ประชาสัมพันธ์  

การรับเงินเบี้ยผู้สุงอายุ   พิการและผู้ป่วย  ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563
เป็นต้นไป   กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรเงิน
เข้าบัญชีแต่ละรายในวันที่  10  ของเดือน

   
  เดือนกันยายน  2562 
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว
  เมื่อวันที่  24  กันยายน  2562
   
  เดือนกรกฎาคม  2561 
  ด้วยรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้มีนโยบายนำพาประเทศไทยก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นการพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงจึงมีความจำเป็นและถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ 
ทัดเทียมกับประเทศอื่น
****การขอรับบริการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ****
1. ต้องเป็นหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ จึงจะได้ในราคาพิเศษ 390 บาท / 30/10 Mbps
โดยสามารถตรวจสอบพื้นที่บริการได้ที่เว็บไซต์ www.netpracharat.com/index/
หรือตรวจสอบได้ที่ศูนย์ TOT ทุกสาขา
2. ติดต่อเพื่อขอรับบริการติดตั้งฟรี ที่ศูนย์ TOT ทุกสาขา
   
  เดือนกรกฎาคม  2560
  - ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่  24  กรกฎาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  08.30-12.00 น. ณ เทศบาลเมืองเขาสามยอด
  - ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ ระหว่างวันที่  17-22  กรกฎาคม  2560  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมือง
  เขาสามยอด
  - ขอเชิญร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ ของสัปดาห์ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด
  - วันที่  7  กรกฎาคม  2560  แจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ณ จุดบริการต่าง ๆ  ในวันเวลาดังกล่าว
   
   
  เดือนมีนาคม 2560
   - วันที่ 13 เมษายน 2560 ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์
ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
   
   - วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญร่วมกิจกรรมครบรอบ 25 ปี วัดพระบาทน้ำพุ
เดิน - วิ่ง - ปั่น -วันวิสาขะ สู่ประตูธรรมะ  ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ
   
   - เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับ ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม
 "๑,๘๐๐ นาที เพื่อชีวีมีสุข ลดพุง ลดโรค" ด้วยการออกกำลังกายทุกวันอาทิตย์
ตั้งแต่เดือนเมษายนถึง เดือนธันวาคม โดยเริ่มวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เวลา ๐๔.๐๐ ๐๗.๐๐ น. ณ ลานออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
   - วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2560 ขอเชิญร่วมทำบุญกับสามเณรภาคฤดูร้อน ที่ปูชนียสถานเขาเอราวัณ
   - แจ้งเตือนประชาชนให้ดูแลบ้านเรือนให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงในช่วงฤดูร้อน
   - วันที่  10  มีนาคม  2560  เป็นวันปิดภาคเรียน ของนักเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
    - วันที่ 1 มีนาคม 2560 ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านลูกน้อยฯ  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด  เวลา 08.30 น.
   
  เดือนมีนาคม 2559 
  ทศบาลเมืองเขาสามยอด ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็กผู้ชาย อายุระหว่าง 9 12 ปี เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา ในวันที่ 23 -30 มีนาคม 2559 ณ ปูชนียธรรมสถานเขาเอราวัณ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
   
   
   - เทศบาลเมืองเขาสามยอด ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์หรือเด็กแรกเกิดที่มีกำหนดคลอด
  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59 ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
   - เทศบาลเมืองเขาสามยอด เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2560 ที่เกิดก่อน 1 ต.ค. 2499
  ถึง  30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  เดือนกันยายน   2558
  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  แล้วเมื่อวันที่  4  กันยายน  2558  เริ่มใช้ ณ  1 ตุลาคม 2558
   
  เดือนพฤษภาคม   2558
  5 พฤษภาคม 2558 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมใส่บาตรสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 33 รูป ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มายุ 5 พระชนรอบ 2 เมษายน ณ ชุมชนเขาสามยอด 5 เทพเทวี
   
  2 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับมูลนิธิธรรมรักษ์ ได้จัดงานธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์
ครั้งที่ 27 ภายในงานมีกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพต่างๆ อาทิ การตัดผมฟรี โดยโรงเรัยนเสริมสวยเกศไพบูลย์ กิจกรรมการปั้นลิง การโชว์ความสามารถของเด็กและเยาวชนทางด้านดนตรี
 
   
  เดือนเมษายน   2558
   30 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลเขาสามยอด จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน
ถึง 5 พฤษภาคม 2558 โดยมี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เป็นประธานฯ ณ ปูชนียธรรมสถานเขาเอราวัณ
กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
   
