สนใจสามารถติดต่อได้ที่กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด 036-776205

ราคากลาง

 

เรื่อง

   
12 ก.ย.61 เรื่อง  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยกรุณา แยก 3 ชุมชนเขาสามยอด 3 / โครงการซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ โดยลงหินคลุกบริเวณภายในเขาเขาสามยอด
   
12 ก.ย. 61 เรื่อง  โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1)
10 ก.ย. 61 เรื่อง  จัดซื้อกระสอบทราย
   
3 ส.ค. 61 เรื่อง  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านสวน ชุมชนเขาสามยอด 23
  เรื่อง  โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
20 ก.ค. 61 เรื่อง  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม
  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.31 พัน 3 รอ.)  ประกาศ   เอกสารประกวดราคา
   
31 พ.ค. 61 เรื่อง  โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.กลุ่มบ้านใหม่ทางทิศตะวันออกของวัดน้ำจั้น ชุมชนเขาสามยอด 7
  เรื่อง  โครงการจ้างเหมาแต่งหน้า-ทำผมสำหรับนักแสดง
  เรื่อง  โครงการจ้างชุดเครื่องแต่งกายพร้อมเครื่องประดับนักแสดง
  เรื่อง  โครงการจ้างค่าอาหารนักแสดง
  เรื่อง  โครงการจ้างการกำกับ ฝึกซ้อม พิธีกร ซาวด์การแสดง
  เรื่อง  โครงการเช่าซุ้มเรือนไทย 7 หลังพร้อมติดตั้งและรื้อถอน
  เรื่อง  โครงการจ้างทำฉากการแสดง
  เรื่อง  โครงการจ้างเหมาจัดทำสวนสุทธาสวรรย์ พระเจ้าเหา แวร์ซาย
   
   
  เรื่อง  โครงการก่อสร้างคสล.สังวาลย์ซอย 5
  เรื่อง  โครงการก่อสร้างถนน วางท่อระบายน้ำซอยแสนดี
   
  เรื่อง  โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
  เรื่อง  โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ประจำปี 2561 กิจกรรมบ้านวิชาเยนทร์
  เรื่อง  โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณืประจำปี 2561
15 ม.ค. 61 เรื่อง  โครงการซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ โดยลงหินคลุกบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด
27 ธ.ค. 60 เรื่อง  จ้างทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่วารสารสื่อสิ่งพิมพ์ของเทศบาลฯ วารสารฉบับรายงานผลการดำเนินงาน
15ธ.ค. 60 เรื่อง  โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ปากซอยอรุณีเชื่อมต่อท่อถนนหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ช.10
4 ธ.ค. 60 เรื่อง  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนิลพานิช ซอย  4 แยกขวา ช. 28   
4 ธ.ค. 60 เรื่อง  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ซอยศีลธรรม ช. 10   
6 พ.ย. 60 เรื่อง  จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1   
6 พ.ย. 60 เรื่อง  จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ  4 โรงเรียน
6 พ.ย. 60 เรื่อง  จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์
4 ต.ค. 60 เรื่อง  จัดซื้อต้นดาวเรืองพร้อมกระถาง
  เรื่อง  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (จัดทำไฟราว)
  เรื่อง  จัดซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย
ปีงบประมาณ 61
   
   
29 สิงหาคม 60 เรื่อง    ราคากลางจ้างเหมา กองคลัง
  เรื่อง    ราคากลางจ้างเหมา กองช่าง
  เรื่อง    ราคากลางจ้างเหมา กองแผน
  เรื่อง    ราคากลางจ้างเหมา กองสวัสดิการ
  เรื่อง   ราคากลางจ้างเหมา สำนักปลัด
  เรื่อง   ราคากลางจ้างเหมาศึกษา
  เรื่อง  ราคากลางจ้างเหมาสาสุข
  เรื่อง  ราคากลาง ซ.จ่าหวั่นใหม่
  เรื่อง  ราคากลางซอยปราโมทย
  เรื่อง  ราคากลางหินคลุก 5 แห่ง
   
   
   
24 สิงหาคม 60 เรื่อง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกภายในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด จำนวน 6 แห่ง
  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านเอราวัณนคร ซอย 8และซอย9 ช.31
  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จิตตสุภา ซอย7/1 ช.18
  เรื่อง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพิมพา ช. 2
  เรื่อง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สามแยกบ้านนายทองหล่ำถึงสามแยกบ้านนายสำราญแอบไหมทอง ช.11
  เรื่อง โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณสวนเฉลิม
         พระเกียรติพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี ช. 34
  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบานเย็นพัฒนาเลี้ยวขวาไปซอยดงสวองพัฒนา
       ชุมชนเขาสามยอด 20 และ 21
  เรื่อง  โครงการซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อโดยลงหินคลุกภายในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด จำนวน 5 แห่ง
  เรื่อง  ครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนมะกอก ซอย 2 ชุมชนเขาสามยอด 22
  เรื่อง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิลพานิช 1 ชุมชนเขาสามยอด 28
  เรื่อง  ติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน
  รื่อง  ัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ
  เรื่อง  ่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดปากบ่อพักและฝารางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด
  เรื่อง  ครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยน้ำแร่ ช. 4
  เรื่อง  ป้ายซอย
    เรื่อง  ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติดกองพันเสนารักษ์ที่  1
    เรื่อง  วางท่อระบายน้ำ ค.ส,ล.ซอยศรีละโว้  1
    เรื่อง  จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ
    เรื่อง  ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยเจ้าสัว
    เรื่อง   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพันธุ์พืช ชุมขนเขาสามยอด  3   รายละเอียด    1
    เรื่อง   ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยวีนัส ชุมชนเขาสามยอด  31   รายละเอียด   1
   เรื่อง   ก่อสร้างถนนค.ส.ล.ทางเข้าหมู่บ้านกายสิทธิ์วิลล์ซอย 1 ช. 28   รายละเอียด    1
  เรื่อง   ก่อสร้างถนนค.ส.ล.ทางเข้าหมู่บ้านกายสิทธิ์วิลล์ซอย 2 ช. 28   รายละเอียด    1
   เรื่อง โครงการถนนลาดแอสฟัสติกส์ลพบุรีวิลล์ซอย 1  รายละเอียด   1
   เรื่อง  โครงการวางระบายน้ำท่อ ค.ส.ล. ซอยศรีละโว้  1 
   เรื่อง   การกำหนดราคากลาง  จำนวน  6  โครงการ  รายละเอียด     1      2       3      4      5      6