******ขอประชาสัมพันธ์การรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ******
ผู้ที่ลงทะเบียนไว้สามารถมารับบัตรได้ที่กองสวัสดิการสังคมจนถึง
วันที่ 31 มกราคม 2562 นี้เป็นวันสุดท้าย หลังจากนี้สามารถขอรับได้ที่ว่าการอำเภอตามที่อยู่ปัจจุบันที่ได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสายใจ เลิศวิริยะประภา
นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและการบริหารจัดการขยะ ภายใต้แนวคิดชุมชนนี้ไม่มีขยะ
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
 
*****กำหนดการจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์จินตนาการ*****
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ซ้อมย่อย
ณ ตึกเลี้ยงรับแขกเมือง เวลา 16.00 น.
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีบวงสรวง
ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท เวลา 09.00 น.
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ซ้อมใหญ่ เวลา 16.00 น.
วันที่ 8-17 กุมาพันธ์ 2562 แสดงจริงวันละ 1 รอบเวลา 20.00 น.
 
    
แผนที่งานแผ่นดินฯ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 62
 
วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเขาสามยอด
โดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จัดการประชุมประชาคม ครั้งที่ 1/2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด
โดยก่อนเปิดการประชุม มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สนง.ปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี กับ ทม.เขาสามยอด เรื่องกำหนดความรับผิดชอบภารกิจด้าน
ปศุสัตว์ภายในเขต ทม.เขาสามยอด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน จ.ลพบุรี
เข้าร่วมการประชุมประชาคม
 
 
 

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.
เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางจรรยงค์ ธราสิทธิ์
ปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด
จัดประชุมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด

 
 
ขอเชิญเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2562
วันที่  8 - 17 กุมภาพันธ์  2562
                 
คลิ๊ก ที่รูปภาพ
 

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองเขาสามยอด
นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมงานวันครบรอบ 25 ปี วัดพระบาทน้ำพุ
โดยมีพระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีเททองหล่อพระพุทธศรีสุวรรณภูมิ พิธีพุทธาภิเษกเหรียญ 25 ปี วัดพระบาทน้ำพุ พิธีทอดผ้าป่า การแสดงหุ่นละครเล็กโจ-หลุยส์ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ การแข่งขันส้มตำ -ไก่ย่าง ชิงแชมป์เทศไทย
 การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง ฯลฯ

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/b2wq1s
https://itas.nacc.go.th/qrcode/generate?data=https://itas.nacc.go.th/go/eit/b2wq1s

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/b2wq1s
https://itas.nacc.go.th/qrcode/generate?data=https://itas.nacc.go.th/go/iit/b2wq1s
 

บรรยายสรุปเทศบาลเมืองเขาสามยอด

 
เทศบาลเมืองเขาสามยอดให้บริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ให้บริการศูนย์ปรึกษาด้านกฎหมายฟรี
 
ด้วยรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้มีนโยบายนำพาประเทศไทยก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นการพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจึงมีความจำเป็นและถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้  ทัดเทียมกับประเทศอื่น

****การขอรับบริการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ****
1. ต้องเป็นหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ จึงจะได้ในราคาพิเศษ 390 บาท / 30/10 Mbps โดยสามารถตรวจสอบพื้นที่บริการได้ที่เว็บไซต์ www.netpracharat.com/index/ หรือตรวจสอบได้ที่ศูนย์ TOT ทุกสาขา
2. ติดต่อเพื่อขอรับบริการติดตั้งฟรี ที่ศูนย์ TOT ทุกสาขา
 
 
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขาสามยอด
ขอแจ้งกำหนดการรับลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อในตำบลเขาสามยอด ดังนี้


1. กำหนดให้มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2502
(คือผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2501 30 กันยายน พ.ศ.2502)
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาล/อบต. ตามทะเบียนบ้าน
2.4 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการสังคม หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ หรือสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นใดเป็นประจำ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 ระหว่างเวลา 08.30 16.00 น.
ในวันเวลาราชการ โดยเตรียมเอกสารดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดบริการพร้อมเพย์ พร้อมสำเนาถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ
เพื่อการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2562 (คือตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2561).

 
 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต
(การส่งเสริมอาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ ช่างชุมชน)
จัดโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ วัดหนองบัวขาว
 
 
 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นของผู้สูงอายุ
ณ วัดสระมะเกลือ
 
 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเขาสามยอด
นำโดยนางจรรยงค์ ธราสิทธิ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด
จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขาสามยอด
เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
 
 
 
วันที่ 12กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองเขาสามยอด
นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน
ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด และลงพื้นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศอว.ศอพท.
 
 
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.
เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมโครงการกองทุนขยะชุมชนเทศบาลเมืองเขาสามยอด
โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์เทสบาลเมืองเขาสามยอด
 
วันที่  31  พฤษภาคม  2561 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับโรงพยาบาลอานันทมหิดล 
จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด 
ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น.
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 นำโดยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.
เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเาสายอด พร้อมด้วยสมาชิกสภา และคณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด
ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ
 
 
ขอเชิญทุกท่านชมการการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน
True Thailand Ranking Circuit 2018 (True Lopburi Cup 2018)
โดยวันนี้ท่านจะได้พบกับ.. .

คู่แรก เวลา 13.00 น. เทพไชยา อุ่นหนู (เอฟ นครนายก) พบกับ
ภาสกร สุวรรณวัฒน์ (กร นครปฐม)

คู่ที่ 2 เวลา 15.00 น. ไพฑูรย์ ผลบุญ (ตัวเล็ก สำโรง) พบกับ
รัชพล ภู่โอบอ้อม (ต๋อง ศิษย์ฉ่อย)

และคู่ที่ 3 เวลา 17.00 น. นพดล นภจร (หนู ดาวดึงส์) พบกับ
MOH KEEN HOO
 
 
 
วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองเขาสามยอด
จัดการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
(ตุ6ลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
 
วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ "รางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์
 
 
 
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ ขอเชิญทุกท่าน
"แต่งไทย ย้อนรอยเมืองละโว้ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.
30 น. เป็นต้นไป
ณ วัดพระบาทน้ำพุ ภายในงานมีกิจกรรมขนทรายเข้าวัด ก่อพระเจดีย์ทราย ตักไข่พญานาค ตลาดประชารัฐ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน รำวงย้อนยุค พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สรงน้ำพระ
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ชมการประกวดแต่งไทยย้อนยุคนุ่งโจง ห่มสไบ ประเภทคู่ ชาย/หญิง
รุ่นที่ 1 อายุ 8 12 ปี
รุ่นที่ 2 อายุ 16 25 ปี
และรุ่นที่ 3 อายุ 60 ปีขึ้นไป
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
และรางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท
เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561
ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้สำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด 036 776205 
ร่วมงานสงกรานต์ย้อนยุค แต่งไทย ย้อนรอยเมืองละโว้ สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
ในงานประเพณีสงกรานต์ 13 เมษายน นี้ ที่วัดพระบาทน้ำพุ
 
 
                
ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมศูนย์บริบาลสัตว์เทศบาลเมืองเขาสามยอด
เชิญทุกท่านร
่วมกิจกรรม วันที่ 20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 -11.30 น.
ขอเชิญทุกๆท่านร่วมกิจกรรมร
ณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโร
คพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี! บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฟรี!!!ฟรีโครงการดีๆ!!เกิดขึ้นที่นี่...เทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ

**คุณสมบัติ**
  1.เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่  1  ตุลาคม  2502  (ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่  1 ตุลาคม
     2501-  30 กันยายน 2502)

  2.มีสัญชาติไทย

  3.มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาล/อบต..ตามทะเบียนบ้าน

  4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการสังคม หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ ,
รัฐวิสาหกิจหรือสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นใดเป็นประจำ

  ***ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นจนถึงวันที่  30  กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.***

  -  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   จำนวน   1  ฉบับ

  -  สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)   พร้อมรับรองจำนวน  1  ฉบับ

  -  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดบริการพร้อมเพย์ สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

เพื่อการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม  2561)

 
เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ

**คุณสมบัติ**
 

  1.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพ

  2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

  3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดบริการพร้อมเพย์ สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

  4.บัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   จำนวน   1  ฉบับ

 
 
*****กำหนดให้มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน  2561 *****
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เนื่องจากวันที่  6  เมษายน  2561 
เป็นวันหยุดราชการ
 
 
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ประจำปี 2561

 
 
ขอเชิญแต่งไทยทั้งเมือง จังหวัดลพบุรี ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมแต่งไทยระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2561 นี้
 
ขอเชิญเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2561
ระหว่างวันที่  10-18 กุมภาพันธ์  256

******คลิกที่ข้อความ******

 

 
ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติจัดทำโครงการผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
จำนวน 14.2 บ้านคนทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยให้ดีขึ้น
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การช่วยเหลือของโครงการผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ

ร้านค้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด
1.ร้านเอกภาพ ข้างโรงพยาบาลลพบุรี
2.ร้านเซ่งลี้ฮ้อค้าขายร่ำรวย 88/1 ริมถนนพหลโยธิน ปากซอยมิตรสัมพันธ์
3.ร้านคุณทิพวัล กลิ่นชาติ ริมถนนพระยาพิชัยดาบหักใกล้กับร้านป้ายอิงค์เจท
4.ร้านปีระกา   ริมถนนวัดหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ

 
 
วันที่ 14  ธันวาคม 2560
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
พร้อมด้วยปลัดเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.)
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด และได้เยี่ยมชมบูทโครงงาน 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 อีกด้วย
         
        
     
 
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 น. เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางจิรพรรณ พยงงาม
รองนายกเทศมนตรี พร้อมนางจรรยงค์ ธราสิทธิ์ ปลัดเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชาคมท้องถิ่น ระดับชุมชน ณ ชุมชนเขาสามยอด 3 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 โดยผู้เข้าร่วมประชาคมประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ และประชาชนในเขตชุมชนเขาสามยอด 1
และ ขอขอบคุณ อ.สุรพงษ์ ปนาทกุล อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ดำเนินการในครั้งนี้
 
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต อำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี
 
 
 
 
 
วันที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 7.30 น.
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
เป็นประธานมอบรางวัลวิ่งสะสมระยะทาง 1800 นาที ชีวีมีสุข ลดพุงลดโรค ประจำปี 2560
จัดโดยชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพลพบุรี
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ศอว.ศอพท.)
 
