กฎระเบียบ / คำสั่ง / พรบ. / พระราชกฤษฎีกา

 

ดัชนีหนังสือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>>  แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
>>>  แบบสำรวจความพึงพอใจ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

>>>  แผนผังแสดงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

>>>  กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

>>>  ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช

 << เอกสารเผยแพร่
 

กฎระเบียบ

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอนแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ. 2547
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 ระเบียบต่าง ๆ
 

ประกาศ

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเทศบาลเมืองเขาสามยอด
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขาสามยอด
รื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขาสามยอด

รื่อง  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

รื่อง  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเขาสามยอด และสถานที่ให้บริการ
รื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขาสามยอด
รื่อง  การใช้แผนพัฒนาสามปี 2554-2556
รื่อง  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553 , 2554
เรื่อง  การใช้แผนดำเนินงานประจำปี  2554
เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานประจำปี 2553 , 2554
เรื่อง  ระกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2556-2560
เรื่อง  ระกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 , 2555 - 2557 , 2556-2558
เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  2553 , 2554 , 2555
   

คำสั่ง

ที่  70/2551  เรื่อง  แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
ที่  71/2551  เรื่อง  แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
ที่  72/2551  เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
ที่ 143/2551  เรื่อง  การแบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบในส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด
รื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ( EMS ) เทศบาลเมืองเขาสามยอด
 

พรบ.

  เทศบาล พ.ศ. 2496
 รายได้เทศบาล  พ.ศ.  2497
  กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  พรบ.ต่าง ๆ
 
 จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
 

พระราชกฤษฎีกา

  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546