หมู่ที่ 3
10 มี.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยศรีละโว้ 4 แยก 3 หมู่ที่ 4
25 ก.พ.53 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อของที่ระลึกและของชำร่วยให้ผู้สูงอายุในเขตตำบลเขาสามยอดเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
25 ก.พ.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยสังวาลย์แยก 5 หมู่ที่ 4
25 ก.พ.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิไลใจดี แยกขวา หมู่ที่ 4
25 ก.พ.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเอราวัณ 7 หมู่ที่ 1
25 ก.พ.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ทางเชื่อมซอยหมู่บ้านปรางค์อรุณ หมู่ที่ 4
25 ก.พ.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขยายถนนศรีละโว้ 3 (แยก 4) หมู่ที่ 4
25 ก.พ.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านสองหลัง หมู่ที่ 6
12 ก.พ.53 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์
12 ก.พ.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยพานิชย์พันธ์ หมู่ที่ 1
12 ก.พ.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยทนายเนย หมู่ที่ 1
12 ก.พ.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำเชื่อมซอยสังวาล-ซอยร่วมฤดี หมู่ที่ 5
12 ก.พ.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยพระยาพิชัยดาบหัก 4 หมู่ที่ 6
29 ม.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา หมู่ที่ 4
26 ม.ค.53 เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง เพื่อมาใช้ในราชการ
26 ม.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามเด็กเล่นภายในบริเวณหมู่ที่ 6
26 ม.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านบานเย็น ซอย 1 (แยกซ้าย) หมู่ที่ 6
26 ม.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1
26 ม.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1
26 ม.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยโพธิ์ทอง (แยกขวา) หมู่ที่ 1
26 ม.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หนองหมื่นสุดบ้านนายพเยาว์ หมู่ที่ 4
26 ม.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านปรางค์อรุณ ซอย 2 เชื่อมซอย 3 หมู่ที่ 4
26 ม.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยจิตตสุภาแยกสามปอ หมู่ที่ 5
6 ม.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยสารวัตร หมู่ที่ 4
6 ม.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยพันโทเขียว (ซอยรัตนพล) หมู่ที่ 4
6 ม.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7
16 ธ.ค.52 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยจิตตสุภา ถึงซอยมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 6
16 ธ.ค.52 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์ทองพัฒนา ถึงบ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 4
6 ธ.ค.52 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ 11 ชุด
3 ธ.ค.52 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำปฏิทินแขวนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปี พ.ศ.2553
3 ธ.ค.52 เรื่อง จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 4 ห้อง (ชาย 2 ห้อง หญิง 2 หญิง) จำนวน 1 คัน
12 ต.ค.52 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดี่ยว คสล. ถนนหน้าหมู่บ้านปรางค์อรุณ หมู่ที่ 4
12 ต.ค.52 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้าทางเข้าวัดหนองบัวขาวถึงหน้าหมู่บ้านปรางค์อรุณ หมู่ที่ 4
28 ก.ย.52 เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง  เลขที่ E 5/2552 
  รายชื่อผู้ชนะการประมูล
8 ก.ย.52 เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายจอมพล ป. - บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1 เลขที่ E 3/2552
8 ก.ย.52 เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชภัฏเทพสตรี 2 หมู่ที่ 1 เลขที่ E 4/2552
19 ส.ค.52 รื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2552    รายชื่อผู้ชนะการประมูล
19 ส.ค.52 เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2552    รายชื่อผู้ชนะการประมูล
30 ก.ค.52 เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (สน.ศท.อนุบาล 8) จำนวน 1 หลัง
30 ก.ค.52 เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (สน.ศท.4/12) จำนวน 1 หลัง
29 เม.ย.52 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุของใช้สำหรับเด็กเล็ก จำนวน 10 รายการ
29 เม.ย.52 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน จำนวน 22 รายการ
29 เม.ย.52 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการ
29 เม.ย.52 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 24 รายการ
29 เม.ย.52 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุหลังคาศาลาเอนกประสงค์วัดดงสวอง จำนวน 4 รายการ
29 เม.ย.52 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนในซอยต่างๆ ของตำบลเขาสามยอด จำนวน 9 ซอย
29 เม.ย.52 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ หมู่ที่ 1, 5 และ 6
29 เม.ย.52 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
29 เม.ย.52 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
2 ก.พ.52 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงชั้นล่างสถานีอนามัยเขาสามยอด และจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ
11 ธ.ค.51  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนในซอยต่างๆ ของตำบลเขาสามยอด จำนวน 4 ซอย
   เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน 37 รายการ
30 ต.ค.51  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบถังแรงดันพร้อมระบบควบคุมไฟฟ้าขยายเขตท่อเมนประปาและติดตั้งจุดบริการประปาหัว
  จ่ายดับเพลิง  หมู่ที่ 1, 5, 6
27 พ.ค. 2551 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน (สี่แยกเอราวัณ) หมู่ที่ 1 ต.เขาสามยอด
11 ต.ค. 49   เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน  จำนวน  20  เครื่อง
11  ต.ค.  49   เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อเมล็ดทานตะวันเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบลเขาสามยอด
11  ต.ค.  49   เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเขาสามยอดวิทยาหมู่ที่  1  ตำบลเขาสามยอด
11 ต.ค. 49   เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบล
24 ม.ค. 50   เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนายหล่ำข้างวัดหนองบัวขาว หมู่ที่  5  ตำบลเขาสามยอด
24 ม.ค. 50   เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยรัตนพลซอย 2 (ขวา) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามยอด
12 เม.ย. 50   เรื่อง  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมา ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนนเรศวร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3016)
18  เม.ย. 50   เรื่อง  สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  หมู่ที่  1  ตำบลเขาสามยอด
18  เม.ย. 50   เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยสารวัตรซอย 1(แยกซ้าย) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามยอด
28 ก.ย. 50   เรื่อง  ยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

15 ม.ค.51

เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างระบบน้ำประปา หมู่ที่ 1,5,6 ตำบลเขาสามยอด

15 ม.ค.51

เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (สน./สท.8/200) จำนวน 1 หลัง  หมู่ที่ 2 ตำบลเขาสามยอด