 
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองเขาสามยอด
นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
ร่วมงานประจำปีพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ประจำปี 2560 (ภาคค่ำ)
โดยนำการแสดงโปงลางของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
ไปจัดแสดงให้แก่ผู้มาร่วมงานได้รับชม เพื่อสร้างประสบการณ์ และสร้างโอกาสพัฒนาความสามารถทางด้านการแสดงของนักเรียน ซึ่งในงานมีตลาดประชารัฐมาให้อุดหนุน
เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน และร่วมกิจกรรมการสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว
เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล 11 แห่ง รวมทั้งชมการแสดงดนตรีลูกทุ่งเต็มรูปแบบ ก๊อท จักรพันธ์
ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ในโอกาสกราบขอบพระคุณ พระราชวิสุทธิประชานาถ
(หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่เมตตามอบความสุขให้แก่ชาวจังหวัดลพบุรีในครั้งนี้
 
 
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองเขาสามยอด
นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ และคณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ร่วมงานประจำปีพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 กิจกรรมคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน การเดินแบบด้วยผ้าซาโอริ การประกวดแต่งกายไทยสวยงาม การแสดงมุธิตาจิตของพระราชวิสุทธิประชานาถ และการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการ ก้าวคนละก้าว
 
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการฝึกอบรมติดตามและประเมินผล
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
 
 
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.
เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
ร่วมโครงการ มิติใหม่ชุมชนอานันท์ร่วมใจไร้ถัง โดย ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
 
 
 
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองเขาสามยอด
จัดโครงการฝึกอบรมติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยมี ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
 
 
 
 

ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้ง ๑๑ แห่ง ใน ๑๑ อำเภอ ประกอบด้วย

๑) จังหวัดลพบุรี ร่วมกับอำเภอเมืองลพบุรี ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (พระอารามหลวง)
        ตำบลเขาพระงาม 
๒) อำเภอท่าวุ้ง วัดภิญโญสโมสร ตำบลท่าวุ้ง 
๓) อำเภอบ้านหมี่ วัดกัทลีพนาราม (วัดบ้านกล้วย ) ตำบลบ้านกล้วย 
๔) อำเภอโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง ตำบลโคกสำโรง 
๕) อำเภอสระโบสถ์ วัดทุ่งท่าช้าง ตำบลทุ่งท่าช้าง 
๖) อำเภอหนองม่วง วัดวาปีอัมพาราม ตำบลหนองม่วง 
๗) อำเภอโคกเจริญ ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ 
๘) อำเภอชัยบาดาล วัดลำนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ 
๙) อำเภอลำสนธิ วัดหนองรี ตำบลหนองรี 
๑๐) อำเภอท่าหลวง วัดพุพะเนียง (ธ) ตำบลท่าหลวง 
๑๑) อำเภอพัฒนานิคม วัดพรหมรังสี ตำบลดีลัง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก... สนง.ปชส.ลพบุรี และ www.kingrama9.th

 
 วันที่  29  กันยายน  2560.  เวลา .08.30. น.
ทศบาลเมืองเขาสามยอด มอบทุนการศึกษาฯ ประจำปี.2560 
โดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เป็นประธาน
ในการมอบทุนการศึกษา จากเงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ภาคเรียนที่ 1/2560 จำนวน 50 ทุน ,ทุนการศึกษาจากพระครูนวกรรมาธิวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดน้ำจั้น เป็นผู้ดำเนินการสอนและสอบนักธรรมให้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 6 ทุน ทุนละ 500 บาท นอกจากนี้
ยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ(ระดับภาคกลาง)
ครั้งที่ 13 "อยุธยาวิชาการ 60" และการแข่งขัน "Chulaporn Lopburi Fair 2017"
จำนวน 4 รางวัล ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
 
วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.
เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เข้ารับรางวัลชมเชย ด้านการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น ระดับประเทศ
ในโครงการประกวด Thailand Rabies Awards 2017
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
มอบหมายให้ พันโทขรรค์ชัย ภู่ทอง รองนายกเทศมนตรี 

เข้ารับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นที่ประจักษ์
จากนายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ณ ห้องทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
 
 
 
 วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.
นางสายสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
ร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ย้อนรอย 20 ปี กระจายอำนาจ
(วันวานยังหวานอยู่) และเวทีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายด้านการปกครองท้องถิ่น"
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ณ อิมแพค เมืองทองธานี
 
13 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายกสายใจ เลิศวิริยะประภา เป็นประธานเปิดโครงการ Healthy Family (เฮลตี้ แฟมิลี่) สุขภาพดี คืนความสุขให้ครอบครัว ณ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
เทศบาลเมืองเขาสามยอดขอเชิญร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560  เวลา 08.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุด

ราชการ

สถานที่รับสมัคร     ณ   ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร    ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชนทุกกลุ่มอายุ

หลักฐานการสมัคร  1.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

                                   2.สมุดบันทึกความดี (ถ้ามี)  

***หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 1548   1510 และ 1511***
 
 
นโยบายปรองดองสมานฉันท์
 
 
 
ขอเชิญชมการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมประจำปี 2560 รายการที่ 5
ในระหว่างวันที่  17-22  กรกฎาคม  2560
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพวงมาลา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวาง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(วงเวียนเทพสตรี) ในการนี้ พันโทขรรค์ชัย ภู่ทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้
 
 
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับ ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรี
จัดกิจกรรม "๑,๘๐๐ นาที เพื่อชีวีมีสุ 6ข ลดพุง ลดโรค" ด้วยการออกกำลังกายทุกวันอาทิตย์
ตั้งแต่เดือนเมษายนถึง เดือนธันวาคม โดยเริ่มวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ ๐๗.๐๐ น. ณ ลานออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
 
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
 
 
ซ่อมท่อแตกตำบลเขาสามยอด
 
 
วันที่ 20 มีนาคม 2560 (เวลา 8.30 น.)นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
 ร่วมพิธีรับมอบโล่เกียรติยศพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการศึกษา ประจำปี 2559 จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
 
 
ศูนย์บริบาลสัตว์ เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลงพื้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมพื้นที่
ชุมชนเขาสามยอด 4, 5
 
 
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔๔ ท่าน
เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย นอกจากนี้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน
ในตำบลเขาสามยอดเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในตำบลเขาสามยอด
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐(เวลา 16.00 น.)
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์อุตสาหกรรมประเทศและป้องกันพลังงานทหาร จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล
ในการนี้ได้มีการสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ เรื่องการสร้างศูนย์การพัฒนาฯ
อีกทั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด นางสายใจ เลิศวิริยะประภา ให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกาย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังร่วมกันออกกำลังกาย
ต้นไทเก็ก โย ชมรมเสริมสร้างสุขภาพเขาสามยอด
ณ ลานออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกกันประเทศและพลังงานทหาร
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 06.40 น)
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาล
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมรำถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ของทุกปี จัดโดย จังหวัดลพบุรี ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์
 
 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 18.00 น.)
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 คณะลูกเสือชาวบ้าน ประชาชนตำบลเขาสามยอด และหน่วยทหาร ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา ๑๐.๐๐น.)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ เทศบาลเมืองเขาสามยอด
จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 " คนพิการใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด หัวหน้าส่วนราชการ
และภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม
เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของสังคม
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร มอบรถโยก จำนวน ๖ คัน
รถเข็น จำนวน ๘ คัน ให้แก่ผู้พิการในตำบลเขาสามยอด การมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการ
ที่ปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการ จำนวน ๒๔ แห่ง รางวัลคนพิการต้นแบบ ประจำปี ๒๕๕๙
 รางวัลสตรีพิการดีเด่น และมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน ๔๕ ราย
ซึ่งในกิจกรรมมีผู้พิการและประชาชนเข้าร่วมกว่า 500 คน
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
วันที่ 25 มกราคม 2560 (เวลา 19.00 น.) นางสายใจ เลิศวิริยะประภา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีรับพระราชทานพระครูสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรราชมินนาม
พระอธิการอภิวัฒน์ ฐานกโร เจ้าอาวาสวัดน้ำจั้น เป็นพระครูนวกรรมาธิวัฒน์
ณ วัดสระมะเกลือ
 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๓.๐๐ น.) เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๖
จังหวัดชัยนาท นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อปพร. ตำบลเขาสามยอด ร่วมให้การต้อนรับ
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
 
 
รวมภาพกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีบำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศ
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
 
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ครบรอบปีที่ 17 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จฯ ทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยการจุดเทียนถวายความไว้อาลัย
และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เวลา 17.00 - 20.00 น.
ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
 
ประกาศ

ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 12  สิงหาคม มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ

ลงทะเบียน   เวลา  05.00 น.  เดิน  -  วิ่ง - ปั่นจักรยาน  บริเวณหน้าประตูศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ

                 เวลา  08.00 น.  ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน  90  องค์

                                       หน้าบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

                 เวลา 18.00 น.  ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล

 
ประกาศ
ท่านใดที่ลงทะเบียน "รวมพลคนปีวอก"  ในระบบแล้ว  วันที่  9  กันยายน  2559
ให้ท่านนำบัตรประชาชนติดตัวมาพร้อมเข้าไปตรวจสอบลำดับที่เพื่อใช้แสดงตน

รับบัตรสมาร์ทการ์ด  รับเสื้อหนุมานสีขาวใส่ร่วมพิธี รับบทสวดมนต์ รับเหรียญ และธง สำหรับคนปีวอก

    เวลา  17.00 น. รับลงทะเบียน (คนปีวอก  ที่ลงในระบบไว้แล้ว) เพื่อรับบัตรสมาร์ทการ์ด+เสื้อ
     หนุมานสีขาวสำหรับใส่ร่วมพิธี  และนั่งประจำหมายเลขของตนเองพร้อมบทสวดมนต์
    เวลา  18.39 น. พิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนารายณ์

    เวลา  19.19 น. พิธีปลุกเสกพระสงฆ์จำนวน  99  องค์

ผู้ร่วมงานใส่ผ้าไทย
 
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ก่อน หลัง
ตะแกรงฝาท่อปากซอยผลไม้ ชุมชน 4ได้หายไปความยาวประมาณ  3  เมตร
ขอความกรุณากองช่างของเทศบาลเขาสามยอดมาสำรวจด่วนเพราะอันตรายมากๆค่ะ
ขอบคุณกองช่างเทศบาลเขาสามยอดมากๆค่ะ
ที่ได้มาทำเรื่องตะแกลงที่ปากซอยผลไม้
ชุมชน  4  ให้เรียบร้อย
 
