ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง
   
   
   
   
   
   
   

ปี 2560

  ผลการประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
   

 ปี 2558

 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   

ปี 2557

 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง