งานบุคลากร

   
คำสั่ง 0302552  
คำสั่ง 052553  
ประกาศ 092551  
ประกาศ 072552  
แผนพัฒนา 3 ปี  
แผนบุคลากร 2552  
ทะเบียนประวัติ  

โครงสร้างบุคลากรเทศบาลเมืองเขาสามยอด

แผนพัฒนาบุคลากร

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 2561-2563
ส่วนที่  1 หลักการและเหตุผล
ส่วนที่  2 วิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง
ส่วนที่  3 บัญชี
  บัญชีแสดงจัดคนเข้าสู่ตำแหน่ง