งานนิติการ

 
& สรุปคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552  เรื่อง ทางจำเป็น
  -  เผยแพร่กฎหมาย  เรื่อง  ทางจำเป็น  
  สัปดาห์ที่ คำพิพากษาฎีกาที่ 404/2536   สัปดาห์ที่ คำพิพากษาฎีกาที่ 4354/2528
  สัปดาห์ที่ คำพิพากษาฎีกาที่ 816/2536   -  สัปดาห์ที่ คำพิพากษาฎีกาที่ 2451/2532
   
& สรุปคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายประจำเดือนมีนาคม 2552  เรื่อง การครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
      ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิย์
  -  มาตรา 1382  
  -  สัปดาห์ที่ 1  คำพิพากษาฎีกาที่ 344/2534   -  สัปดาห์ที่ 3  คำพิพากษาฎีกาที่ 1052/2534
  -  สัปดาห์ที่ 2  คำพิพากษาฎีกาที่ 1055/2534   -  สัปดาห์ที่ 4  คำพิพากษาฎีกาที่ 2560/2534
   
& สรุปคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับกฎหมาย ประจำเดือนเมษายน 2552
& สรุปคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับกฎหมาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2552
& สรุปคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับกฎหมาย ประจำเดือนมิถุนายน 2552
& สรุปคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับกฎหมาย ประจำเดือนกรกฎาคม 2552
&   เผยแพร่กฎหมาย เรื่อง พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 ประจำเดือนสิงหาคม 2552
&   เผยแพร่กฎหมาย เรื่อง พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ.2524
&   เผยแพร่กฎหมาย เรื่อง มอบอำนาจ ประจำเดือนตุลาคม 2552
&   เผยแพร่กฎหมาย เรื่อง การปลูกสร้างอาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552
&   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่อง นิติกรรม

&   พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

&   เผยแพร่กฎหมาย  เรื่อง  การบุกรุกที่ดินของผู้อื่น

&   กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

&   กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เรื่อง  ละเมิด
& เผยแพร่กฎหมายเรื่องการกู้ยืมเงิน ประจำเดือนกรกฏาคม 2553
& เผยแพร่กฎหมายเรื่องการกู้ยืมเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2553
& เผยแพร่กฎหมายเรื่องการกู้ยืมเงิน ประจำเดือนกันยายน 2553
& การขอรับเงินค่าตอบแทนฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2553
& การขอรับเงินค่าตอบแทนฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2553
& การขอรับเงินค่าตอบแทนฯ ประจำเดือนกันยายน 2553