  29  เมษายน 2558 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับสถาบับวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดกิจกรรมอบรมให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
หลักสูตร การสื่อสารเรื่องเพศกับลูก โดยมี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าวฯ ณ อาคารอเนก
ประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
   
 

29 เมษายน 2558 นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธีฯ
ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

   
   
  เดือนธันวาคม   2557
  เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557  เมื่อวันที่  22   ธันวาคม 2557 
โดยคณะติดตามและประเมินผลแผนเมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2557  รายงานผลให้ที่ประชุมสภาทราบ
เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2557   
  เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2558  แล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 
โดยประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2557  และประชุมคณะกรรมการพัฒนา
การจัดทำแผนเมื่อวันที่  25  ธันวาคม 2557  รายงานผลให้ที่ประชุมสภาทราบเมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2557
  วันที่ 23 ธ.ค. 2557 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น.
  วันที่ 5 ธ.ค. 2557 ขอเชิญร่วมงานปั่นจักรยาน ชุมชนสุขภาวะ ไหว้พระทำบุญ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ ณ หน้าศูนย์วิสาหกิจชุมชน เวลา 06.00 น.
  ขอเชิญร่วมงานสั่งสมบุญเสริมสร้างบารมีทุกวันพระณ ปูชนียธรรมสถานเขาเอราวัณ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ เวลา 13.30 น.
  วันที่ 4 ธ.ค. 2557 ขอเชิญร่วมงานวันพ่อโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ แต่งกายชุดสีเหลือง
  ขอเชิญร่วมโครงการสั่งสมบุญ เสริมสร้างบารมี ทุกวันพระตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ปูนชนียธรรมสถานเขาเอราวัณ
  วันที่  2 ธ.ค. 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดขอเชิญร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค เวลา 08.30 น. ณ ปูชนียธรรมสถานเขาเอราวัณ สกอ. สวมเสื้อสีเหลือง
  เดือนพฤศจิกายน 2557
 

วันที่ 25 พ.ย.57 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ทางกฎหมายทั่วไป เช่น กฎหมายที่ดิน กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายชาวบ้าน ที่ประชาชนควรรู้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

  วันที่  16 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลเขาสามยอด ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 และคณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล
เมืองเขาสามยอด 1 ณ บริเวณมณฑลพิธีโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด
  วันที่  15 พ.ย. 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ร่วมจัดการแสดง Ligth & Sound งาน 40 ปี ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง จากดินสู่ดาวออกญาวิไชเยนทร์ ณ บ้านหลวงรับราชทูต
 
