งานกิจการสภาฯ ปี 2550 งานกิจการสภาฯ ปี 2551 งานกิจการสภาฯ ปี 2552 งานกิจการสภาฯ ปี 2553
งานกิจการสภาฯ ปี 2554 งานกิจการสภาฯ ปี 2555 งานกิจการสภาฯ ปี 2556 งานกิจการสภาฯ ปี 2557
 

            ประกาศ / คำสั่ง

                                                     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขาสามอดสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556

                                                     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขาสามอดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2556

                                                     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขาสามอดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556

                                                     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขาสามอดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556

                                                     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขาสามอดสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556

                                                     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขาสามอดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556

                                                     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขาสามอดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556

                                                     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556

                                                     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557

                                                     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2556

                                                     คำสั่งจังหวัดลพบุรีที่ 1075/2556 เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด

                                                     คำสั่งจังหวัดลพุบุรีที่ 763/2556 เรือง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด

            รายงานการประชุม

                                                     รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2557

                                                     รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2557

                                                     รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1   ประจำปี 2557

                                                     รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2556

                                                     รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2556

                                                     รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจำปี 2556

                                                     รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2556

                                                     รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2   ประจำปี 2556

                                                     รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2556  

                                                     รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2556

                                                       รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2556

                                                     รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2555

                                                     รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2555

                                                     รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3  ประจำปี 2555

                                                     รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2555

                                                     รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2555  

                                                     รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2555

                                                       รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2555
                                                     รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก  ประจำปี 2555