จากคุณยุพิน  จากคุณยุพิน 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559  (เวลา 09.00น)
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
(MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน จังหวัดลพบุรี
นำโดย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 (เวลา08.00น.)
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
(ประเพณีเข้าพรรษา) ประจำปี 2559 ณ วัดหนองบัวขาว
 
13 ก.ค.59 เวลา 10.00 น. ฝ่าย ปภ.เขาสามยอด ออกกำจัดต่อ บ้านสระมะเกลือ
 
12 กค. 59 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นยากำจัดยุง
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ในช่วงเช้า และในช่วงเย็นลงพื้นที่
ณ วัดพระบาทน้ำพุ เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ขับเคลื่อนเพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก
 
12 ก.ค.59 เวลา 09.30 น. ฝ่าย ปภ.เขาสามยอด ออกลอกคลอง
เพื่อเปิดทางระบายน้ำ บริเวณ หน้าโรงเรียนเมืองละโว้วิทยา
 
11 ก.ค.59 เวลา 13.40 น. ฝ่าย ปภ.เขาสามยอด พร้อมด้วย ทีมกู้ชึพเขาสามยอด
ออกตรวจสอบ รถยนต์ มีควันไฟ ออกมาจากหัองเครื่องยนต์
บริเวณ หน้าร้าน 7-11 หมู่บ้านลพบุรีวิว
 
11 ก.ค.59 เวลา 09.30 น. ฝ่าย ปภ.เขาสามยอด ออกลอกคลอง
เพื่อเปิดทางระบายน้ำ บริเวณ ท่อลอด จรัสศรีคาแคร์
 
 
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล
ได้จัดโครงการส่งเสริมวิถีไทยใส่ใจสุขภาพกายและสุขภาพจิต ประจำปี ๒๕๕๙
โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯดังกล่าว
เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนการสร้างพฤติกรรมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มีภูมิต้านทานการอยู่ดีมีสุข เพื่อห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า
ภายในชุมชน ภายในงานมีกิจกรรมม
ากมาย อาทิ การประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ
การจัดบูทความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ตลาดนัดชุมชน การออกกำลังกายโดย
ชมรมเสริมสร้างสุขภาพตำบลเขาสามยอด การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี การแสดงโปงลางจากโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด
และการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่ง ก๊อต จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ ซึ่งได้รับความสนใจ
จากผู้ชมทั้งในและนอกพื้นที่ตำบลเขาสามยอด เป็นจำนวนมาก
ณ สนามกีฬาบ้านโนนหัวช้าง
 
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองเขาสามยอด
นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและคณะครู
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์
พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ภายในงานกิจกรรมากมาย อาทิ
กิจกรรมประกวดรำวงย้อนยุค กิจกรรมแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย
 กิจกรรมการประกวดแต่งไทยใส่สวยและพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตำบลห้อวยโป่ง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้จัดโครงการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
( PMQA) นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและคณะครู
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ
โดยมี ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ เป็นวิทยากร
เพื่อยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานราชการ
ให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
 
 
 
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับมูลนิธิธรรมรักษ์
จัดงานธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๘ ในเดือนเมษายน จากเดิมทุกเสาร์แรกของเดือน เปลี่ยนเป็น ทุกวันศุกร์แรกของเดือน ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ
การเปิดตลาดนัดชุมชน การเพิ่มทักษะทางอาชีพ สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชน
ในตำบลเขาสามยอด บริการตัดผมฟรี โดยโรงเรียนเสริมสวยเกศไพบูลย์
การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ และอื่นๆอีกมากมาย
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
 
 
 
 
 
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
จัดโครงการช่วยเหลือสาธารณภัย (ภัยแล้ง) เทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปี ๒๕๕๙
ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๑๘.๐๐ น.) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี ๒๕๕๙
ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมขุดลอกคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 บริเวณ สี่แยก รพ.อานันทมหิดล
 
 
ประกาศ
เทศบาลเมืองเขาสามยอดบริการแจกเบี้ยยังชีพในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559นี้
หากยังไม่ได้มารับตามจุดบริการให้ตามรับได้ที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด
  ติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคมในวันและเวลาราชการ
 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา
นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
 
 
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ และวัดสระมะเกลือ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ณ วัดพระบาทน้ำพุ
 
 
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๑๐.๓๐ น.)โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ คณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๖ ศูนย์
นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา
นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
 
 
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
โดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
เป็นประธานในพิธีฯ
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
 
22 มีค.59 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
มอบหมายให้ นางจิรพรรณ พยงงาม รองนายกเทศมนตรี
นายสุเมธ ประภาสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
พร้อมด้วยฝ่ายนิติบัญญัติ นำโดย พ.อ.ทองเต็ม ประรามุข
ประธานสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล
เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ "ประชารัฐ ร่วมใจ คืนน้ำใสให้ลำน้ำ"
เนื่องในสัปดาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก
ณ บีซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 
 
วันที่ 22 มีนาคม 2559 (เวลา 13.00น.)
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับเทศบาลเมือง ประจำปี 2559
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
 
วันที่ 22 มีนาคม 2559 (เวลา 9.00น.) นางสายใจ เลิศวิริยะประภา
นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมงานบุญเผวด เทศน์มหาชาติ
ณ วัดหนองบัวขาว
 
 
คลิ๊กชม     สปอร์ตงานส่งเสริมวิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ
 
 
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเด็กผู้ชาย อายุระหว่าง 9 12 ปี
เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา
ในวันที่ 23 -30 มีนาคม 2559 ณ ปูชนียธรรมสถานเขาเอราวัณ
กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 
วันที่ 2 มีนาคม 2559(08.00น.) เทศบาลเมืองเขาสามยอด
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
 นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ
เพื่อฟื้นฟูบริเวณบริเวณสถานที่จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์
 
เทศบาลเมืองเขาสามยอด จะทำการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ตำบลเขาสามยอด ประจำเดือนมีนาคม 2559
ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559
 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตามสถานที่ดังนี้

หมู่ที่ 1 ที่วัดสระมะเกลือ
หมู่ที่ 2-3 ที่วัดน้ำจั้น
หมู่ที่ 4-5 ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
หมู่ที่ 6 ที่วัดดงสวอง
หมู่ที่ 7 ที่บ้านโนนหัวช้าง
หากท่านใดไม่สามารถมารับเบี้ยยังชีพในวันและเวลาดังกล่าวฯได้
สามารถมาติดต่อขอรับได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขาสามยอด
ในระหว่างวันที่ 7 -18 มีนาคม 2559
ในวันและเวลาราชการ
 
 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการ
ขยะชุมชน
สภานิติบัญัญติแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการขยะในชุมชน
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการโดยเฉพาะปัญหาด้านกฎหมาย
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
 
วันที่ 26 กุมภาพพันธ์ 2559 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
จัดโครงการเปิดบ้านของลูกน้อยเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
เพื่อแสดงถึงพัฒนาการของนักเรียนเต็มศักยภาพ
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
 
๑๔ กุมภาพันธ์๒๕๕๙ นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขาสามยอด นำคณะผู้แสดงประวัติศาสตร์จินตนาการฯ เฝ้ารับเสด็จ หม่อมเจ้าหญิงมาลินี มงคล(ยุคล) อมาตยกุล พระธิดาใน
พลโท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลกาล เสด็จทอดพระเนตรการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตามคำทูลเชิญ....

ในการนี้ ท่านหญิง ตรัสชื่นชมในความพร้อมใจ ความตั้งใจของผู้มีส่วนร่วมในการจัด
การแสดงที่สามารถทำได้ยิ่งใหญ่งดงาม...

ระหว่างการเฝ้ารับเสด็จ เมื่อเสด็จถึงข้าพเจ้า ได้ตรัสว่าขอโทษที่ทำให้รอนาน...
จากนั้นทรงประทานพระกรุณา ทรงซับเหงื่อที่ใบหน้าของข้าพเจ้า..
.แย้มพระสรวลเมื่อส่งเสด็จหลังเสร็จสิ้นการแสดง ท่านหญิงตรัสว่า...
ทำไมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์เสียงดุจังแล้วแย้มพระสรวลอย่างพอพระทัย

...พระกรุณาธิคุณครั้งนี้จะตราตรึงในใจตลอดไป...กระหม่อม
 
 
 
ขอเชิญชวนชาวลพบุรีร่วมชมการแสดง แสง สี เสียง

 ประวัติศาสตร์จินตนาการสุดอลังการ โดยเทศบาลเมืองเขาสามยอด

นอกจากนี้ยังมีโตกสำรับหวานท้าวทองกีบม้า สำหรับ 4 ท่าน

สามารถนำโตกกลับบ้านได้ สำหรับท่านที่สนใจ

สามารถสั่งจองได้ทุกวันค่ะ

ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์

 
 

ขอเชิญชมการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการประจำปี 2559

โดยเทศบาลเมืองเขาสามยอด  ณ  ตึกเลี้ยงรับแขกเมือง   ชมฟรี

คลิ๊กชมที่รูปภาพ
(คลิปสปอร์ตจากสิงหล)
 
ขอเชิญคนเกิดปีวอก ร่วมงาน "รวมพลคนปีวอก"
ในวันที่  9  กุมภาพันธ์  2559  ร่วมพิธีหล่อเหรียญและหนุมานสัมฤทธิ์
ณ วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์
 
ขอความร่วมมือประชาชนตำบลเขาสามยอด
ช่วยกันรักษาความสะอาด    ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน

เส้นทางจักรยาน "เส้นทางสิริมงคล" จังหวัดลพบุรี
           จุดเริ่มต้น ออกจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ้อมวงเวียนเทพสตรี (พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ไปตามเส้นทางถนนนารายณ์มหาราช ผ่านวงเวียนศรีสุริโยทัย ไปยังศาลพระกาฬ เลี้ยววนกลับที่วงเวียนศาลพระกาฬ จากนั้นย้อนกลับมายังวงเวียนศรีสุริโยทัย เมื่อถึงวงเวียนฯ ให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางถนนคันคลองชลประทาน เมื่อถึงสามแยกโคกกะเทียม (สนง.ชลประทานที่ 10) เลี้ยวขวา เดินทางต่อมายังตลาดเสาธง ผ่านศูนย์การทหารปืนใหญ่ - กองบิน 2 - สี่แยกโรงพยาบาลอานันทมหิดล - สี่แยกเอราวัณ อ้อมวงเวียนเทพสตรี เข้าเส้นชัยที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี รวมระยะทางรวม 29 กม.

กิจกรรมในเส้นทางปั่นจักรยาน (จุดพัก)
     
จุดที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 10 : ชมนิทรรศการเกี่ยวกับระบบชลประทาน ปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด (ต้นพิกุล)
     
จุดที่ 2 วัดโนนหัวช้าง : สักการะพระประธานในอุโบสถ และทำความสะอาดบริเวณวัด

 
ขอเชิญเที่ยวงาน วันที่ 8 ธันวาคม 2558  พบกับร้านอาหารมากมาย 
ชมการแสด
นักร้องชื่อดัง ก็อต จักรพันธ์  ณ บ้านโนนหัวช้าง
คลิ๊กชมสปอร์ต
 
 
 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ( เวลา 9.00 น. ) นางสายใจ เลิศวิริยะประภาเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทยจังหวัดลพบุรี และร่วมพิธีเปิด
โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 ณ วัดพระบาทน้ำพุ
 
วันที่ 31 ตุลาคม 2558 (เวลา 14.00 น.) นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมือง
เขาสามยอด เป็นตัวแทนวัดพระบาทน้ำพุ เข้ารับมอบโล่รางวัล"คนดีของสังคม" ด้านบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2558 สิบตำรวจตรีสินชัย ขวัญเขียว ปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด
โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ อปท.ที่ชนะการประกวดท้องถิ่นสะอาดน่าอยู่
ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ
จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
 
วันที่ 22 ตุลาคม 2558 (ภาคเช้า)เทศบาลเมือเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา
นายกเทศมนตรีเมือเขาสามยอด พร้อมผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นำชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ต้อนรับคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2558
ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
 
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
เข้ารับประทานโล่เกียรติตุณอาสาสมัครดีเด่น และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ
เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2558
และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสนี้
ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จเป็นประธานพิธีเปิดฯ
ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
 
 
 
 
วันที่ 23 กันยายน 2558 (เวลา 15.00น.) เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย
 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา เข้ารับการตรวจการประกวดท้องถิ่นสะอาดน่าอยู่
ปีงบประมาณ 2558 จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเเขาสามยอด 1
 
วันที่ 22 กันยายน 2558 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมิน
เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ
ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 744
 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
 
วันที่ 21 กันยายน 2558 (เวลา 10.00 น.) เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด และ พมจ.ลพบุรี ได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2558
 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานดังกล่าวฯ
ด้าน นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ
 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
 และมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาสังคมต่อไป
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
 
 
วันที่ 17 กันยายน 2558 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนและพนักงานเทศบาล
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรวุฒิบัตรผู้นำท้องถิ่น
ยุคใหม่ รุ่นที่ 2 จำนวน 30 ท่าน เรื่อง "การพัฒนาชุมชน"
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.31 พัน 1 รอ.
 พื้นที่แก้มลิง ศอว.ศอพท. ลงพื้นที่ชุมชนเขาสามยอด 15
เพื่อร่วมออกกำลังกายกับชมรมเสริมสร้างสุขภาพ และวัดพระบาทน้ำพุ
 
 
 
 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมคณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองเขา่สามยอด ร่วมสวดมนต์
เวียนเทียน เนื่องในอาสาฬหบูชา ณ สังเวชนียสถานฯ ตำบลห้วยโป่ง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดกิจกรรมสวดมนตร์
ทุกวันพระ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ตามโครงการสั่งสมบุญ เสริมสร้างบารมี
สืบพระพุทธศาสนา ณ ปูชนียธรรมสถานเขาเอราวัณ ตำบลเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี
 
 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (เวลา 13.30 น.) นางสายใจ เลิศวิริยะประภา
นายกเทศมนตรีเมืองขาสามยอด ร่วมการแถลงข่าวและบันทึกข้อตกลง MOU
 "การลด เลิกใช้ถุงพลาสติก" ระหว่างจังหวัดลพบุรี กับห้างฯ และเครือข่ายอุตสาหกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมลพบุรีอินน์
 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ( เวลา 08.30 น. )เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พานักเรียนโรงเรียน
เทบาลเมืองเขาสามยอด 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวขาว ร่วมเวียนเทียน
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
ณ วัดหนองบัวขาว
 
 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.00 น. นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรี
เมืองเขาสามยอด ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 64 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์
 
 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย
บริษัท เจเอสแอล โกโบลมีเดีย จำกัด การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองเขาสามยอด
 ได้จัดพิธีปิดการแข่งขันสนุ๊กเกอร์อาชีพสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 รอบ 16 คน
True Thailand Ranking Circuit 2015 ( True Lopburi Cup 2015)
โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดการแข่งขันดังกล่าวฯ
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด1
 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เมื่อช่วงเวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณ
วัดดงสวองเก่า ทหาร ตำรวจ ระดมรถน้ำ กว่า 10 คัน ช่วยไว้ได้ทันก่อนขยายวงกว้าง
เนื่องจากอยู่ใกล้ วัดและโรงเรียน ซึ่งบ้านต้นเพลิงเป็นของ นางโสภา ทองเพ็ง
เลขที่ 11 / 6 หมู่ 6 ชุมชนเขาสามยอด 19 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย รวม 5 หลังคาเรือน ในจำนวนนี้ เสียหายถูกไฟไหม้
ทั้งหลัง 3 หลังคาเรือน และ เสียหายเป็นบางส่วน อีก 2 หลังคาเรือนส่วนสาเหตุ และความ
เสียหายทั้งหมด อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ของเจ้าหน้าที่ ในการนี้ เทศบาลเมืองเขาสามยอด
นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้ลงพื้นที่ เพื่อให้
การช่วยเหลือในการนำสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคเบื้องต้น มอบให้แก่ผู้ประสบเหตุ
เพลิงไหม้ เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
 
วันนี้(22 ก.ค.2558)เวลาประมาณ 09.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่หมู่บ้านดงสวอง
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้ มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
ดับเพลิง ได้แก่ เทศบาลเมืองเขาสามยอด  เทศบาลตำบลเขาพระงาม,พล.๑ รอ.(ป.พัน ๑๑ รอ.) ,
อบต.ท่าแค และเมื่อเวลา 10.00 น.แม้ว่าเพลิงจะดับแล้ว ก็ยังมีความร้อน เกรงว่าเพลิง
จะปะทุขึ้นมาอีก เจ้าหน้าที่จึงยังคงฉีดน้ำระบายความร้อนอยู่
ส่วนทางราชการจะได้ดำเนินการช่วยเหลือ
เบื้องต้นแล้ว
 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย บริษัท เจเอสแอล โกโบลมีเดีย จำกัด การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันสนุ๊กเกอร์อาชีพสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 รอบ 16 คน True Thailand Ranking Circuit 2015
( True Lopburi Cup 2015) ระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2558
 โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันดังกล่าวฯ
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
คู่ที่ 2 พุธกานต์ ขิมสุข VS รัชพลภู่โอบอ้อม รอบเวลา 14.00 น
สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย บริษัท เจเอสแอล โกโบลมีเดีย จำกัด
การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองเขาสามยอด ขอเชิญทุกท่านร่วมชม
การแข่งขันสนุ๊กเกอร์อาชีพสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 รอบ 16 คน
 True Thailand Ranking Circuit 2015 ( True Lopburi Cup 2015)
ระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2558

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 คู่แรก สมควร เตียนพลกรัง VS กฤษณะ จำปีทอง
เวลา 11.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
           
     
 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา
นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พานักเรียน ด.ช.ปฐวี ศรีสังข์ เข้ารับรางวัล
นักเรียนพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
 
ประกาศ
การประปาส่วนภูมิภาค
น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล
เนื่องด้วยขณะนี้น้ำดิบคลองชัยนาท - ป่าสัก ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาล
ดระดับลงมากทำให้การผลิตน้ำประปามีปริมาณลดลง
จำเป็นต้องลดแรงดันนและลดอัตราจ่ายน้ำลง
ซึ่งทำให้บางพื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล
ขอให้ผู้ใช้น้ำประปาประหยัดน้ำ
และหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ต่อไปด้วย
 
(วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุมชนณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชนจัดดขึ้นเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของตน
 เพื่อให้การบิหารงานของเทศบาลตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด การฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน
มีชุมชน ๓๔ ชุมชน ชุมชนละ ๑๕ คน
 
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองเขาสามยอด
นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรี
เมืองเขาสามยอด ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอละสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ซึ่งได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองเขาสามยอด
ได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
ต้านภัยยาเสพติด เทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปี 2558
นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา
นายกเทศบาลเมืองเขาสามยอด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
ณ บริเวณศาลายงใยยุทธ กองพลรบพิเศษที่ 1
 

 
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองเขาสามยอด
ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพื่อวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
 
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองเขาสามยอด
นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ความรู้และนำมาปรับใช้ในพื้นที่ตำบลเขาสามยอด
 ณ โรงเรียนสัตยาไส อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 (15.00 น.) เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้จัดประชุมสภาเทศบาล
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

 
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 (14.00 ) เทศบาลเมืองเขาสามยอด
ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขาสามยอด
นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 (เวลา 13.00 น.) เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์
 ไหว้พระ ตามโครงการสั่งสมบุญ เสริมสร้างบารมี สืบทอดพระพุทธศาสนา
 ณ ปูชนียธรรมสถานเขาเอราวัณ
 
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้เข้ารับเกียรติบัตร ด้านสิ่งแวดล้อม
ในงานการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ในการพัมนาคุรภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ยกย่องเชิดชูเกียรติ อปท.ต้นแบบ ( EHA Forum 2015 )
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ
 
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน
และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย
ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขาสามยอด
 
 
 
