ข่าวประชาสัมพันธ์  

วันที่  กันยายน 2552  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองเขาสามยอด  ออกแจกเบี้ยยังชีพ
  ผู้สูง อายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  หมู่ที่ 1 - 7  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 15.00.

วันที่  กันยายน 2552  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองเขาสามยอด  ออกแจกเบี้ยยังชีพ
  ผู้สูง อายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  หมู่ที่ 1 - 7  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 15.00.

วันที่  กันยายน 2552  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองเขาสามยอด  ออกแจกเบี้ยยังชีพ
  ผู้สูง อายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  หมู่ที่ 1 - 7  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 15.00.

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2552  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขาสามยอด ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และ
  ผู้ป่วยโรคเอดส์ตำบลเขาสามยอด หมู่ที่ 1 - 7 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 .

กองสวัสดิการสังคม  ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่จำหน่ายสินค้าราคาถูก  บริการตัดผม  และซ่อมเครื่องยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้า
  แก่ประชาชนในชุมชนซอยอ่อนนุช  เมื่อวันที่  29  เมษายน  2552  เวลา  17.00 19.00 น.

กองสวัสดิการสังคม ได้แจกถุงยังชีพผู้พิการ  ในวันเทศบาลเมืองเขาสามยอด วันที่ 24  เมษายน 2552  เวลา 09.00 น. 

  จำนวน  152  ราย
กองสวัสดิการสังคม ได้จัดการประชุมการทำแผนชุมชน  เมื่อวันที่  24  เมษายน  2552  เวลา  14.00  น. 
  ณ  อาคารเก่าเทศบาลเมืองเขาสามยอด

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดการประชุมพิจารณาบ้านเอื้ออาทร  เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2552  เวลา 13.30 น. 

  ณ  อาคารเก่าเทศบาลเมืองเขาสามยอด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  ได้ร่วมแจกผ้าอ้อมสำเร็จสำเร็จรูปให้แก่ผู้พิการ  หมู่ที่ 2 3  ตำบลเขาสามยอด 
  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

กองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมบูรณาการ แจกเสื้อ และผ้าถุง แก่ผู้สูงอายุ  จำนวน  1,658  ราย ในวันสงกรานต์ 

  เมื่อวันที่  10  เมษายน  2552

เมื่อวันที่  8  เมษายน  2552 ที่ผ่านมา  กองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมแจกรางวัลการประกวดชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

  จำนวน  13  รางวัล  และศูนย์พัฒนาครอบครัวดีเด่นตำบลเขาสามยอด  จำนวน  15 ครอบครัว  ในงานสุขสันต์วันสงกรานต์ 
  สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ
แจกเบี้ยยังชีพ  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2552  ที่ผ่านมา  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ออกบริการแจกเบี้ย
  ยังชีพผู้พิการ  หมู่ที่ 1 7 , ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 , 3 , 6 , และผู้ป่วยโรคเอดส์ หมู่ที่ 1 -7

เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขาสามยอด  ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกร

  ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 5 ราย  ณ เทศบาลเมืองเขาสามยอด  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 17 20 มีนาคม พ.ศ. 2552  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองเขาสามยอด  ได้เข้าร่วมอบรม

   เรื่อง การบริหารการจัดการขยะ  ณ  เกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  - 12 มีนาคม พ.ศ. 2552 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

  จังหวัดลพบุรี  สนับสนุนงบประมาณและวิชาการผู้ฝึกสอนการอบรมวิชาชีพปักจักรให้กับกลุ่มแม่บ้านสะมะเกลือ 
  ณ วัดสะมะเกลือ อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

ในวันที่  28 มีนาคม พ.ศ. 2552 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองเขาสามยอด  ได้จัดการประชุมโครงการสภาเด็กและ

  เยาวชนตำบลเขาสามยอด  จำนวน 100 คน  เรื่องกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน  ณ ตึกเก่าเทศบาลเมืองเขาสามยอด 
   อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่  17 มีนาคม พ.ศ. 2552  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้นำพาคณะคาราวานของศูนย์

  การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี   ตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กพิการ (แรกเกิด 5 ปี) 
   เยี่ยมชมบ้านเด็กพิการในตำบลเขาสามยอด  จำนวน  4  ราย

เมื่อวันที่ 21 23 มีนาคม พ.ศ. 2552  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองเขาสามยอด  ได้เข้าร่วมการอบรม 

  โครงการพลเมืองยุคใหม่กับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี  และโครงการติดตามประเมินผลแผน
  พัฒนาท้องถิ่น ณ โรงแรมซิกม่ารีสอร์ท  พัทยา  จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552   กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้จัด โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
  ผู้นำชุมชน  เพื่อการบริหารงานชุมชน  จำนวน 34  ชุมชน  ณ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ  ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกัน
  ประเทศ  และพลังงานทหาร  จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ออกบริการแจกเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
   หมู่ที่ 1 7 , ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 , 3 , 6 , และผู้ป่วยโรคเอดส์ หมู่ที่ 1 -7

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 7 มีนาคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองเขาสามยอด 
  ได้ออกหน่วยบริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลเขาสามยอด 
  และ ณ เทศบาลเมืองเขาสามยอด ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 15 มีนาคม พ.ศ. 2552

เนื่องจากวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2552 ทางกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน
  ตำบลเขาสามยอด จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดลพบุรี
  จำนวน  112 คน ตั้งแต่เวลา 11.00 13.00 น.  ถ้าท่านใดมีจิตศรัทธาขอเชิญร่วมโครงการได้ ณ วันเวลาดังกล่าว
  และสามารถแจ้งความจำนงในการบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เสื้อผ้า ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ประจำวันได้ที่ 
   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขาสามยอด ตั้งแต่วันที่ 19 24 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 16.30 น.

ชี้แจง : การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ  <<รายละเอียด>>

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ร่วมงานวันพ่อ ณ โนนหัวช้าง ตำบลเขาสามยอด โดยช่วงเช้าทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง 
  และช่วงเย็นร่วมสดุดี และจุดเทียนชัย

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ออกแจกเบี้ยยังชีพคนพิการ และผู้สูงอายุหมู่ที่ 1 7 ตำบลเขาสามยอด