  วันที่  13 พฤศจิกายน  2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงทางหลวง ณ วิทยาลัยละโว้ฯ
  วันที่  8 .ย .2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดเข้ารับรางวัลโล่พระปกเกล้าอปท.ดีเด่น ด้านส่งเสริมเครือข่ายรัฐ เอกชนฯ ณศูนย์ประชุมวายุภักษ์
  วันที่  6 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ลอยกระทง ณ กรมรบพิเศษที่ 3
  เดือนตุลาคม 2557
  วันที่  20 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับบจ.ซูซูกิลพบุรี จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย
  วันที่  9 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดรับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมาแนะนำการใช้จ่ายงบประมาณอปท.
  วันที่  6 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดรับตรวจประเมินพระปกเกล้าประจำปี 2557
  วันที่  4 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน
  เดือนกันยายน 2557
  วันที่  29  กันยายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน (ระดับเขต
  พื้นที่การศึกษา)มาประเมิน ด.ช.ปฐวี  ศรีสังข์  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกนักเรียนรับรางวัล
  พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา  2557
  วันที่  29  กันยายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษา
  ต่อเนื่องนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีและคณะ จากเมืองพุนโซลิง
  ประเทศภูฎาน เรื่องบทบาทหน้าที่การวางแผนสาธารณะ
  วันที่  26  กันยายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานทรัพยากร
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสาคร ดูงานด้านการจัดการขยะ
  วันที่  25  กันยายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง
    จ.พัทลุง ดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
  วันที่  23  กันยายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทม.อ่างทอง อ.เมือง
   จ.อ่างทอง  ดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ
  นที่ 22  กันยายน  2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
  ฝ่ายพลเรือนที่มีผลงานดีเด่น ประเภทเทศบาลเมือง ประจำปี 2557 จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
  นที่ 20 กันยายน  2557   เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดทำโครงการสานใจรักห่วงใยครอบครัว จาก 34 ชุมชน
  นที่ 18 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก
  จังหวัดปทุมธานี เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
  วันที่ 10-13 กันยายน 2557 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลป
  หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64  ประจำปี 2557
  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้รับเกียรติบัตรจากผวจ.ลพบุรีให้เป็นหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน
  จังหวัดลพบุรีเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557
  เดือนสิงหาคม  2557
  นที่ 22  สิงหาคม  2557 สถานีอนามัย เทศบาลเมืองเขาสามยอดลงพื้นที่เคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6
  วันที่ 19  สิงหาคม  2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.เมืองไผ่  จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน  45  ท่าน
  นที่ 6  สิงหาคม  2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับโรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
  นที่  6 สิงหาคม  2557  โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 จัดงานวันแม่แห่งชาติ โดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเป็นประธาน
  นที่  4  สิงหาคม  2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมงาน "เทพสตรี กับ อาเซียน" กับมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
  นที่  3  สิงหาคม  2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุโดยท่านปลัดกระทรวง
  การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (นายวิเชียร  ชวลิต)  เป็นประธานในพิธี
  นที่  2  สิงหาคม  2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ครั้งที่  18
  เดือนกรกฎาคม  2557
  นที่  28  กรกฎาคม  2557  นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  นที่ 20  กรกฎาคม  2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดประชุมประชาคมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี
  นที่  16  กรกฎาคม  2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล ฯ
  นที่  10  กรกฎาคม  2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดตั้งศาลท้าวมหาพรหม ณ เทศบาลเมืองเขาสามยอด
  นที่  8  กรกฎาคม  2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกบพัฒนาสังคมและคามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ Love Plus
  นที่  7  กรกฎาคม  2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทม.ท่าข้าม จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 230 คน
  นที่  กรกฎาคม  2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด งานธรรมรักษืสัมพันธ์ ครั้งที่  17
  นที่  กรกฎาคม  2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ถวายเทียนจำนำพรรษา) ณ
  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
  นที่  กรกฎาคม  2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน"ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ร่วมประหยัดพลังงาน
  ู่เมืองคาร์บอนต่ำ"  
  เทศบาลเมืองเขาสามยอดขอเชิญร่วมส่งประกวดแม่ตัวอย่าง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ดำเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)  ณอาคารอเนกประสงค์
  เทศบาลเมืองเขาสามยอด  (เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์)
  นที่  กรกฎาคม  2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการบริหารจัดการ
  ขยะในชุมชน จำนวน  200  ท่าน
  เดือนมิถุนายน  2557
  วันที่ 7  มิถุนายน  2557  ขอเชิญร่วมงานธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
  วันที่ 6 มิถุนายน  2557  ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.พลูตาหลวง จ.ชลบุรี เวลา 10.00 น. ณ วัดพระบาทน้ำพุ
  วันที่ 5  มิถุนายน  2557  ขอเชิญร่วมแต่งไทย ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ เวลา 08.00 น. ณ วัดพระบาทน้ำพุ
  วันที่ 3 - 8  มิถุนายน  2557  ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนนประจำปี 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ฯ
  เดือนพฤษภาคม 2557
  วันที่ 20  พฤษภาคม  2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอดรับคณะศึกษาดูงานจากยุหว่า จ.เชียงใหม่
  วันที่ 13  พฤษภาคม  2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมงานวันวิสาขบูชา ร่วมเดินวิ่ง ณ วันดงสวอง
  วันที่ 8  พฤษภาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับมูลนิธีธรรมรักษ์ แจกสื่อการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมือง
  เขาสามยอด 1  และในสังกัดเทศบาล  โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร  เป็นประธานมอบสื่อการเรียนการสอน
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดงานร่วมใจภักดิ์รักสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานทหาร 9 หน่วย โดยมี พลเอกปวริศ  แจ่มสว่าง
