ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง
   
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2561
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2561
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2561
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2562
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2562
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน  มีนาคม 2562
   
   
   
   
   
   

ปี 2560

  ผลการประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
   

 ปี 2558

 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   

ปี 2557

 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง