ภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่สำคัญ 3 ประการ
  1. ช่วยชีวิต
  2. พิทักษ์ทรัพย์สิน (การป้องกันอัคคีภัย, ดับเพลิง และ, การป้องกันการติดต่อลุกลาม)
  3. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.การช่วยชีวิต
  การช่วยชีวิต เป็นภารกิจอันแรกที่จะต้องปฏิบัติ แต่การที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ ให้ลุล่วงไปด้วยดี เจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จะต้องมีการสำรวจ วางแผน ป้องกัน และระงับอัคคีภัยไว้แล้วล่วงหน้า คาดว่า จะต้องมีผู้ติดค้างอยู่ภายใน ทราบจาก
ผู้ใกล้ชิดสถานการณ์ หรือผู้เห็นเหตุการณ์ว่า มีคนติดอยู่ภายในอาคาร หรือจากญาติพี่น้องที่หนีออกมาก่อน ได้แจ้งให้ทราบ จะต้อง
รีบเร่งหาทางช่วยเหลือ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติอย่างอื่น
   
2. พิทักษ์ทรัพย์สิน  การป้องกันอัคคีภัย หน้าที่ป้องกันอัคคีภัย ทำได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ
  1. การป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย
  2. การบรรเทาความเสียหาย
  ในด้านการป้องกันอัคคีภัยนั้น นอกจากการอบรม แนะนำ ประชาชนให้ทราบถึงวิธีการป้องกัน อัคคีภัย อันอาจเกิดจาก
การประกอบกิจการต่าง ๆ แล้ว งานป้องกันและบรรเทาสา- ธารณภัย ได้ส่งนายตรวจออกไปตรวจ แนะนำการป้องกันอัคคีภัย ยังสถานที่
ประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม และสถานชุมชนต่าง ๆ ด้วยการตรวจแนะนำ โดยใช้บทบัญญัติ
และกฎหมายกระทรวง ออกตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับ
อัคคีภัย เป็นหลักปฏิบัติ
 
3.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เป็นการเตรียมการของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เตรียมการ สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตเทศบาลนครเชียงราย และการส่งกำลังไปสมทบตามที่ได้รับคำร้องขอ หรือเห็นว่าสถานการณ์นั้นอยู่ในขึ้นร้ายแรง เช่น กรณีเกิด
อุทกภัย หรือภาวะการขาดแคลน เป็นต้น
  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะต้องเป็นบุคคล ที่มีปฏิภาณไหวพริบ มีความริเริ่ม มีความกระตือรือร้น
มีระเบียบวินัยดีที่จะแก้ไขในเหตุการณ์นั้นๆ ได้
       

ข้อมูล / เอกสารเผยแพร่

  ผังโครงสร้างศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ   แบบ ปภ.สถจ.1  
       
       

ภาพกิจกรรม

 จัดทำและพัฒนาโดย
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองเขาสามยอด
104/17-19 ถนนนเรศวร ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-627377  แฟกซ์ 036-627377
E-mail : khaosamyod@hotmail.com