วันที่  12  มิถุนายน  2558
ค่ายจิระวิชิตสงคราม จ.ลพบุรี ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำภาค 2 และ เทศบาลเมืองเขาสามยอด
จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยใช้พื้นที่หน่วยทหาร ต่อยอดโครงการแก้มลิง
แก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่เขตชุมชนเมืองลพบุรีที่ หอประชุมเทศบาลเมือง
เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี พันเอก ณรงค์ศักดิ์ เติมราภ นายทหารปฏิบัติการ
 ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร นางจารุทรรศน์ สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการส่วนประสาน
 และบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก กรมทรั
พยากรน้ำภาค 2
 พร้อมด้วย นางสายใจ เลิศวิระยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จ.ลพบุรี
ได้ร่วมกันจัดทำแผ่นงานตามโครงการบริการจัดการน้ำตามนโยบายของรัฐบาล
โดยมีตัวแทนภาคประชาชน จากชุมชนต่างๆ กว่า 30 ชุมชน
จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วม ทั้งนี้ ถือเป็นไปตามประกาศของสำนักงานกรมทรัพยากรน้ำภาค 2
ในการลงพื้นที่ เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
 ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ ได้อย่างเหมาะสมซึ่งที่ประชุมได้มีมติ ร่วมกัน
 ในการจัดทำโครงการอนุรักษ์ และ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในระยะที่ 2 โดยการต่อยอดจากโครงการแก้มลิงในพื้นที่หน่วยทหาร ของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร บนเนื้อที่กว่า 160 ไร่
ซึ่งปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ใน ค่ายจิระวิชิตสงคราม ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี ทั้งนี้
 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ในโครงการแก้มลิง
ได้อย่างเหมาะสมกับทุกช่วงฤดูกาล
โดยจะมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน เมื่อแล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่สามรถใช้ประโยชน์
ในด้านเกษตรกรรม สามารถช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และป้องกันปัญหาอุกภัยซ้ำซากในเขตชุมชนเมือง เหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมาอีกด้วย
คลิ๊กชม
 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ
จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561
 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองเขาสามยอด เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2559-2563
 
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปรับภูมิทัศน์ในชุมชนเขาสามยอด 5 เทพเทวี โดยเทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับ
กองพันจู่โจม นำกำลังพลมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจทุกภาคส่วน
 เพื่อเมืองเขาสามยอดที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ ชุมชนเขาสามยอด 5 เทพเทวี
 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมใส่บาตรสามเณรภาคฤดูร้อน
จำนวน 33 รูป ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน ณ ชุมชนเขาสามยอด 5 เทพเทวี
 
 
 
2 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับมูลนิธิธรรมรักษ์ ได้จัดงานธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 27
ภายในงานมีกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพต่างๆ อาทิ การตัดผมฟรี โดยโรงเรัยนเสริมสวยเกศไพบูลย์ กิจกรรมการปั้นลิง
การโชว์ความสามารถของเด็กและเยาวชนทางด้านดนตรี นอกจากนี้ เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้จัดกิจกรรม
ไข่พญานาคการกุศล รายได้ทั้งหมดจากการตักไข่พญานาค จะมอบให้ทางจังหวัดลพบุรีเพื่อไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยชาวเนปาล อีกทั้งท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้เป็นตัวแทนท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร
 เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ นำผ้าอ้อมผู้ใหญ่มามอบให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเขาสามยอด
 
 
 
30 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลเขาสามยอด จัดทำโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2558 โดยมี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
เป็นประธานฯ ณ ปูชนียธรรมสถานเขาเอราวัณ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ
 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 
 
 
29-30 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับสถาบับวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดกิจกรรมอบรมให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน หลักสูตร การสื่อสารเรื่องเพศกับลูก โดยมี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าวฯ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
 
 
 
29 เมษายน 2558 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธีฯ ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
 
 
29 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 51 จำนวน 45 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
 
 
26-27 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อม
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนและประธานกลุ่มต่างๆ เข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการพลเมือง
ยุคใหม่กับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
25 เมษายน 2558 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมสวดมนต์ ในวันพระ ตามโครงการสั่งสมบุญ เสริมสร้างบารมี สืบทอดพระพุทธศาสนา ณ ปูชนียธรรมสถานเขาเอราวัณ ในการนี้ ท่านนายกสายใจ ได้นำซาลาเปา จากท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ มาแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมสวดมนตืในครั้งนี้
 
 
 
 
24 เมษายน 2558 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ร่วมแข่งขันกีฬาวันสันนิบาตรเทศบาล พร้อมร่วมกินเลี้ยงสังสรรค์ ณ สนามกีฬาพระราเมศวร
 
     
 
 
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 58   จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์
โดยประชาชนมีส่วนร่ว
โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ  และเทศบาลเมืองเขาสามยอด
 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยท
หารกับประชาชน และรับฟังปัญหา รวมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ในการรักชาติ
 ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมห
ากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๕๐ คน  เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
คลิ้กชม
 
ประกาศ
แจ้งการหยุดจ่ายน้ำ
เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ
ในวันที่  9 กุมภาพันธ์  2558  เวลา  22.00 น  ถึง 04.00 น. ของวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2558
ตั้งแต่ฝั่งหน้าวิทยาลัยละโว้  ถึง ชุมชนวัดหนองบัวขาว  ถึง  สี่แยกเอราวัณ
 
รับสมัคร
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา  2558  อายุ  3  ขวบขึ้นไป

                เอกสาร       1. สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  2  ฉบับ

                                       2. สำเนาสูติบัตร            จำนวน  2  ฉบับ

                                       3. รูปถ่าย  1  นิ้ว            จำนวน  4  รูป

                             4. สมุดบันทึกสุขภาพหรือประวัติการฉีดวัคซีน หรือใบรับรองแพทย์   จำนวน  2  ฉบับ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  - 27 ก.พ. 58    ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้บ้านท่าน
 
 
ขอเชิญแข่งขันฟุตบอลเยาวชน  7  คน
"เขาสามยอด ธรรมรักษ์คัพ  ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประจำปี 2558"
เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับมูลนิธิธรรมรักษ์ จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน
สนใจสมัคร ประเภทรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
ชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2558
ในวันและเวลาราชการ     036-627377 หรือ  08-9801-5043 คุณตั้ม  ชาญชัย
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น
 
 
ขอเชิญชวนชาวจังหวัดลพบุรี  พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง
  วันที่  5   กุมภาพันธ์  2558  ขอเชิญชมการแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง
 ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
  วันที่  7   กุมภาพันธ์  2558  ขอเชิญชมการแข่งขันกอลฟ์การกุศล
 ณ  สนามจอมพล ป.
  วันที่  8  กุมภาพันธ์  2558 ขอเชิญร่วมขี่จักรยาน  วงเวียนสู่เวียงวัง
จากวงเวียนสระแก้วถึงวังนารายณ์
  วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2558

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช
โดยนายสุธี   มากบุญ    รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  เป็นประธาน
เวลา  16.00 น. ขบวนเริ่มจากโรงเรียน
พิบูลวิทยาลัยสู่วังนารายณ์ราชนิเวศน์

  วันที่  16   กุมภาพันธ์  2558  พิธีทำบุญตักบาตร
ณ  วังนารายณ์ราชนิเวศน์
  วันที่  18   กุมภาพันธ์  2558  คณะฑูตจากประเทศต่าง ๆ  มาเยี่ยมชม
การแสดงในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
     
 
ขอเชิญชวนชาวจังหวัดลพบุรี  ร่วมประกวดธิดาละโว้    ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
แม่หญิงไทยงามผ้าทอ      ชุดไทยใส่สวย
ณ  งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์   
 
 
 
ขอเชิญชวนชาวจังหวัดลพบุรี  พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง
ขอเชิญชวนชาวจังหวัดลพบุรี  ชมการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ
ขอเชิญชวนชิม ขนมไทย ต้นตำรับ ท้าวทองกีบม้า สำรับหวาน อาทิ ฝอยทอง  ทองหยอด จ่ามงกฎฯ
ระหว่างวันที่   14  -  22  กุมภาพันธ์  2558  ณ พระราชวังราชนิเวศน์
 
ขอเชิญชวนเลือกชมซื้อสินค้า "ร้านค้าเพือชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ"
 ณ บริเวณห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส  สาขาลพบุรี   ตั้งแต่ 12 ม.ค. 58 เป็นต้นไป
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ และขยายโอกาสทางการค้า
 
วันที่ 25 พ.ย.57 เทศบาลเมืองเขาสามยอด  ประชุมคณะพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขาสามยอด
เพื่อจัดพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2558   ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
วันที่ 22 พ.ย.57 เทศบาลเมืองเขาสามยอด  ประชุมคณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขาสามยอด
เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2558   ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
วันที่ 22 พ.ย.57 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนประจำปี 2557
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557   ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
กำหนดการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
วันศุกร์ที่  5  ธันวาคม  2557

  ภาคเช้า         เดิน-วิ่ง        ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

          เวลา                                                          กำหนดการ

     06.00-06.30  น.           ผู้ร่วมโครงการลงทะเบียนเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ      ณ  ศูนย์วิสาหกิจชุมชน (ร.31พัน1รอ)

    (ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับคูปอง)

     07.00  น.                      ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้

     07.05  น.                      นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

     07.15 น.                       ประธานในพิธีและนายกเทศมนตรี ร่วมตัดริบบิ้น ให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา

     08.00 น.                        ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้      ณ    ร้านวิโรจน์ศิริ 

     08.15 น.                        พระมหาอารีย์ธรรมรังสี    แสดงสัมโมทนียกถา

     08.20 น.                        ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม

     08.30 น.                         ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์   89 รูป

การแต่งกายภาคเช้า       เสื้อสีเหลืองวันพ่อ

  ภาคค่ำ           วางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล

          เวลา                                                          กำหนดการ

    17.00-17.30  น.           ผู้ร่วมงานลงทะเบียนวางพานพุ่มเงิน  พุ่มทอง  (นำมาเอง)  ณ  เทศบาลเมืองเขาสามยอด

    18.20  น.                     พิธีกรเชิญผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนชุมชน  ผู้แทนกลุ่ม ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง สักการะ

    19.00  น.                     ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

    19.15 น.                      พิธีกรกล่าวความเป็นมา  การคัดเลือกพ่อตัวอย่าง

                                        พิธีกรเชิญชม วีดีทัศน์พ่อตัวอย่าง   /  มอบโล่  /  มอบของขวัญ  /  ถ่ายภาพหมู่

     19.30 น.                      การแสดงรำถวายพระพร

     19.45 น.                      พิธีกรเชิญประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้วางพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง ถวายสักการะ

     19.50 น.                      ประธานจุดเทียนชัย

     19.53 น.                       กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ / ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี / เพลงสดุดีมหาราชา

