สำนักปลัดเป็นเลิศ รอยยิ้มของท่านคืองานของเรา "มาเทศบาลสงสัยเรื่องใด ไม่รู้จะติดต่อตรงไหน มาที่สำนักปลัด"
 ภาพกิจกรรม  
ส.อ.ชาญชัญ ศิริโก่งธนู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

<< เอกสารเผยแพร่ >>

 ข่าวประชาสัมพันธ์  
 ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้างองค์กร
 แผนผังการลดขั้นตอน
 ปฏิทินกิจกรรม 53

 ปฏิทินกิจกรรม 54

 แผนดำเนินการ ปี 53

 แผนดำเนินการ ปี 54

 แผนการจัดหาพัสดุ 54

 แผนการใช้จ่าย 54

 รายนามคณะศึกษาดูงาน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

 ผังโครงสร้างศูนย์

 กำหนดภารกิจสำนักปลัด

    อำนวยการเฉพาะกิจฯ

กำหนดภารกิจสำนักปลัด

 รายงานการประชุม

 สรุปข้อมูลผู้ศึกษาดูงาน

 แบบ ปภ.สถจ.1  แบบรายงานการดำเนินงานปฏิทินกิจกรรม
 ประกาศ / คำสั่ง

ภาระงาน

   

 

 

  

 จัดทำและพัฒนาโดย
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด  ถนนบ้านหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ  ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-627377  แฟกซ์ 036-627377
E-mail : khaosamyod@hotmail.com