  เป็นประธานในพิธีเปิด
  เดือนเมษายน 2557
  วันที่ 5 เมษายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานแถลงข่าวเทศกาลสงกรานต์
  วันที่ 5 เมษายน 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 14
  วันที่ 4 เมษายน 2557 ทม.เขาสามยอด จัดการประชุมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
  วันที่ 3-4 เมษายน 2557 ทม.เขาสามยอด เข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น
  วันที่ 2 เมษายน 2557 ทม.เขาสามยอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพฯ
  วันที่ 1 เมษายน 2557 ทม.เขาสามยอด ร่วมกิจกรรม วันข้าราชการพลเรือน ณ สนามกีฬาพระราเมศวร
  เดือนมีนาคม 2557
  วันที่ 31 มีนาคม 2557  ทม.เขาสามยอด จัดโครงการประชุมประชาคมพลเมืองยุคใหม่
  กับการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2558-2550
  วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2557 ทม.เขาสามยอด ร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมหมิงฮุย
  วันที่ 27 มีนาคม 2557 ทม.เขาสามยอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โคกลอย อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
  วันที่ 25 มีนาคม 2557 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 จัดโครงการรับมอบวุฒิบัตร
  วันที่ 24 มีนาคม 2557 ทม.เขาสามยอด จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557
  วันที่ 21-22 มีนาคม 2557 ทม.เขาสามยอด ร่วมอบรมโครงการขนส่งกู้ภัย เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน จว.ลพบุรี
  วันที่ 21 มีนาคม 2557 ทม.เขาสามยอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 46
  วันที่ 20 มีนาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดประชุมประชาคมประจำเดือนมีนาคม 2557
  วันที่ 18  มีนาคม 2557 ทม.เขาสามยอด ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันท้องถิ่นไทย
  วันที่ 14-16 มีนาคม 2557 ทม.เขาสามยอด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานในการบริหารจัดการที่ดีตามตัวชี้วัด
  วันที่ 14  มีนาคม 2557 ทม. เขาสามยอด จัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557
  วันที่ 11  มีนาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับคณะจากสถาบันพระปกเกล้า
  วันที่ 10  มีนาคม 2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  วันที่ 7 มีนาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. พลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี
  วันที่ 5 มีนาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดการประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
  วันที่ 1 มีนาคม 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 13
  เดือนกุมภาพันธ์ 2557
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คนใหม่
  วันที่ 15 - 23  กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ซ้อมใหญ่การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ซ้อมย่อยการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานบวงสรวงองค์สมเด็จพระนารายณ์
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมรายการเรื่องเล่าเช้านี้ และรายการ แจ๋ว
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานบวงสรวงองค์สมเด็จพระนารายณ์ ร่วมกับจังหวัดลพบุรี
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด แถลงข่าวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ณ วังนารายณ์ราชนิเวศ
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลเมืองเขาสามยอด แถลงข่าวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ณ จังหวัดสิงห์บุรี
  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 12
  เดือนมกราคม 2557
  วันที่ 24 มกราคม 2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดการประชุมประชาคม
  วันที่ 17 มกราคม 2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลลังกาใหญ่ จ.นครราชสีมา
  วันที่ 16 มกราคม 2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานวันครูแห่งชาติ
  วันที่ 15 มกราคม 2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการ เราพร้อมใจ แต่งไทยไปออกกำลังกาย
  วันที่ 15 มกราคม 2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมเดินขบวนรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง
  วันที่ 13 มกราคม 2557  โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 จัดกีฬาสีโรงเรียน
  วันที่ 10 มกราคม 2557  โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
  วันที่ 4 มกราคม 2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 11
  วันที่ 2 มกราคม 2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานปีใหม่ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด
  เดือนธันวาคม 2556
  วันที่ 25 ธันวาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานวันคริสต์มาส
  วันที่ 25 ธันวาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนมุ่งสู่อาเซียน
  วันที่ 23 ธันวาคม 2556  โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 จัดงานวันคริสต์มาส
  วันที่ 20 ธันวาคม 2557  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดการประชุมประชาคม
  วันที่ 19 ธันวาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอดต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.พลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี
  วันที่ 18 ธันวาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดโครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ
  วันที่ 17 ธันวาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอดมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย
  วันที่ 9 ธันวาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมงานมุทิตาสักการะพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ
  วันที่ 7 ธันวาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 10
  วันที่ 5 ธันวาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานวันพ่อแห่งชาติ
  เดือนพฤศจิกายน  2556
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดประชุมประชาคม
  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง
  วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 เทศบาลเมือง เขาสามยอดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนฯ
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโนนหัวช้าง
  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด มอบถุงยังชีพ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดสระมะเกลือ
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 9
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมงานกฐินวัดป่าธรรมโสภณ
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมงานกฐินวัดพระบาทน้ำพุ
  เดือนตุลาคม  2556
  วันที่ 31 ตุลาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด  ตอนรับ รมต. ปวีณา หงส์สกุล
  วันที่ 28 ตุลาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด  รับโล่รางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์
  วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการอบรม PMQA
  วันที่ 23 ตุลาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด วางพวกมาลา วันปิยมหาราช
  วันที่ 19-20 ตุลาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย ผวจ.ลพบุรี พื้นที่น้ำท่วมเขตตำบลเขาสามยอด
  วันที่ 14 ตุลาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า
  วันที่ 12-13 ตุลาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการอบรม PMQA
  วันที่ 11 ตุลาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย ผวจ.ลพบุรี มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย
  วันที่ 5 ตุลาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด  จัดงานธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 8
  วันที่ 4-13 ตุลาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานเทศกาลบำเพ็ญบุญกินเจ
  เดือนกันยายน  2556
  วันที่ 26 กันยายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการวันพิษสุนัขบ้าโลก
  วันที่ 24 กันยายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการ NPD
  วันที่ 13 กันยายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานบางปลา
  วันที่ 12 กันยายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดโครงการอบรมผู้นำนักเรียน
  วันที่ 7 กันยายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดงานธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
  วันที่ 5 กันยายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ประชุมพนักงาน
  เดือนสิงหาคม  2556
  วันที่ 21 สิงหาคม  2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับคณะดูงานจากกองทัพบก ร่วมกับ ราชภัฎสวนสุนันทา
  วันที่ 20 สิงหาคม  2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดประชุมประชาคม
  วันที่ 16 สิงหาคม  2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอดต้องรับคณะดูงานจาก มหาลัยราชภัฎเทพสตรี
  วันที่ 9 และ 14 สิงหาคม  2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
  วันที่ 12 สิงหาคม  2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 9 สิงหาคม  2556  โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 7 สิงหาคม  2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 3 สิงหาคม  2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 6
  วันที่ 2 สิงหาคม  2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการฝึกอบรมศักยภาพ อปพร.
  เดือนกรกฎาคม  2556
  วันที่ 8 กรกฎาคม  2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการรู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้
  วันที่ 8 กรกฎาคม  2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  วันที่ 4-6  กรกฎาคม  2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเขาสามยอดและครอบครัว
  วันที่ 4-6  กรกฏาคม  2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการแนะแนวอาชีพให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ
  เดือนมิถุนายน  2556
  วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต. ไทรน้อย  จ.นนทบุรี
  วันที่ 25 มิถุนายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.คอนสวรรค์ จ.สกลนคร
  วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดประชุมประชาคม
  วันที่ 14 มิถุนายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมงาน ต้นไม้ของพ่อ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
  วันที่ 13 มิถุนายน 2556  โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา จัดพิธี วันทาบูชาครู
  วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
  วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดโครงการพัฒนาเมือง
  วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดพิธีเปิดโครงการ NPD ไม่มีพื้นที่ให้ยาเสพติด ระยะที่ 5
  วันที่ 5 มิถุนายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอดประชุมพนักงานเทศบาลฯ
  วันที่ 3 มิถุนายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดประชุมคณะพัฒนาเทศบาลเมืองเขาสามยอด                                                     
  วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดงาน ธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
  เดือนพฤษภาคม   2556
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2556  โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
  วันที่ 29 พฤษภาคม 2556  งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการขุดลอกคลองสายถนนพหลโยธิน
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดประชุมสนับสนุน เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2556  โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา พานักเรียนร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัน วิสาขะบูชา
  วันที่ 20 พฤษภาคม 2556  โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับ นางสาว กิตติมา ปี่แก้ว
  ตำแหน่ง ครู คศ.3 มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี                                                                                                                            
  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลฯ
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต เทิดไท้องค์ราชัน
  เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา ให้แก่ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปี 2556
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
  เดือนเมษายน   2556
  วันที่ 22 - 28  เมษายน 2556  ขอเชิญชมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพสะสมคะแนน ประจำปี 2556  ณ อาคารอเนกประสงค์
  โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา
  วันที่ 23 เมษายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดประชุมคณะกรรมการจัดลำดับความสำคัญในการทำแผนพัฒนาสามปี
  2557 - 2559  ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา
  วันที่ 17 เมษายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการคัดกรองและแก้ไขปัญหาประชาชนที่มีปัญหาทางสายตา
  เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราช รอบที่ 2 ประจำปี 2556 (มอบแว่น)
  วันที่ 13 เมษายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการวันผู้สูงอายุ มอบถุงยังชีพ
  วันที่ 13  เมษายน 2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ประจำปี 2556
  วันที่ 11 - 17  เมษายน 2556  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการป้องกันอุบัติภัยช่วง
  เทศกาลสงกรานต์ 2556 บริเวณ สี่แยกอนันทฯ
  วันที่ 10 เมษายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
  วันที่ 6 เมษายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ
  วันที่ 1 เมษายน 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  เปิดโครงการยุวทูตไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
  เดือนมีนาคม   2556
  วันที่ 18-19 มีนาคม  2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2557-2559
  ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา 
  วันที่  8  มีนาคม  2556  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว
  ประจำปี  2555  จากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์