เสร็จพิธี
การแต่งกายภาคค่ำ       ชุดผ้าไทย  หรือ  ชุดสุภาพ
     
 
วันที่  25  พฤศจิกายน 2557
เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน โดยการให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องกฎหมายระเบียบ ภาษี สิทธิหน้าที่
ของประชาชน ร่วมถึงความรู้เรื่องการติดต่อข้อมูล และข่าวสารกับทางราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 พ.ศ. 2540 และความรู้ทางกฎหมายทั่วไป เช่น กฎหมายที่ดิน กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา
กฎหมายชาวบ้าน ที่ประชาชนควรรู้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนเอง ซึ่งมีประชาชน
ในตำบลเขาสามยอด เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วม
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมโครงการสั่งสมบุญ เสริมสร้างบารมีฯ
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ขอเชิญร่วมโครงการสั่งสมบุญ เสริมสร้างบารมีฯ ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 57-27 ก.ย. 58
ทุกวันพระ  ณ ปูชนียธรรมสถานเขาเอราวัณ  กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ
การแต่งกาย ชุดขาวปฏิบัติธรรมหรือชุดขาวสุภาพ  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
ขอเชิญร่วมพิธีไถ่ชีวิตโควันที่  2  ธันวาคม   2557
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ขอเชิญร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค ณ ปูชนียธรรมสถานเขาเอราวัณ  กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ
การแต่งกาย สวมเสื้อสีเหลือง กางเกง/กระโปรงสุภาพ  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
     
ขอเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557
 เทศบาลเมืองเขาสามยอด  ขอเชิญร่วมงานภาคเช้าและภาคค่ำ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
ประกาศ...........เรื่องเบี้ยยังชีพ
วันที่   3   ธันวาคม  2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จะดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพสำหรับ  3   เดือน
ได้แก่ เดือนตุลาคม     เดือนพฤศจิกายน    เดือนธันวาคม   2557    เวลา  15.00 น.
ณ   จุดแจกเบี้ยยังชีพทุกจุด
 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ร่วมจัดการแสดง Ligth & Sound งาน 40 ปี
ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง จากดินสู่ดาวออกญาวิไชเยนทร์ ณ บ้านหลวงรับราชทูต
ภายใต้การนำของ นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
 
 
 
 

วันที่13 พฤศจิกายน 2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
 ได้เข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน การปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1
ตอนควบคุม 0502 ตอนดงจำปา - แยก ร.พ.อานันทมหิดล ซึ่งเทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับแขวงการทางลพบุรีที่ 1
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

 
     
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
 เข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้า อปท.ดีเด่น ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2557
 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 
     
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้จัดโครงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.พินิจ แจ้งแสงทอง เสนาธิการ
กองพลรบพิเศษที่ 1 เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิ
ร่วมชมขบวนแห่กระทงและหนู้น้อยนพมาศ การเที่ยวชมตลาดย้อนยุค การตักไข่พญานาค การประกวดกระทง
 การประกวดหนูน้อยนพมาศ และชมการแสดงของนักเรียน ณ บริเวณหน้ากรมรบพิเศษที่
3
 
 
 
 
 

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย
เครื่องเอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

 
 
 
 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557   เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับ กอง พธ.สกอ. / ร.31พ.1 / ร.31พ.3 /
 กองพันจู่โจม/ ส.พัน 35
 ทำความสะอาดฟุตบาตรทางเท้า ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร  คนในชาติมีสุข
 เฉลิมพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข
 
 
 
 
วันที่ 1 พ.ย.57 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับมูลนิธิธรรมรักษ์ ได้จัดงานเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดเป็นประจำ
ทุกวันเสาร์แรกของเดือน โดยมีกิจกรรมมากมายอาทิ การตักไข่พญานาค กิจกรรมสันทนาการของชุนชน
กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างความรัก ความสามัคคี
 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด
และการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 500 ชุด
 
 
     
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
จำนวน 11 ท่าน เข้าศึกษาในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
 
     
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าและพนักงานเทศบาล คณธครูโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
 ได้ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ยอดรวมของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ทั้งสิ้น 22,560 บาท
ณ วัดพระบาทน้ำพุ
     
 
 
     
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้ร่วมงานแถลงข่าวงานประเพณี
ลอยกระทง "ย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม" ประจำปี 2557 ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย
(วงเวียนสระแก้ว)
     
 
 

วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน ภาคตะวันออก
โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีดังกล่าวฯ
 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

 
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษ เชิญชวนประชาชนร่วมงาน
 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ กรมรบพิเศษที่ 3
 
     
ขอเชิญร่วมประกวดกระทง    ประกวดหนูน้อยนพมาศ  ในวันที่  6  พฤศจิกายน   2557   ณ   กรมรบพิเศษที่  3
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด  กองการศึกษา  08-1780-4785  
หรือ  0-3662-7377  ต่อ  113
     
วันที่ 18 ตุลาคม 2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคีวัดสระมะเกลือเพื่อสมทบทุน
ซื้อที่ดินถวายวัดสระมะเกลือ พวกเราชาวเขาสามยอด มีจิตศรัทธาร่วมงานบุญในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก
 
     
วันที่ 15 ตุลาคม 2557 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะทำงาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเขาสามยอด เข้ารับรางวัลศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสร้างสุข ประจำปี 2557
โดยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมปริ้น พาเลซ กรุงเทพฯ
 
 
 
วันที่ 10 ตุลาคม 2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
 ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหายจากพระประชวร
 ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1  เวลา 09.39 น
 
 
 
 
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมกดวยคณะตรวจเยี่ยมและแนะนำการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558
 
 
 
 
 
วันที่ 7 ตุลาคม 2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการได้จัดประชุมหารือการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
 
 
วันที่ 6 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้รับการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม พร้อมลงพื้นที่ชุมชนเขาสามยอด เพื่อประกอบการพิจารณารางวัล
 
 
 
ตรวจประเมินชุมชนเขาสามยอด 33 การประกวดชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี 2557
 
 
วันที่ 29 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาตอเนื่องนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 8 ท่าน โดยเป็น
คณะนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เมืองพุนโซลิง ประเทศภูฏาน เข้าศึกษา
เรื่อง บทบาทหน้าที่การวางแผนสาธารณะ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
 
 
     
วันที่ 26 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้ต้อนรับคณะศึกษาจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 40 ท่าน
 เรื่อง การบริหารจัดการขยะ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
 
     

 ผลผลิตทางการศึกษา ต้นกล้าน้อย ของโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 -- ด.ช.พงษ์พิทักษ์ พิชวงค์ ชื่อเล่น น้องน้ำ ชั้น อ.2/3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน จากการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ในกิจกรรมการเล่านิทานประกอบท่าทาง
ระดับประถมวัย ซึ่งได้เป็นลำดับที่ 10 จาก 22 โรงเรียน ที่เข้าแข่งขัน ด้วยคะแนน 75.6 คะแนน
ฝึกสอนโดยคุณครูจารุวรรณ ทองหลาง

 
 

วันที่ 25 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย ท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้จัดงานเลี้ยงส่ง ด้วยรักและผูกพันให้กับพนักงานเทศบาล (โอน)ย้าย และครูสอนภาษาจีน นอกจากนี้ยังร่วมแสดงความยินดี กับพนักงานครูที่สอบเป็นข้าราชการได้และอีกทั้งฉลองกับความสำเร็จในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557
 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
 

 
 
     
วันที่ 25 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
 ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาท่อม จังหวัดพัทลุง เรื่อง การพัฒนาเมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 การบริหารจัดการขยะชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
 
 
     
วันที่ 23 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้รับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 30 ท่าน
เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ อาคาร ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
 
 
     

วันที่ 22 กันยายน 2557 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้เข้ารับรางวัลให้แก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น
 ประจำปี 2557 โดยมีนายสุธี มากบุญ รมต.ช่วยกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ ณ หน่วยบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ

 
 
 

       วันที่ 12-13 กันยายน 2557 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ได้เข้าการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
       ผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้
1.รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 7 รายการ
2.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
 จำนวน 2 รายการ 
     - การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ชั้น ป.4 - ป.6

     - การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.4 - ป.6 
3.รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 5 รายการ
4.รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 5 รายการ

 
 
วันที่ 19 ก.ย.57 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลเมือง
เขาสามยอด ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 เพื่อนำความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของโบราณสถาน มาปรับใช้ในการแนะนำและให้ความรู้เบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวได้
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ วังนารายณ์ราชนิเวศน์
 
 
วันที่ 2 ก.ย.57 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้ร่วมถ่ายรายการ ข่าว 5 ทั่วไทย ออกอากาศ
จ - ศ เวลา 17.30 น. ทาง ททบ 5 เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าในตำบลเขาสามยอด  และเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับคนในชุมชนตำบล
 
 
     
วันที่ 29 ส.ค.57 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ร่วมต้อนรับคณะทูตต่างประเทศและคู่สมรส ได้นำส่วนหนึ่ง
ของการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มาแสดงให้คณะทูตต่างประเทศ
ได้รับชม พร้อมด้วยสำรับหวาน ท้าวทองกีบม้า ณ วังนารายณ์ราชนิเวศ
 
 
วันที่ 21 ส.ค.57 นางสายใจ เลิสวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้ถ่ายทำรายการ แจ๋วพารวย ทาง ช่อง 3
 เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ และส่งเสริมการมีรายได้ของคนในท้องถิ่น
 
 
 
 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 สิงหาคม 2557
เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2558
 
     
เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษาจากอบต. จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
     
  เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ในวันที่  15  สิงหาคม  2557
     
การประชุมสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2557
เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2558    (รับหลักการ)
 
     
เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับหน่วยงาน อบจ.ลพบุรี และ อปท. จัดงาน
 
Big Cleaning Day เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ
  ณ วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 
     
กิจกรรม  ภาคค่ำ ของวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557  โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี
 
 
 
     
  งานมาลานำไทย
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศ์
 
     
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมงานวันลูกเสือชาวบ้าน ณ วัดนาจาน ตำบลท่าศาลา
 
 
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 จัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
 
     
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับ โรงพยาบาลอานันทมหิดล บริจาคโลหิตและทำฟัน ฟรี
 
 
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์
 
     
ปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประชุมพนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอดเพื่อชี้แจงนโยบายผู้บริหารและพบปะพนักงาน
 
     
วันที่ 4 สิงหาคม 2557 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
อาเซียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 และร่วมออกบูธอาหารอาเซียน
 
 
     
งานอนามัยเทศบาลเมืองเขาสามยอด ดำเนินการอุดร่องฟันเด็ก ขูดหินปูนเด็กนักเรียน
 
     
 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรี
 
 
 
วันที่ 3 สิงหาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมต้อนรับ
 
 
 
งานเทศบาลธรรมรักษ์สัมพันธ์ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2557
 
 
 
ชุมชนเขาสามยอด 5 ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานทดแทน
 
 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขาสามยอด มอบแว่นตา
 
 
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด  1   จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่  20 - 21  สิงหาคม 2557
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานดนตรีแห่งแผ่นดิน"คีตศิลป์ แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์"
ประจำปี 2557 ในวันที่  11-12  สิงหาคม  2557  ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
 
กำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
วันอังคารที่  12  สิงหาคม  2557

  ภาคเช้า         เดิน-วิ่ง        ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

          เวลา                                                          กำหนดการ

     06.00-06.30  น.           ผู้ร่วมโครงการลงทะเบียนเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ   12  สิงหามหาราชินี   ณ เทศบาล

    (ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับคูปองบริเวณหน้าห้องคลัง / กลุ่มชมรมเสริมสร้าง ลงทะเบียนหน้าศูนย์เด็กเล็ก)

     07.00  น.                      ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้

     07.05  น.                      นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

     07.15 น.                       ประธานในพิธีและนายกเทศมนตรี ร่วมตัดริบบิ้น ให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา

     08.20 น.                        ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้      ณ    วัดพระบาทน้ำพุ

     08.30 น.                        ท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุแสดงสัมโมทนียกถา

     08.45 น.                        ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม

     09.00 น.                         ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์   89  รูป

การแต่งกายภาคเช้า       เสื้อสีฟ้าวันแม่ /    กางเกงวอร์ม

  ภาคค่ำ           วางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล

          เวลา                                                          กำหนดการ

    17.00-17.30  น.           ผู้ร่วมงานลงทะเบียนวางพานพุ่มเงิน  พุ่มทอง  (นำมาเอง)  ณ  เทศบาลเมืองเขาสามยอด

    18.20  น.                     พิธีกรเชิญผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนชุมชน  ผู้แทนกลุ่ม ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง สักการะ

    19.00  น.                     ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

    19.15 น.                      พิธีกรกล่าวความเป็นมา  การคัดเลือกแม่ตัวอย่าง

                                        พิธีกรเชิญชม วีดีทัศน์แม่ตัวอย่าง   /  มอบโล่  /  มอบของขวัญ  /  ถ่ายภาพหมู่

     19.30 น.                      การแสดงรำถวายพระพร

     19.45 น.                      พิธีกรเชิญประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้วางพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง ถวายสักการะ

     19.50 น.                      ประธานจุดเทียนชัย

     19.53 น.                     กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ / ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี / เพลงสดุดีมหาราชา

เสร็จพิธี
การแต่งกายภาคค่ำ       ชุดผ้าไทย  หรือ  ชุดสุภาพ
 
นางสายใจ  เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้เข้าร่วมพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร
เสมือนจริง ปริญญารัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนสตร
 
 
เทศบาลเมืองเขาสามยอด เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องวิธีช่วยเหลือเด็กจมน้ำ
 
 
การแนะนำมารยาทไทย และวัฒนธรรมไทยในสังคม
 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
การประชุมพิจารณาคัดเลือกแม่ตัวอย่างประจำปี 2558
 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
โครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
 
     
วันที่  18  กรกฎาคม  2557
เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลทุกระดับ
 
 
งานป้องกัน เทศบาลเมืองเขาสามยอดมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยให้แก่นางแจ้วอินมั่นชุมชนเขาสามยอด 7
     
เทศบาลเมืองเขาสามยอดให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรี   /  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
     
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
งานอนามัย เทศบาลเมืองเขาสามยอด ออกหน่วยตรวจสุขภาพฟัน เคลือบร่องฟันเด็กนักเรียน
 
     
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมพิธีมอบรางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม.
     
 
 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
พ.ท.ขรรค์ชัย ภู่ทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์ (บ่าย)
 
     
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์
 
     
วันที่ 10  กรกฎาคม 2557
รับการตรวจประเมิน
core team
 
 
 
วันที่ 10  กรกฎาคม 2557
กองสวัสดิการเทศบาลเมืองเขาสามยอดและสมาชิกสภาเทศบาล มอบเตียงผู้ป่วย ชุมชนเขาสมยอด 16
 
     
วันที่ 10  กรกฎาคม 557
นางสายใจ  เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดจัดตั้งศาลท้าวมหาพรหม
     
 
วันที่  10  กรกฎาคม 2557
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1  นำเด็กนักเรียนมอบเทียนจำนำพรรษา
     
 
 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ 
Love Plus
 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
นางสายใจ  เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดมอบเกียรติบัตรแก่เด็กนักเรียน
 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2557
เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับมูลนิธิธรรมรักษ์จัดโครงการธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์
 
วันที่ 7 กรกฎาคม  2557
เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับชุมชนเขาสามยอด 5 จัดโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานสู่เมืองคาร์บอน
     
 
 
วันที่ 4 กรกฎาคม  2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดประชุมการดำเนินงาน 5 ส.ของกองสาธารณสุข
 
     
วันที่ 2 กรกฎาคม  2557
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 นำเด็กนักเรียนร่วมแสดงความสามารถในงานกระท้อนหวานฯ
     
 
     
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา 1  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
     
 
     
วันที่ 2มิถุนายน  2557  ออกกำลังกายวันต่อต้านยาเสพติด ณ กองพลรบพิเศษที่ 1
 
 
วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2557
โครงการแข่งขันทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 จังหวัดประจวบคีรีขันจ์
     
 
วันที่ 25   มิถุนายน  2557  พิธีเปิดงานกระท้อนจังหวัดลพบุรี
 
วันที่  24  มิถุนายน  2557  ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
วันที่ 20  มิถุนายน  2557  การเลือกตั้งเด็ก ในวันประชาธิปไตย
 
     
วันที่  19  มิถุนายน  2557  อบรมนวดแผนไทย
 
วันที่  16  มิถุนายน  2557  วัน  Big  Cleaning  Day
 
 
วันที่  16  มิถุนายน  2557  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนสงเคราะห์
 
 
 วันที่  16  มิถุนายน  2557  ไหว้ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
 
     
ผลการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ของวันที่  6  มิถุนายน  2557
 
  ชูชาติ  ไตรรัตนประดิษฐ์ อิศรา   กะไชยวงษ์  (อิศ  จันท์)
รอบ 17.00 น   คู่ที่  4 ของวันที่  6  มิ.ย. 57  ชูชาติ  แพ้  อิศรา  ด้วยคะแนน   0-4
     
 
  ประมวล  จันทร์ทัด  กฤษณัส  เลิศสัตยาทร
รอบ 15.00 น   คู่ที่  3 ของวันที่  6 มิ.ย. 57 ประมวล  แพ้  กฤษณัส  ด้วยคะแนน  2-4
     
 
    เดชาวัต  พุ่มแจ้ง .  ไพฑูรย์  ผลบุญ
รอบ 13.00 น   คู่ที่  2 ของวันที่  6 มิ.ย. 57  เดชาวัต  แพ้ ไพฑูรย์  ด้วยคะแนน  2-4
     
 
  บุญญฤทธิ์  เกียรติกุล  (ไฟว์  นครนายก) สุพจน์  แสนหล้า
รอบ 10.00 น   คู่ที่  1 ของวันที่  6 มิ.ย. 57  บุญญฤทธิ์ ชนะ  สุพจน์  แสนหล้า ด้วยคะแนน   4-3
     
ผลการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ของวันที่  5  มิถุนายน  2557
 
    เดชาวัต  พุ่มแจ้ง โอภาส  สุวรรณราช
รอบ 17.00 น   คู่ที่  4 ของวันที่  5 มิ.ย. 57  เดชาวัต            โอภาส  ด้วยคะแนน 
     
 
  .  ไพฑูรย์  ผลบุญ สุรเทพ   ภูแฉล้ม
รอบ 15.00 น   คู่ที่  3 ของวันที่  5 มิ.ย. 57  ไพฑูรย์   ชนะ  สุรเทพ  ด้วยคะแนน  4-3
     
 
  .  กฤษณัส  เลิศสัตยาทร เทพไชยา   อุ่นหนู
รอบ 13.00 น  คู่ที่  2 ของวันที่  5 มิ.ย. 57   กฤษณัส ชนะ  เทพไชยา  ด้วยคะแนน  4-2
     
 
    ประมวล  จันทร์ทัด ยุทธภพ    ภาคพจน์
รอบ  10.00 น.  คู่ที่  1 ของวันที่  5 มิ.ย. 57   ประมวล ชนะ ยุทธภพ ด้วยคะแนน  4-3
วันที่  5  มิถุนายน  2557  การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนนประจำปี 2557
 
     
 
  นพดล   นภจร (หนู   ดาวดึงส์) ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์  (ต่าย   พิจิตร)
รอบ  17.00 น.  คู่ที่  4 ของวันที่  4 มิ.ย. 57   หนู  ดาวดึงส์ แพ้ ต่าย  พิจิตร ด้วยคะแนน  3-4
     
     
 
  กอบกิจ   พลาจิณ (ชิม   ศิษย์ต่าย) อิศรา   กะไชยวงษ์  (อิศ  จันท์)
รอบ  15.00 น.  คู่ที่  3  ของวันที่  4 มิ.ย. 57  ชิม   ศิษย์ต่าย  แพ้  อิศ  จันท์   ด้วยคะแนน  2-4
     
 
  นพพล   แสงคำ (หมู  ปากน้ำ) บุญญฤทธิ์  เกียรติกุล  (ไฟว์  นครนายก)
รอบ  13.00 น.  คู่ที่  2 ของวันที่  4 มิ.ย. 57   หมู  ปากน้ำ  แพ้  ไฟว์  นครนายก   ด้วยคะแนน  3-4
     
 
  สุพจน์  แสนหล้า (แจ็ก  เชียงใหม่) อรรถสิทธิ์   มหิทธิ  (บิ๊ก  สระบุรี)
รอบ  10.00 น.  คู่ที่  1 ของวันที่  4 มิ.ย. 57  แจ็ก  เชียงใหม่    ชนะ  บิ๊ก  สระบุรี  ด้วยคะแนน  4-2
     
  รอบ 15.00 น.  นพดล  แสงคำ  ชนะ ทอร์  ชุนหลง    4-0
  รอบ 13.00 น.  สุรเทพ   ภูแฉล้ม  ชนะ รัชพล   ภู่โอบอ้อม    4-1
  รอบ 10.00 น.  เดชาวัต  พุ่มแจ้ง   ชนะ ภาสกร  สุวรรณรัตน์    4-3
ผลการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนนประจำปี 2557 รายการที่ 5
ในวันที่  3  มิถุนายน   2557 
     
 
วันที่ 3-8 มิถุนายน  2557  ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนนประจำปี 2557
รายการที่  5    ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 
     
 
 
วันที่ 5 เมษายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดการแถลงข่าวปะเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
"นุ่งโจง แต่งไทย ไปเล่นสงกรานต์" ที่วัดพระบาทน้ำพุ ภายในงานจะพบกับกิจกรรมมากมาย เช่น ป
ระกวดหนูน้อยสงกรานต์ ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย และพบกับการแสดงจากรายการตี 10 ก็อปปี้โชว์
 
 
วันที่ 5 เมษายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 14
นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด มอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งยังมีการแสดงสุนัขโชว์เพื่อเพิ่มความสนุกสนานแก่ผ้ร่วมงาน
วันที่ 5 เมษายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ดำเนินการออกหน่วยแจกเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ทุกจุดบริการเป็นที่เรียนร้อยแล้ว
 
วันที่ 4 เมษายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดการประชุมพนักงานประจำเดือนเมษายน
นำโดย ส.ต.ต.สินชัย ขวัญเขียว ปลัดเทศบาลฯ เพื่อแนะแนวทางการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
 
วันที่ 4 เมษายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดการประชุมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
และการคัดเลือกคณะกรรการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาสามยอด เพื่อให้มีองค์กรกลางของเด็กและเยาวชน
ในระดับท้องถิ่น ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
 
 
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ส่งพนักงาน EMS สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด
เข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น โซนที่ 1 จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ความรู้
 ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ และปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
 
วันที่ 2 เมษายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา
นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
หลักสูตร นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 19 จำนวน 73 คน
เรื่อง การบริหารจัดการที่ดี ด้านความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
วันที่ 1 เมษายน 2557 ทม.เขาสามยอด นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
นำทีมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
ในการนี้ ท่านนายกสายใจ ได้รับเกียรติเข้าร่วมการแข่งขันแขร์บอลหญิงอีกด้วย
 
 
วันที่ 31 มีนาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมพลเมืองยุคใหม่
กับการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2558-2560 นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ เป็นวิทยากรในการอบรม
โดยมี ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน และคณะกรรมชุมชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2557  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ข้าราชการ (บรรจุใหม่)
เข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรม ณ สถานธรรมหมิงฮุย
 
 
วันที่ 27 มีนาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา
นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวน 48 คน  เข้าศึกษาดูงานเรื่อง "โครงการชุมชนไร้ถัง"
 
วันที่ 25 มีนาคม 2557 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1   สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด
จัดโครงการรับมอบวุฒิบัตร เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่จะศึกษาต่อในระดับสูง
 
 
วันที่ 24 มีนาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557
และขอแสดงความยินดีกับ สท.เตือนใจ จอกเล็ก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด เขต 2
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
 
วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2557 พนักงานแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลเมืองเขาสามยอด
เข้าร่วมอบรม "โครงการขนส่งกู้ภัย เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน" จังหวัดลพบุรี
จัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี
 
วันที่ 20-21 มีนาคม 2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว ณ จังหวัดตราด เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
 
วันที่ 21 มีนาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รุ่นที่ 46  เข้าศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการพัฒนาเด็กเล็กเชิงบูรณาการแบบครบวงจร"
 
วันที่ 20 มีนาคม 2557 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับ นายจรํญ ฟูเต็มวงศ์
พัฒนาการจังหวัดลพบุรี และคณะติดตาม ประเมินและนิเทศ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557
ระดับจังหวัด โดยมี ส.ต.ต.สินชัย ขวัญเขียว ปลัดเทศบาลฯให้การต้อนรับ
 
 
วันที่ 20 มีนาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้จัดประชุมประชาคมประจำเดือนมีนาคม 2557
 นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และประธานชุมชน เพื่อเป็นการรับฟังและแก้ไขปัญหาโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี
รวมทั้งประชาชนในชุมชนเขาสามยอด
 
 
วันที่ 19 มีนาคม 2557 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขาสามยอด 
ได้จัดทำประชาคมค้นหาผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด/โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการบรรเทาสาธารณภัย
ณ ชุมชนเขาสามยอด 7 บ้านน้ำจั่น
 
วันที่ 19 มีนาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด  นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา
นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ประชุมกลุ่มรื่องสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน ด้านการคัดแยกขยะ
ณ ชุมชนเขาสามยอด 16 และชุมชนใกล้เคียง
 
วันที่ 18 มีนาคม 2557 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขาสามยอด
ได้จัดทำประชาคมค้นหาผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด/โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการบรรเทาสาธารณภัย
 ณ ชุมชนเขาสามยอด 29
 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ปี 2557
 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
 
เมื่อวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ในการบริหารจัดการที่ดีตามตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล
ในการปฎิบัติราชการให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฎิบัติงานที่ดี
 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้จัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557  เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในตำบลเขาสามยอด
 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา
นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้ต้อนรับคณะจากสถาบันพระปกเกล้า
ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบการทำวิจัย โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พนักงานและประชาชน
พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกียวกับบริบทของเทศบาล
 
 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เยี่ยมชมในส่วนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและห้องเรียนไอแพดของโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
 
 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เข้าศึกษาดูงานเรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 เป็นประธานในพิธี
 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมพิธี ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโนนหัวช้าง
เทศบาลเมืองเขาสามยอดและคณะ บริจาค 289,999 บาท
 
 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าธรรมโสภณ
ท่านเจ้าคุณ พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ บริจาค 100,000 บาท
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี บริจาค 518,600 บาท
และนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดและคณะ บริจาค 109,999 บาท
 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระบาทน้ำพุ
เทศบาลเมืองเขาสามยอดและคณะ บริจาค 58,842 บาท
 
วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับ นางปวีณา หงสกุล รมต.กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ
 
วันที่ 23 ตุลาคม 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
 
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในเขตตำบลเขาสามยอดจาก 34 ชุมชน
 
 
วันที่ 5 ตุลาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับ วัดพระบาทน้ำพุ จัดงานธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 8
 
วันที่ 4-13 ตุลาคม 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับ ชมรมเจแห่งประเทศไทย จัดโครงการ บำเพ็ญบุญกินเจ
เพื่อเทิดพระเกียรติให้แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
วันที่ 26 กันยายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการวันพิษสุนัขบ้าโลก
โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการแข่งขันวาดภาพระบายสี
และมอบรางวัลการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10
 
 
วันที่ 12 กันยายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยเบื้องต้นของนักเรียน และพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขในโรงเรียนและชุมชนตอไปในอนาคต
 
 
วันที่ 7 กันยายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 7
 
วันที่ 28-30 สิงหาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำคณะครู ไปศึกษาดูงานในภาคเหนือ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2556  โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานอาเซียนเดย์
 
วันที่ 14 สิงหาคม 2556  โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานวันแม่แห่งชาติ ในช่วงเช้า มีการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ
และร่วมกันตักบาตร  ในภาคเย็น ร่วมวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพร
 
 
วันที่ 3 สิงหาคม 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 6
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น บริการตัดผมฟรี บริการตรวจสุขภาพกาย สุขภาพฟัน และยังมีการส่งเสริมอาชีพให้ผู้ที่สนใจ
อีกทั้งยังมีการแสดงต่าง ๆ มากมาย
 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการอบรม PMQA ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับหน่วยงานทหารในเขตพื้นที่ตำบลเขาสามยอด
จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคระงับอัคคีภัย ประจำปี 2556
 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรค์คต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการรู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้  ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 5
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา
 
 
วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเขาสามยอดและครอบครัว
และโครงการแนะแนวอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา
 
วันที่ 26 มิถุนายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด  จัดโครงการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วันต่อต้านยาเสพติด
ร่วมกับ กองพลรบพิเศษที่ 1
 
วันที่ 14 มิถุนายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการต้นไม้ของพ่อ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
วันที่ 13 มิถุนายน 2556  โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดพิธี วันทาบูชาครู
เพื่อให้นักเรียนมีความเคารพ และลำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์
 
วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
 
วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการพัฒนาเมือง ตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นพลเมือง ร่วมแก้ปัญหาของชุมชนอย่างรับผิดชอบร่วมกัน ในวิถีประชาธิปไตย
สนับสนุนให้เกิดเมืองน่าอยู่ เมืองปลอดภัย เมืองแห่งสุขภาพ เมืองที่มีพื้นที่สร้างสรรค์
โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธานินทร์  ริ้วธงชัย ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม
 
วันที่ 3 มิถุนายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดประชุมคณะพัฒนาเทศบาลเมืองเขาสามยอด
เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี (2557-2559)
 
 
วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด
จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก
 
วันที่ 29 พฤษภาคม  -  15 มิถุนายน 2556  งานป้องกันฯ  เทศบาลเมืองเขาสามยอด  จัดโครงการขุดลอกคลองสายถนนพหลโยธิน
โดยบูรณาการร่วมกับ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ศอว.ศอพท. รพ.อานันท์ฯ อปพร. และกองพันเสนารักษ์ที่ 1
 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดประชุมคณะสนับสนุน เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสามปี (2557-2559)
 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด
พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทาศาสนา เนื่องในวันวิสาขะบูชา
 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด เปิดภาคเรียนที่ 1/2556
 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2556  จังหวัดลพบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี มูลนิธิธรรมรักษ์ และเทศบาลเมืองเขาสามยอด
จัดโครงการ NO PLACE FOR DRUG "ไม่มีพื้นที่สำหรับยาเสพติด" ระยะที่ 4
 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ในเขตพื้นที่อำเภอท่าหลวง
มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน และมอบอุปกรณ์การเรียน
ให้กับนักเรียนในสังกัดสถานศึกษาของเทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา
ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการที่ดี ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด
 
 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จั